Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quins drets té un autònom depenent?

Encara que són treballadors autònoms tenen un nivell de protecció superior per la seva situació de dependència econòmica respecte d'un client
Per Blanca Álvarez Barco 4 de gener de 2016
Img autonos dependientes derechos
Imagen: runzelkorn

Un treballador autònom econòmicament depenent (TRADE) és el que realitza una activitat econòmica o professional a canvi d’una quantitat i de forma habitual, personal, directa i predominant per a un client del que percep, almenys, el 75% dels seus ingressos. Quines obligacions i drets té? Encara que són treballadors per compte propi tenen un nivell de protecció superior, com un contracte o dret a vacances. En els següents cinc punts s’explica tot.

1. TRADE: contracte amb el client

Entre un autònom depenent i el seu client ha d’existir un contracte i registrar-se en les oficines públiques d’ocupació. En el mateix s’han de fixar les condicions de la prestació del servei, a més de la remuneració que es percebrà, i es regulen les relacionis client-TRADE, com assenyalen des del bufet d’advocats Vazquez&Apraiz. En el contracte també haurà de constar de forma expressa la condició de “econòmicament depenent” del treballador autònom respecte del client amb el qual contracta.

El contracte, ja sigui civil, mercantil o administratiu, s’ha de regir pel Reial decret 197/2009, de 23 de febrer. Aquest contracte pot ser per a l’execució d’una obra o una sèrie d’elles o per a la prestació d’un o més serveis.

Img autonomo trade grande
Imatge: tec_estromberg

2. Dret a atur i indemnitzacions

Els TRADE poden accedir a l’atur o desocupació, mesura que es coneix com a prestació per cessament d’activitat i que va entrar en vigor el 6 de novembre de 2010 amb l’aprovació de la Llei 32/2010.

Per tenir dret a la prestació per cessament d’activitat, els autònoms depenents han d’estar afiliats i en situació d’alta en el REPTA. A més, han de tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat, que ha d’haver-se efectuat en els 48 mesos anteriors al cessament i de manera continuada en almenys els 12 mesos justament anteriors al cessament. Els TRADE també han de trobar-se en situació legal de cessament d’activitat, subscriure el compromís d’activitat i estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social a data del cessament de l’activitat, com assenyalen des del citat bufet.

Aquests professionals també tenen dret a una indemnització en el cas que el client trenqui de forma injustificada el contracte. I, per la seva banda, el treballador ha d’indemnitzar al client, si és ell qui anul·li de manera injustificada el contracte.

3. Dret a vacances

Els TRADE tenen dret, per llei, a 18 dies de vacances a l’any, però poden arribar a un acord d’interès comercial o professional i per contracte pactar unes vacances amb més dies.

A més, tenen dret a suspendre la seva activitat durant la baixa de maternitat, “en ser una causa molt justificada de suspensió del contracte”, tal com indiquen els experts de tuabogadodefensor.com.

Img autonomo dependiente grande
Imatge: JoséDay

4. Quines obligacions ha de complir el TRADE?

L’autònom econòmicament depenent ha de fer un treball diferent al dels treballadors per compte d’altri del client, ha de comptar amb infraestructura i materials de treball propis i desenvolupar la seva activitat amb criteris organitzatius propis, encara que pot rebre indicacions tècniques del seu client per a la realització de l’activitat. A més, el TRADE assumeix el risc i ventura de la seva activitat i rebrà la contraprestació del client en funció del resultat del seu treball.

Respecte a Hisenda, té les mateixes obligacions que la resta d’autònoms (IVA, IRPF…); també amb la Seguretat Social. Els que exerceixen activitats amb alt risc de sinistralitat, encara que estiguin en condició de pluriactividad, han de cotitzar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms obligatòriament per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

5. Tots els autònoms poden ser TRADE?

No. Els titulars d’establiments o locals comercials, oficines i despatxos oberts al públic no poden ser-ho. Tampoc si exerceixen la seva professió conjuntament amb uns altres, formant una societat o similar.

A més, alguns col·lectius estan expressament exclosos, com els agents d’assegurances exclusives i els de assegurances vinculades. I els transportistes amb vehicles propis i els agents comercials tenen especificitats per ser considerats econòmicament depenents.

TRADE o fals autònom?

La diferència fonamental entre un TRADE i un fals autònom és que el TRADE normalment exerceix la seva activitat fora de l’àmbit d’organització i adreça del client, mentre que el fals autònom amb caràcter general està integrat en l’estructura de treball del client, actuant sota l’adreça i control d’est, amb les tasques, horaris i mitjans de treball del client.

A més, la remuneració entre el TRADE i el client es pacta en el contracte, mentre que el fals autònom rep una quantitat que imposa en general el client.