Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quant atur em correspon i per quant temps

La quantia i durada de l'atur depenen de la base de cotització, els dies treballats i cotitzats a la Seguretat Social i les responsabilitats familiars de l'aturat
Per Blanca Álvarez 21 de març de 2013
Img cola paro
Imagen: Bernard Pollack

Les xifres de la desocupació segueixen la seva senda ascendent i al febrer de 2013 el nombre d’aturats, segons el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, s’ha elevat fins a les 5.040.222 persones, la qual cosa suposa un increment del 6,96% des del mateix mes de l’any passat. Així mateix, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha descendit en 28.691 persones, situant-se entorn dels 16,1 milions de treballadors. A la llum d’aquestes pèssimes dades, es fa precís explicar, com es fa en aquest article, quina quantitat de diners li correspon a cada persona parada, en concepte de prestació per desocupació, i durant quant temps.

Què paro cobrar i durant quant temps

En l’actual context de recessió econòmica que travessa Espanya, cada dia perden la seva ocupació unes 1.440 persones i l’afiliació a la Seguretat Social segueix caient, doncs són poc més de 16 milions els ocupats que encara cotitzen. Per això, és convenient conèixer que la quantia i la durada de la prestació per desocupació que rep una persona parada depenen del temps que ha estat treballant i cotitzant, del que ha cobrat mentre va estar en actiu i de la quantitat de fills que té al seu càrrec.

La prestació per desocupació és gestionada i abonada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i es percep després de la pèrdua involuntària d’una ocupació, en funció de les cotitzacions realitzades durant els períodes treballats. Així, quan una persona es queda sense treball i troba dificultats per obtenir un altre, té dret a una sèrie d’ajudes econòmiques, sempre que compleixi una sèrie de requisits. Però, a quina prestació i durant quant temps té dret un aturat?

1. Si el sol·licitant de la prestació ha treballat menys d’un any

 • Quan el demandant d’ocupació ha estat treballant durant menys d’un any, ha de complir certes condicions per accedir a la prestació:

  • Ha d’estar en situació legal de desocupació.

  • No pot percebre cap tipus de renda que sigui superior al 75% del SMI (Salari Mínim Interprofessional). El SMI para 2013 se situa en 645,30 euros mensuals, la qual cosa significa que l’aturat no rep uns ingressos superiors a 483,98 euros al mes.

  • Si té càrregues familiars, ha de tenir cotitzats, almenys, tres mesos a la Seguretat Social. S’entén per responsabilitats familiars tenir cònjuge o algun fill menor de 26 anys o major amb discapacitat, o menor acollit, al seu càrrec. En aquest sentit, la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar, dividida entre el nombre de persones que la componen no ha de superar els 483,98 euros.

  • Si manca de càrregues familiars, ha de tenir cotitzats un mínim de sis mesos a la Seguretat Social.

  • Ha de subscriure un compromís d’activitat pel qual el demandant d’ocupació ha de buscar de forma activa treball i participar en accions específiques d’orientació, formació o inserció professional per incrementar la seva capacitat d’ocupació.

 • Quin és la quantia de la prestació

  La percepció econòmica per desocupació és el 80% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que per 2013 se situa en 532,51 euros al mes. Així, durant aquest any, cada aturat percep 426,00 euros mensuals, una quantitat que s’actualitza cada any.

 • Quina durada té la prestació

  • Si l’aturat ha cotitzat tres, quatre o cinc mesos i té responsabilitats familiars, li corresponen tres, quatre o cinc mesos, respectivament, de prestació.

  • Si l’aturat va cotitzar sis mesos i no té càrregues familiars, li corresponen sis mesos de prestació; però, si té responsabilitats familiars i va cotitzar sis mesos, gaudirà de 21 mesos de prestació.

2. Si l’aturat ha treballat un any o més

 • Quan el demandant d’ocupació que ha treballat un any o més, ha de complir diverses condicions per optar a la prestació:

  • Ha de trobar-se en situació legal de desocupació.

  • Ha d’estar afiliat i en situació d’alta o assimilada a l’alta en la Seguretat Social en un règim que contempli la prestació per desocupació.

  • Ha de tenir cotitzats, almenys, 360 dies en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació.

  • Ha de subscriure un compromís d’activitat i acreditar disponibilitat per buscar de manera activa ocupació i per acceptar una col·locació adequada.

  • No pot haver complert l’edat ordinària per jubilar-se.

 • Quin és la quantia de la prestació

  La quantitat de la prestació està en funció de la base reguladora que es va tenir mentre es va treballar. Així, l’import diari és el 70% de la base reguladora durant els sis primers mesos de dret i el 50% a partir d’aquest període.

  Hi ha unes quanties mínima i màxima de la prestació, en funció del nombre de fills a càrrec i de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) existent quan es va iniciar la prestació (en 2013 equival a 532,51 euros mensuals).

  1. Quantia mínima de la prestació:

   • Quan l’aturat no té fills al seu càrrec, la prestació no pot ser inferior al 80% de l’IPREM incrementat en 1/6. Així, l’import mínim mensual és de 497,00 euros.
   • Si l’aturat té un o més fills al seu càrrec, la prestació mai podrà ser menys del 107% de l’IPREM, més 1/6. En aquest cas, la quantitat mínima de la prestació és de 664,74 euros mensuals.

  2. Quantia màxima de la prestació:

   • Si l’aturat no té fills al seu càrrec, la prestació no pot ser superior al 175% de l’IPREM incrementat en 1/6. Així, l’import màxim mensual és d’1.087,20 euros.
   • Si l’aturat té un fill al seu càrrec, la prestació no pot ser superior al 200% de l’IPREM incrementat en 1/6. En aquest cas, la quantia màxima mensual és d’1.242,52 euros.

   • Quan l’aturat té dos o més fills al seu càrrec, la prestació no pot excedir del 225% de l’IPREM, incrementat en 1/6. Així, l’import màxim de la prestació és d’1.397,83 euros mensuals.

    Es consideren fills a càrrec els menors de 26 anys, o majors amb discapacitat, que convisquin amb l’aturat i no tinguin rendes superiors a 645,30 euros al mes. De qualsevol forma, a la quantitat bruta de la prestació se li apliquen, si escau, descomptes de la Seguretat Social i de l’IRPF.

 • Quina durada té la prestació

  La durada de la prestació es calcula en funció de les cotitzacions realitzades en els últims sis anys anteriors a la situació legal de desocupació, sempre que no s’hagin tingut en compte per a una prestació anterior, d’acord amb la següent escala:

  • Si s’ha cotitzat entre 360 i 539 dies, es té dret a 120 dies de prestació.

  • Si es va cotitzar entre 540 i 719 dies, es tindrà prestació durant 180 dies.

  • En cotitzar entre 720 i 899 dies, corresponen 240 dies de prestació.

  • Quan es cotitza entre 900 i 1.079 dies, es gaudirà de 300 dies de prestació.

  • Si es cotitza entre 1.080 i 1.259 dies, es té dret a 360 dies de prestació.

  • Quan es cotitza entre 1.260 i 1.439 dies, corresponen 420 dies de prestació.

  • En cotitzar entre 1.440 i 1.619 dies, es tindrà prestació durant 480 dies.

  • Si s’ha cotitzat entre 1.620 i 1.799 dies, es pot gaudir de 540 dies de prestació.

  • Quan es cotitza entre 1.800 i 1.979 dies, es tindrà prestació durant 600 dies.

  • En cotitzar entre 1.980 i 2.159 dies, es té dret a 660 dies de prestació.

  • Si s’ha cotitzat durant 2.160 dies (és a dir, sis anys) o més, es té dret a 720 dies (dos anys) de prestació.

Documentació necessària per accedir a la prestació

Per poder accedir a la prestació per desocupació, l’aturat ha de presentar la següent documentació:

 1. El model de sol·licitud. L’imprès incorpora la declaració de rendes de la persona sol·licitant i dels familiars que convisquin amb ella o estiguin al seu càrrec, les dades de domiciliació bancària, el compromís d’activitat i l’autorització de petició d’informació a l’AEAT (Agència Tributària).

 2. La identificació del sol·licitant i dels fills que estiguin al seu càrrec i figurin en la sol·licitud. Es tracta d’aportar el Llibre de família, el DNI o el NIE (Nombre d’Identitat d’Estrangers) de tots ells.

 3. El certificat d’empresa, en el qual s’acrediti la situació legal de desocupació. Si el certificat no fos suficient per fer-ho, haurà d’aportar-se algun altre document que la demostri.

 4. Si l’entitat gestora ho sol·licita, cal aportar un justificant de les rendes.

 5. Pot ser-li requerida documentació addicional.

On i quan presentar la documentació

Les sol·licituds, tant d’els qui han treballat més d’un any, com dels quals han fet menys, es poden presentar en l’Oficina d’Ocupació que correspongui, a través de la pàgina web del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal), o en una Oficina de Correus.

L’import màxim que pot rebre un aturat que ha treballat durant un any o més en els últims sis anys és d’1.397,83 euros mensuals

Hi ha un termini de 15 dies hàbils, que s’explica des que es produeix la finalització del contracte. Si l’empresa ha abonat vacances per no haver-les gaudit amb anterioritat al cessament, la sol·licitud ha de presentar-se en el termini dels 15 dies hàbils següents a la finalització d’aquest període equivalent a les vacances.

En qualsevol cas, la persona aturada ha de facilitar al SEPE i als Serveis Públics d’Ocupació autonòmics un domicili físic a l’efecte de notificacions i comunicacions. Quan no quedi garantida la recepció de les comunicacions en l’adreça donada, cal proporcionar les dades necessàries per realitzar-la per mitjans electrònics.

Per obtenir més informació es pot acudir a les oficines del SEPE o cridar al número de telèfon d’atenció al ciutadà 901 11 99 99.