Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quines administracions admeten els pagaments a terminis?

Encara que abonar els impostos de forma fraccionada o a terminis comporta un recàrrec d'un 5%, suposa una bona opció davant situacions de dificultat econòmica
Per Blanca Álvarez 23 de setembre de 2013
Img prestamos

En etapes de dificultat econòmica com l’actual, i amb la finalitat d’ajudar als contribuents a complir amb les seves obligacions fiscals, tant l’Agència Tributària estatal com les comunitats autònomes han incrementat les concessions d’ajornaments i fraccionaments de pagaments a l’hora d’abonar els impostos. No obstant això, aquesta fórmula per al pagament de tributs comporta l’obligació d’abonar els interessos de demora corresponents. En el present article s’enumera què administracions permeten els pagaments ajornats dels impostos i els interessos que suposen, a més d’explicar com es gestiona aquesta sol·licitud.

Més sol·licituds per ajornar pagaments d’impostos

La crisi econòmica que travessa Espanya des de 2007, les retallades en els salaris, el tancament de nombroses empreses i l’increment de les taxes de desocupació han contribuït al fet que s’intensifiqui el nombre d’impagaments i al fet que moltes persones es retardin en l’abonament d’impostos. De fet, a la ciutat de Madrid, en els últims dos anys ha augmentat en un 40% la xifra de sol·licituds per fraccionar o ajornar el pagament d’impostos, sobretot pel que fa a l’IBI i les multes de trànsit. Així mateix, l’Agència Tributària de Catalunya ha vist com últimament s’ha disparat el nombre de contribuents que reclamen ajornar o fraccionar els dos principals impostos que gestiona, el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i el de successions i donacions.

Un ajornament en el pagament d’un impost és una bona alternativa quan s’han dissipat altres opcions d’obtenir liquiditat

Per solucionar aquests problemes de tresoreria, l’Agència Tributària (AEAT) permet ajornar o fraccionar els deutes de caràcter tributari estatal i autonòmic, amb la finalitat d’ajudar als contribuents al fet que compleixin amb les seves obligacions fiscals. Per això, en etapes de dificultat com l’actual, no solament s’incrementen les sol·licituds, sinó també les concessions d’aquests fraccionaments i ajornaments de pagaments. Així, una pròrroga d’aquest tipus pot constituir una bona alternativa quan s’han dissipat altres opcions d’obtenir liquiditat.

Sobre quins deutes amb Hisenda es poden sol·licitar ajornaments

Encara que el més habitual entre autònoms i empreses és la sol·licitud de moratòries en el pagament de l’IVA i l’Impost de Societats, segons la Llei General Tributària, es poden posposar gairebé tots els tipus de deutes amb Hisenda.

 1. En principi, són ajornables o fraccionables, a sol·licitud del contribuent i prèvia autorització administrativa, tots els deutes tributaris la titularitat dels quals correspon a Hisenda (amb independència que aquestes es trobin en període voluntari o en període executiu de pagament).

 2. No obstant això, com a norma general, no es poden ajornar els deutes que provenen de l’obligació de retenir impostos a compte de tercers. Els deutes tributaris derivades de les retencions a compte de l’IRPF o de l’Impost de Societats no poden ser, en general, objecte d’ajornament o fraccionament.

  Així i tot, davant la situació actual, l’Agència Tributària permet de forma “excepcional” l’ajornament de les retencions de l’IRPF com a mesura d’ajuda al teixit empresarial. De qualsevol forma, per prorrogar el pagament de les retencions a compte d’aquest impost, la companyia ha de justificar que:

  • Aquesta despesa compromet la seva capacitat productiva o els llocs de treball.
  • Pansa per greus dificultats de tresoreria, però té capacitat de generar recursos econòmics a mitjà termini.

Com sol·licitar l’ajornament o fraccionament dels impostos estatals

 1. Requisits per fraccionar el pagament de l’IRPF.

  Amb l’objecte de minorar els efectes del desemborsament econòmic d’una Declaració de la Renda que resulta positiva, la llei permet el pagament fraccionat de l’IRPF. Per a això:

  • És necessari marcar la casella corresponent a fraccionar el pagament de l’IRPF a la Declaració de la Renda.

  • Per poder acollir-se a l’opció del pagament fraccionat de l’IRPF, és imprescindible presentar la Declaració de la Renda en termini. Tant si es lliura fora de temps com si es fa una declaració complementària, es perd aquest benefici.

  • Si s’ha triat el pagament fraccionat de l’IRPF, s’abona el 60% de l’import a l’hora de presentar la Declaració i, abans del 5 de novembre, es paga el 40% restant. El recomanable és marcar l’opció de domiciliar el segon termini, perquè sigui el banc qui, el mateix dia 5 de novembre, s’encarregui de gestionar l’abonament.

  • Un error molt comú en els contribuents és confondre l’opció de realitzar el pagament fraccionat de l’IRPF, amb ajornar l’abonament de la Declaració de la Renda. En aquest últim cas, del que es tracta és de fer el desemborsament en els anys posteriors i, per a això, cal sol·licitar-ho i justificar de manera documental que es travessa per dificultats econòmiques que impedeixen pagar en període voluntari. En cas d’aconseguir l’autorització, s’abona amb interessos que, en l’actualitat, estan fixats en el 5%.

 2. Deutes originats per una autoliquidació, com l’IVA, l’Impost de Societats o els pagaments a compte de l’Impost de Societats.

  En el cas de l’IVA, el seu ajornament se sol·licita alhora que es presenta la declaració mensual o trimestral d’IVA. Per aconseguir-ho, cal lliurar el model 303 juntament amb la sol·licitud de pròrroga en la Delegació d’Hisenda corresponent. Els impresos es faciliten en la pròpia delegació tributària i no es necessita cap tipus d’aval bancari per ajornar quotes d’IVA inferiors a 18.000 euros.

  Si es disposa de signatura electrònica, es pot presentar el model 303 per via telemàtica (una vegada que s’ha marcat la casella amb l’opció d’ajornament) i, a través del següent enllaç, se sol·licita la demora: https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/tramitacion/rb01.shtml

 3. Deutes d’una altra naturalesa, com a sancions, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

  Els ajornaments es poden sol·licitar en el temps de pagament voluntari del deute, que per a les autoliquidacions correspon amb el període natural de presentació de la mateixa, o bé per als deutes de caràcter tributari, en el termini de pagament en període voluntari, abans de la seva finalització.

  Quan es tenen deutes en període executiu, o combinació d’ambdues, es pot reclamar una demora conjunta de totes elles.

Com ajornar o fraccionar els tributs cedits a les comunitats autònomes

 1. L’Impost sobre Successions cal abonar-ho en un termini de sis mesos explicats des del dia de la defunció del causant.

  • Per ajornar-ho a un període no superior a un any, cal cursar la sol·licitud abans que expiri el temps reglamentari de pagament. Així mateix, no ha d’existir entre els béns inventariats suficient diners o béns de fàcil realització per a l’abonament de l’impost.

  • Per aconseguir un fraccionament de fins a cinc anualitats, s’ha de demanar l’ajornament abans que expiri el termini reglamentari de pagament. A més, no ha d’haver-hi entre els béns inventariats diners o béns de fàcil realització suficients per a l’abonament de l’impost. També haurà d’adjuntar-se un compromís de constituir la garantia suficient que cobreixi l’import del deute i dels interessos de demora, més un 25% de la suma d’ambdues partides.

 2. L’Impost sobre Donacions ha de pagar-se en 30 dies hàbils, que expliquen des del següent a aquell dia en què es causi l’acte o contracte.

 3. L’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats cal abonar-ho en 30 dies hàbils, que corren des del moment en què es causi l’acte o contracte.

 4. Per a deutes derivats d’una liquidació provisional, notificada per l’Administració, l’ajornament o fraccionament haurà de sol·licitar-se dins dels següents terminis:

  • Si la liquidació es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes, la petició d’ajornament o fraccionament pot realitzar-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent o, si aquest no és dia hàbil, fins a l’immediat dia hàbil següent.

  • Si la liquidació es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, la sol·licitud d’ajornament o fraccionament pot fer-se des de la data en què es rep la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos dia hàbil, fins a l’immediat dia hàbil següent.

Quin tipus d’interès comporta un ajornament o fraccionament del deute

Si es concedeix un ajornament, es reporten els corresponents interessos per cadascun dels pagaments prefixats. El contribuent proposa el nombre de terminis en què es fracciona l’abonament i el moment en què començarà a pagar. La proposta és analitzada per Hisenda i aquesta remitent una resolució, amb l’acceptació d’aquests terminis o amb la seva proposta en funció de la quota que pretengui establir.

Des de l’aprovació del Reial decret-Llei 3/2009 de 27 de març, els interessos que es reporten són:

 • Per a deutes inferiors a 18.000 euros sense avals, garanties o certificat de segur de caució, és l’interès de demora, que per 2013 s’ha fixat en el 5%.

 • Per a deutes superiors a 18.000 euros amb avals, garanties o certificat de segur de caució, és l’interès de legal dels diners, que s’estableix cada any als Pressupostos Generals de l’Estat, i que per 2013 se situa en el 4%.

Cal tenir en compte que l’incompliment de pagament d’alguna de les quotes pot suposar la cancel·lació de l’ajornament. D’altra banda, el contribuent pot sol·licitar a qualsevol moment la cancel·lació de l’ajornament i l’abonament del deute pendent, de manera que s’estalvia els interessos que es poguessin generar. Per a això, ha de demanar a l’Administració una carta de pagament per l’import pendent i abonar la quantitat deguda.

Garanties que s’exigeixen al deutor

Des de la publicació de l’Ordre EHA/1030/2009 de 23 d’abril, l’Agència Tributària (AEAT) diferencia dos tipus de deutes en funció de l’import:

 • Si els deutes són inferiors a 18.000 euros, no és necessària la presentació d’aval o cap tipus de garantia.

 • Per a deutes superiors a 18.000 euros, cal lliurar aval bancari, segur de caució o una garantia hipotecària que recolzi el pagament d’aquest deute.

Com a resposta a la situació de crisi de liquiditat actual, l’AEAT està acceptant altres garanties, com a drets de crèdit (les factures de clients) o els immobles d’una empresa (valorats per un taxador independent).