Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quant ens costa canviar de pla de pensions?

Encara que, en principi, és una operació gratuïta, algunes entitats cobren pel canvi una petita quantitat que dissimulen en concepte de gestió
Per Miguel Moreno 13 de febrer de 2008
Img pensiones
Imagen: CONSUMER EROSKI

Imagen: M. Anima

Qualsevol, a qualsevol moment, i sense cap cost, pot canviar-se de pla de pensions. És un dret de totes les persones que tinguin contractat un d’aquests plans, tal com està contemplat en la llei. La normativa obliga, a més, al fet que el traspàs d’un pla a la nova entitat escollida pel client es dugui a terme en un termini màxim de quinze dies, encara que és habitual trobar-se amb que el banc d’origen tard bastant més. La veritat és que l’entitat amb la qual es té contractat el pla hauria de traspassar els fons a la de destinació al mateix moment en què l’hi demanda l’usuari.

Els passos que s’han de seguir

Passar un pla de pensions d’una entitat a una altra, o canviar-ho dins de la mateixa entitat, depèn només de la voluntat del titular del mateix, i pot fer-ho al moment en què ho desitgi. Per dur a terme la mudança, n’hi ha prou amb dirigir-se a l’entitat a la qual es vol traslladar, i realitzar un senzill tràmit:

  • Aportar a la nova entitat tota la informació sobre el pla de pensions que es té contractat.
  • Presentar el Document Nacional d’Identitat.
  • Signar el contracte d’adhesió al pla triat.

La majoria de les entitats permeten, fins i tot, moure els diners a un dels seus plans des de la seva pàgina web, encara que per fer-ho és necessari tenir amb antelació les claus que permeten operar a la web del banc.

La legislació obliga al fet que el traspàs d’un pla a la nova entitat escollida pel client es dugui a terme en un termini màxim de quinze dies

A l’usuari que decideix canviar d’un pla de pensions a un altre, l’operació no hauria de suposar-li gasto algun, encara que cap la possibilitat -ja que és una pràctica comuna- que l’entitat financera a la qual es destina els diners pretengui cobrar una suma que, amb tota probabilitat, serà mínima. En aquests casos l’usuari ha d’informar-se sobre si l’actuació del banc està sent la correcta, especificar en què es concreten les despeses que cal pagar i si no s’està d’acord denunciar a l’entitat.

Alta rendibilitat

Els plans de pensions són una de les inversions més rendibles en aquests moments. No estan reservats a les persones que s’apropen a la jubilació i, evidentment, al més aviat possible es comenci a invertir, amb més diners s’explicarà a l’hora de retirar-se. Abans de contractar un d’aquests plans, és important interessar-se per la seva rendibilitat i conèixer l’historial del fons per comprovar si la inversió mereix la pena. Els de major rendibilitat fins al passat mes de novembre van ser els de renda variable, que van aconseguir el 8,63%, seguits dels de renda variable mixta (+5,39%) i renda fixa mixta (+2,21%). Els fons de pensions garantits van guanyar un 1,84%, igual que els de renda fixa a curt termini (+1,84%) i superior als de renda fixa a llarg termini (+0,47%). Però el baixó de la borsa des que va començar 2008 ha portat al fet que en el mes de gener s’hagin registrat pèrdues del 12,8% en la modalitat de renda variable, la qual cosa equival a una mica menys del que van guanyar els plans en borsa en els últims tres anys.

A més de la rendibilitat és necessari tenir en compte la situació fiscal, ja que el desgravament d’aquests plans és molt interessant, encara que cal saber que a l’hora de rebre els diners, es paguen impostos. Els avantatges fiscals de les pensions tenen com a contrapartida que aquests diners només es pot rebre en cas de jubilació, invalidesa o atur perllongat. Aquestes restriccions són la forma en què Hisenda garanteix que aquests diners es cobri principalment al moment en què el titular s’hagi jubilat. Per aquesta mateixa raó es limita la quantitat màxima que es pot aportar.

La Direcció general d’Assegurances té publicades les tarifes màximes que es poden cobrar pel manteniment d’un pla de pensions i aclareix que les entitats són lliures de fixar les comissions que apliquen per la gestió dels seus productes d’inversió, sempre que no depassin unes quantitats màximes. D’aquesta manera, la suma de les comissions de gestió i la comissió de dipòsit no pot superar el 2,5%, la qual cosa de fet suposa que moltes entitats fixen en els màxims les seves tarifes. Un dels últims estudis publicats sobre aquest tema conclou que més de la meitat dels clients que tenen contractat un pla de pensions de renda variable a Espanya suporta comissions superiors al 2,35%, i un de cada quatre paga la comissió màxima permesa per la llei.

La Direcció general d’Assegurances assenyala les tarifes màximes pel manteniment d’un pla de pensions, i la suma de les comissions de gestió i la comissió de dipòsit no pot superar el 2,5%

Fer efectiu el pla

Un pla de pensions pot fer-se efectiu en cas d’incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de treball, o en cas de gran invalidesa. També es pot rebre en cas de defunció del titular, ja que és recuperable pels hereus. En els casos de malaltia, és necessari acreditar-ho amb un certificat mèdic d’un facultatiu de la Seguretat Social. Es considera malaltia greu qualsevol dolència física o psíquica que incapaciti temporalment per treballar durant un període de temps mínim de tres mesos de forma continuada i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en el mateix, així com la dolència amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’activitat habitual.

Planes de pensió garantits

També és possible contractar un pla de pensió garantit (es publiciten com un segur davant la incertesa de l’economia), és a dir, subscriure un pla conservador que garanteix un valor final de la inversió. En tot cas, quan es contracta un pla de pensions és necessari pensar en la rendibilitat a llarg termini, que pot neutralitzar els moviments del mercat.

En aquest moment, el de cobrar el total de l’aportat, s’ha de disposar d’una mica de diners en compte, ja que s’hauran de pagar impostos per aquests fons. Al moment d’estalviar els diners, per tant, cal calcular el tipus al que s’està tributant, ja que podria ocórrer que s’estigués tributant a un tipus inferior al que es tributarà durant la jubilació, amb el que es pagarà més pels mateixos diners. Fins als 52 anys, es poden aportar fons al pla i deduir de la base imposable fins a 7.212,15 euros per any, incrementant-se aquesta quantitat en 1.202,02 euros per any fins als 65. Pel que fa a la inversió, distribuir les aportacions de forma mensual redueix els riscos de vaivens als mercats, ja que si s’inverteix una vegada a l’any, es corre el risc que en aquest moment els valors estiguin en xifres altes (i cares) al mercat.