Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quant es desgrava pels fills?

Els pares podran aplicar-se el mínim per descendents, sempre que les rendes dels fills no superin 1.800 euros
Per EROSKI Consumer 30 de maig de 2011
Img voluntariado familia
Imagen: Felix atsoram

El fet que un contribuent tingui fills -ja sigui solament, dins del matrimoni o amb la seva parella de fet- és determinant en fixar la quantia de la renda que no està subjecta a l’IRPF. El nombre de descendents menors de 25 anys, o majors d’aquesta edat que pateixin una discapacitat, es té en compte per establir aquest import, així com la convivència amb el progenitor. A més, es valoren els ingressos percebuts pels fills durant l’any i si aquests presenten o no la Declaració. Abans d’afrontar la cita amb Hisenda, convé valorar tots aquests aspectes per poder declarar de la manera que més convingui al contribuent.

Mínim personal i familiar

Una part dels guanys dels ciutadans no se sotmet a tributació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) perquè es destina a satisfer les seves necessitats bàsiques. És el que es denomina mínim personal i familiar, i és la manera en què l’impost s’adecua a les circumstàncies de cada individu.

Amb la finalitat de que tots els contribuents amb la mateixa situació familiar tinguin idèntica disminució de la càrrega tributària, amb independència de la seva renda, l’import corresponent al mínim personal i familiar s’integra a la base liquidable i es grava a tipus zero.

Al mínim personal se sumen 1.836 euros pel primer fill, 2.040 pel segon, 3.672 pel tercer i 4.182 per la cambra i següents

Aquesta renda que no tributa és el resultat de sumar al mínim del contribuent -amb caràcter general de 5.151 euros anuals, al marge del nombre de persones que integri la unitat familiar i del règim de tributació triat- les del mínim per descendents, per ascendents i el de discapacitat.

Tots els ciutadans parteixen d’una base que no tributa, a la qual cal sumar una altra sèrie de mínims en funció de la seva edat, els fills que estiguin al seu càrrec o els ascendents amb els qui convisqui. Quan el contribuent té més de 65 anys, als 5.151 euros s’afegeixen 918 i, si és major de 75 anys, el mínim augmenta en 1.122 euros a l’any.

Mínim per descendent

Respecte als fills, cadascun sumeixi una quantitat al mínim per contribuent. Pel primer s’afegeixen 1.836 euros, pel segon 2.040, pel tercer 3.672 i per la cambra i següents, 4.182 euros.

Això es tradueix en mínims familiars superiors per a les persones que tinguin fills pel que fa a els qui manquin d’ells. El contribuent menor de 65 anys amb un descendent que compleixi els requisits tindrà un mínim familiar de 6.987 euros, resultat de sumar al mínim personal de 5.151 el del primer descendent, 1.836. Si té dos, se situa en 9.027 euros (5.151 + 1.836 + 2.040); en el cas que tingui tres, ascendeix a 12.699 euros (5.151 + 1.836 + 2.040 + 3.672); i si són quatre descendents, a 16.881 euros (5.151 + 1.836 + 2.040 + 3.672 + 4.182).

A més, si els nens tenen menys de tres anys, hi ha noves bonificacions per al ciutadà, ja que el mínim per cadascun s’incrementa en 2.244 euros. En el cas de tenir un fill amb aquesta edat, el mínim familiar seria de 9.231 euros (5.151 + 1.836 + 2.244).

En el supòsit d’adopció o acolliment, aquest augment en la quantia també es pot aplicar per ser un menor. S’imputa en el període impositiu en què s’inscrigui en el Registre Civil i en els dos següents. També resulta aplicable si el menor de tres anys ha mort durant el període impositiu.

Madrid és l’única comunitat autònoma que ha regulat les quanties del mínim personal i familiar a l’efecte del càlcul del gravamen autonòmic dels contribuents residents en l’exercici 2010 al seu territori. Referent a les quanties per descendent, són iguals que en la resta del país per al primer fill i el segon -1.836 i 2.040 euros, respectivament-, però la del tercer s’estableix en 4.039 euros anuals i l’increment del mínim del contribuent per cambra i següents se situa en 4.600 euros.

L’import per cada descendent menor de tres anys -que augmenta en 2.244 euros anuals- es manté pel que fa al d’altres comunitats.

Fills, nets i besnets

També els nets i els besnets donen dret a beneficis fiscals

Encara que quan es parla de descendents es tendeix a pensar en els fills, no són aquests els únics que permeten al contribuent gaudir de bonificacions. També els nets o els besnets donen dret a beneficis fiscals. Per a això és necessari que estiguin units a qui declara “per vincle de parentiu en línia recta per consanguinitat o per adopció, sense que s’entenguin incloses les persones que siguin parents en línia col·lateral -com són els nebots- o per afinitat -els fillastres-“. Les persones unides al contribuent per tutela o acolliment també s’assimilen als descendents.

Què ocorre quan diverses persones -el pare i la mare, entre uns altres- poden augmentar la quantia de les rendes que no tributen si s’apliquen el mínim per un mateix descendent? Si tenen el mateix grau de parentiu, com és aquest cas, l’import es prorrateja entre el pare i la mare a parts iguals.

Però quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb el descendent que dona dret a l’aplicació del mínim -com en el cas de pares i avis-, l’import correspondrà de manera íntegra als de grau més proper, que són els pares. Solament en el cas que aquests no tinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros, la bonificació correspondrà als del següent grau, als avis.

Requisits dels descendents

Perquè el contribuent pugui aplicar-se el mínim per descendents, aquests han de complir una sèrie de condicions.

Han de ser menors de 25 anys. La data que es pren en consideració a l’efecte d’IRPF és el 31 de desembre, amb la qual cosa, si ha complert aquesta edat durant 2010, els pares no podran beneficiar-se de la bonificació. No obstant això, quan els descendents tinguin un grau de minusvalidesa del 33% o superior, no es tindrà en compte aquest requisit.

Si el fill presenta la Declaració individual amb rendes de fins a 1.800 euros, els seus pares es poden aplicar el mínim per descendents

És necessari que el fill -net o besnet- convisqui amb el contribuent. En el cas que hi hagi separació matrimonial legal, el mínim per descendent correspon a qui tingui atribuïda la guarda i custodia el 31 de desembre de 2010. Si aquesta es comparteix, no es té en consideració amb qui conviu el fill l’últim dia de l’any i la quantia es prorrateja entre tots dos progenitors. A cadascun d’ells li correspondrien 918 euros pel primer, 1.020 pel segon, 1.836 pel tercer i 2.091 per la cambra i següents.

Quan els descendents estiguin internats en centres especialitzats, s’entén que conviuen amb el contribuent.

A més, el fill no pot haver tingut rendes superiors a 8.000 euros. Per a aquest còmput, no es consideren les que estan excloses de l’IRPF.

L’última d’aquestes condicions és que el descendent no present la Declaració amb rendes superiors a 1.800 euros. L’Agència Tributària assenyala que, en relació amb aquest requisit, que constitueix una novetat de l’actual Llei de l’IRPF, han d’efectuar-se una sèrie de precisions:

  • Quan el fill presenta la Declaració individual de l’IRPF amb rendes iguals o inferiors a 1.800 euros, els seus pares poden aplicar el mínim per descendents si es compleixen la resta dels requisits. Però si les rendes són superiors a aquesta quantia i declara, els progenitors no podran beneficiar-se de la bonificació.

    Des de l’Agència Tributària s’insisteix a recordar al contribuent que en el present exercici pot aplicar-se el mínim per descendents en els supòsits en què aquests, per obtenir una devolució, presentin la Declaració individual, sempre que les rendes declarades no superin els 1.800 euros.

  • En el cas que el menor tributi de manera conjunta amb tots dos pares -en aquesta modalitat és imprescindible que no hagi complert 18 anys o estigui incapacitat i sotmès a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada-, els pares poden aplicar-se el mínim per descendents que els correspongui.

  • Una altra possibilitat és que el fill faci la Declaració conjunta amb un dels pares -si hi ha separació legal o no hi ha vincle matrimonial-. En aquest supòsit, el pare o la mare que tributa amb els descendents que formen part de la unitat familiar aplica de manera íntegra el mínim corresponent a aquests descendents. L’altre progenitor no tindrà dret al mínim en presentar els fills la declaració, sempre que aquests tinguin rendes superiors a 1.800 euros. No obstant això, si els ingressos dels descendents no superen aquesta quantitat, la bonificació es distribueix entre els dos pares amb els qui convisquin els fills, fins i tot si un dels progenitors tributa de manera conjunta amb ells. El mateix succeeix en els casos en què els fills sotmesos a guarda i custòdia compartida tributin conjuntament amb un dels seus progenitors.

Ha de citar-se també un supòsit especial, que és la defunció d’un dels pares durant 2010, quan els fills menors d’edat o incapacitats judicialment hagin conviscut amb tots dos fins a la defunció. En aquest cas, el mínim per descendents es prorratejarà en tot cas entre els pares, encara que l’altre progenitor supervivent tributi de manera conjunta amb els fills menors d’edat i aquests tinguin rendes superiors a 1.800 euros.

Deducció per maternitat i xec bebè

Les dones que realitzin una activitat per compte propi o aliena per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat poden beneficiar-se d’una deducció per maternitat. El seu import ascendeix a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys nascut o adoptat en territori espanyol.

Els contribuents de l’IRPF que tinguin dret a aplicar-se aquest benefici poden sol·licitar el seu abonament de manera anticipada o bé aplicar la deducció a la Declaració anual de l’IRPF.

Si mor la mare, o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de forma exclusiva al pare, o a un tutor, est podrà gaudir de la deducció pendent, sempre que compleixi els requisits previstos per tenir dret a la seva aplicació.

És possible beneficiar-se del xec bebè si el nen nascut en 2010 es va inscriure en el registre abans del 31 de gener de 2011

Una de les novetats d’aquest any, que repercuteix de manera directa en la butxaca d’els qui hagin estat pares, és l’eliminació del xec bebè. Des de l’1 de gener es va suprimir la deducció de 2.500 euros per naixement o adopció que fins ara es percebia.

Els qui hagin tingut fills durant l’any 2010 poden beneficiar-se d’aquesta deducció, sempre que el naixement o l’adopció s’hagin inscrit en el Registre Civil abans del 31 de gener de 2011.