Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Rebre una herència

Fer testament és un tràmit barat i evita moltes despeses i problemes als futurs beneficiaris d'una herència
Per nuria 9 de març de 2008
Img herencia
Imagen: Mike Johnson

Tràmits per a rebre una herència

Diners, immobles, finques, una biblioteca… Innombrables i de la més variada condició són els béns que es poden llegar, i als quals accediran els hereus després de la defunció del seu propietari. Què fer quan mor la persona que va decidir incloure’ns en el seu testament? El procediment habitual és iniciar una sèrie de tràmits per a poder gaudir de l’herència.

El primer pas que han de donar les famílies després de la defunció del testador és sol·licitar el Certificat de Defunció acudint personalment al Registre Civil on estigui inscrit el mort. També es pot sol·licitar per correu ordinari o a través d’Internet. Una vegada que hagin transcorregut quinze dies hàbils des de la defunció, els interessats han de sol·licitar el Certificat d’Últimes Voluntats, un document expedit pel Registre General d’Actes d’Última Voluntat que acredita si el mort havia fet testament i, en cas afirmatiu, davant quin notari havia atorgat l’última còpia. Així, els hereus podran dirigir-se a aquest professional per a conèixer el contingut del testament.

Per a obtenir el Certificat d’Últimes Voluntats n’hi ha prou que l’interessat present el resguard d’haver abonat la taxa corresponent -que es paga a través de l’imprès oficial 790 i ascendeix a 3’40 euros- i adjunti a més el Certificat de Defunció. El normal és que s’obtingui en tres dies encara que l’Administració compta amb un termini màxim de 10 per a lliurar-lo. Si el certificat revela l’existència de testament, els interessats es dirigiran al notari indicat per a conèixer el contingut. Amb l’objectiu de preservar la confidencialitat del testament, fins i tot després de la defunció, la Llei restringeix el dret a obtenir una còpia del mateix a una sèrie limitada de persones que són aquelles que obtinguin algun dret o facultat del testament o les que l’obtindrien si aquest document no existís o anessin nul·les les seves disposicions, ja que només coneixent el testament podrien impugnar-lo.

Sense testament

Però existeix la possibilitat que el Certificat d’Últimes Voluntats informe que el difunt no havia fet testament. L’ordre de l’herència, llavors, és el que segueix, tenint en compte que cada grup de parents exclou al següent. És a dir, el segon grup només rebria béns en absència de l’anteriors, i així successivament:

 • Rebrien l’herència en primer lloc els fills i, en defecte d’això, els néts.
 • Si no hi ha ni fills ni néts, l’herència recauria en els besnéts.
 • En absència de tots els anteriors, heretaran els pares.
 • Els següents a heretar són els avis, o els besavis si no hi hagués avis.
 • Si els avis haguessin mort, la rebrien el cònjuge.
 • En absència d’aquest, heretaran els germans i, en defecte d’això, els nebots.
 • Si no es pogués comptar amb cap d’aquests membres de la família, els béns recauran en la resta de parents col·laterals fins al quart grau de consanguinitat.
 • L’Estat seria l’últim a heretar, seguint aquesta línia.

Per a conèixer qui són legalment les persones amb dret a rebre els béns del mort, és necessari iniciar una sèrie de tràmits legals, i es farà a través de la Declaració d’Hereus Abintestat. Per a realitzar-la hi ha dues vies segons el parentiu amb el difunt, bé siguin familiars directes o parents col·laterals.

Les persones considerades legalment hereves forçoses del mort -és a dir els descendents directes, el cònjuge vidu o, a falta dels anteriors, els pares del difunt- han d’acudir a qualsevol notari públic de la població en què el mort va tenir el seu últim domicili perquè aixequi el que es denomina Acta de Notorietat. El domicili s’acredita amb l’adreça que figurava en el DNI del difunt o amb un certificat d’empadronament. Si mai va tenir domicili a Espanya han d’anar al de la població en què hagués mort i si ho hagués fet fora del país, al del lloc en què tingués la part més important dels seus comptes corrents o béns.

El notari sol·licitarà a la família els següents documents:

 1. Certificat de Defunció.
 2. Certificat del Registre General d’Actes d’Última Voluntat que acrediti que no hi ha testament.
 3. Certificat de Naixement dels fills del difunt.
 4. Certificat de Defunció dels fills que haguessin mort.
 5. Certificat de Matrimoni del mort.
 6. Document Nacional d’Identitat o, en defecte d’això, Certificat d’Empadronament del difunt.

En l’Acta de Notorietat, comprovada la documentació aportada i després de la declaració de dos testimonis, el notari farà constar el seu judici sobre si queden o no acreditats els fets en els quals es funda la Declaració d’Hereus i, en cas afirmatiu, declararà que aquests parents són els legítims receptors dels béns del difunt. El notari pot expedir una còpia de l’acta i realitzar la partició de l’herència quan passin 20 dies hàbils des de la signatura. El cost de la Declaració d’Hereus davant notari pot multiplicar per tres el preu del testament; si ha de fer-se davant un jutge, com ocorre amb els parents col·laterals, les despeses s’eleven molt més, en ser necessari un procediment judicial.

El cost de la Declaració d’Hereus davant notari pot multiplicar per tres el preu del testament; si és davant un jutge, com en el cas dels parents col·laterals, les despeses s’eleven molt més

Quan siguin parents col·laterals (germans, oncles, nebots…) els interessats a realitzar els tràmits han d’acudir al Jutjat de Primera Instància corresponent al domicili del mort per a sol·licitar que el Jutge realitzi la Declaració d’Hereus. Això només és possible si demostren el seu parentiu i la inexistència d’hereus forçosos. Per a sol·licitar la Declaració Judicial d’Hereus és necessari dirigir un escrit al Jutjat de Primera Instància. En ell es relaten les circumstàncies personals i familiars del difunt, s’ofereix informació testifical i es presenten els mateixos documents que en el cas dels hereus forçosos, excepte el Document Nacional d’Identitat.

Quan l’import dels béns de l’herència sigui superior a 2.400 euros serà necessari que intervingui un advocat. El jutge sentirà als testimonis proposats i, si estima que els fets al·legats són justificats, dictarà un acte declarant hereus als parents més pròxims amb dret a heretar.

Acceptar o rebutjar l’herència

Després de realitzar els tràmits, es coneix qui són els hereus i qui els legataris. L’hereu és la persona designada pel mort en el testament o, en defecte d’això, l’assenyalada per la Llei per a rebre els béns de l’herència o part d’ells. Però cal tenir en compte que també respon amb els seus propis béns dels deutes que va poder haver contret en vida el testador. El legatari és aquell que rep un o diversos béns concrets, però no es fa càrrec dels deutes. Per això és important tenir clar l’import de l’herència.

L’hereu no sols rep els béns del mort sinó que també pot respondre amb el seu propi patrimoni dels deutes del testador

En cas que s’heretessin deutes, el titular pot actuar de la següent manera:

 • Rebutjar de manera expressa l’herència, si creu que els deutes de les quals haurà de respondre són majors que els beneficis que pugui obtenir.
 • Acceptar l’herència de manera pura i simple, amb el que afronta tant els deutes com els béns del patrimoni.
 • Acceptar-la a benefici d’inventari. Aquesta opció fa necessària la creació d’un inventari judicial del cabal hereditari per a determinar els béns que formen part de l’actiu i els deutes integrants del passiu. Quan estiguin satisfetes les obligacions amb els creditors del mort, si n’hi hagués, la resta del patrimoni passarà als hereus. D’aquesta manera, el patrimoni del receptor queda salvat. Si no es tenen en compte aquestes pautes, l’herència pot sortir molt cara.

La partició

Si el mort ha deixat testament, també pot haver fet un repartiment exprés dels béns, de manera que li correspongui un concret a cada persona. És el denominat testament particional. Si és així, els hereus hauran d’ajustar-se a la voluntat del testador.

D’altra banda està la partició voluntària, que és la realitzada pel conjunt d’hereus de comú acord. Pot ser formalitzada en un document públic o privat, encara que el convenient és que es faci en escriptura pública davant notari. Això últim serà obligatori sempre que formin part de l’herència béns immobles, perquè es puguin inscriure en el Registre de la Propietat a nom dels nous amos. Existeix també l’opció repartir l’herència a través d’un comptador-partidor que pot haver estat triat pel mort en el seu testament o nomenat pel jutge a sol·licitud dels hereus -si aquests constitueixen almenys el 50% del cabal hereditari-.

Si no hi ha un comptador-partidor nomenat en el testament, i els hereus no aconsegueixen arribar a un acord sobre com repartir els béns, han d’acudir al Jutge de Primera Instància perquè realitzi una partició judicial. Per a això, és necessari iniciar el procediment amb una demanda signada per un advocat i un procurador, que anirà acompanyada pel certificat de defunció i pel document que acrediti la condició d’hereu o legatari del sol·licitant, així com de la documentació relativa als béns que componen l’herència.

És un procés més llarg i bastant costós a causa de la necessitat de comptar amb advocats, procuradors i haver de realitzar tràmits administratius i judicials, per això és tan important que el testador deixi les seves intencions clares abans de morir. Després que el jutge dicti sentència i s’hagi realitzat la participació i adjudicació, cada coheredero passarà a ser propietari dels béns que se li atorguin. La resolució judicial que es dicti permetrà al beneficiari sol·licitar que aquests béns quedin inscrits al seu nom en el Registre de la Propietat previ pagament de l’Impost de Successions i Donacions.

Impost de Successions i Donacions

Un dels passos més temuts pels hereus és fer front a l’Impost de Successions i Donacions que grava les adquisicions “mortis causa” tant dels hereus com dels legataris. Com més gran sigui el valor del ben rebut, no importa el concepte, més pagarà el receptor. La relació amb el causant també és determinant, perquè abonarà més un parent llunyà que el fill del mort. Un altre factor a tenir en compte és el patrimoni previ de l’hereu, que farà front a un pagament major com més elevat sigui el valor dels seus béns. L’adjudicat al vidu per la seva participació en la societat conjugal està exempt d’aquest impost.

El controvertit de l’Impost de Successions i Donacions ha fet que cada vegada siguin més les Comunitats Autònomes que han suprimit pràcticament aquest impost en l’àmbit familiar, és a dir, entre pares, fills, cònjuges i parelles de fet. En algunes autonomies, només s’ha mantingut el pagament de quantitats mínimes, -amb una bonificació de fins al 99’9% sobre la quota tributària-. L’estalvi de les famílies en aquestes comunitats és molt notable.

Moltes comunitats autònomes han eliminat gairebé totalment l’Impost sobre Successions en l’àmbit familiar

Es pot posar com a exemple un vidu de 70 anys que hereta al costat dels seus tres fills un patrimoni valorat en 200.000 euros -format per accions, un compte corrent i un pis-. Sense la bonificació actual del 99´9% -que varia en funció de la Comunitat- els fills haurien pagat 3.863 euros i el vidu, 573. Amb el nou Impost sobre Successions, avui cada fill abona 3’86 euros i el cònjuge, 0’57. No obstant això, algunes Comunitats encara no apliquen aquestes exempcions i els seus habitants continuen pagant taxes que molts consideren molt elevades.