Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reformes a casa, sense sorpreses

Per realitzar una reforma en la llar convé que planificar l'obra de forma integral i comparar pressupostos
Per Luciano Bottesi 13 de octubre de 2007

Construir una nova habitació, ampliar la balconada, instal·lar un equip d’aire condicionat… A l’hora de fer reformes a casa, les possibilitats són infinites. La majoria d’aquests canvis requereix el coneixement d’un expert per a la seva execució, per la qual cosa cal tenir en compte alguns aspectes per evitar sorpreses i maldecaps al moment de pagar pel treball realitzat. Abans d’escometre la reforma és important controlar què materials s’empraran mitjançant una memòria de qualitats, així com pactar el pressupost final i les condicions de pagament. Aquests són els aspectes més comuns i temuts per qui decideix embarcar-se en una reforma, al costat del temps d’execució de l’obra, que sol perllongar-se una vegada el treball ja està en marxa. Per això, per evitar problemes,és aconsellable consultar diversos pressupostos i valorar la serietat de cada empresa.

Abans de començar una reforma a casa és de vital importància conèixer en profunditat els drets i obligacions d’ambdues parts -contractant i empresa-, la qual cosa evitarà molts problemes. És fonamental obtenir un pressupost detallat i els terminis definits per a la finalització de les obres, encara que es pot renunciar a això per escrit, mitjançant una ordre de treball en la qual s’admeti que no es va estipular una data de finalització, amb la llegenda -escrita de puny i lletra pel client-: “Renuncio al pressupost previ i autoritzo la reparació”. No és aconsellable recórrer a aquesta fórmula ja que es perden elements de judici a l’hora d’eventuals reclamacions. Si les obres es retarden més enllà dels terminis assenyalats verbalment, no existeix dret a exigència alguna. Per esmenar l’error inicial només es pot replantejar per escrit el temps de finalització d’obra ja iniciada, sempre que estigui signat pel client i el professional contractat.

La llei estipula que les variacions del pressupost inicial han de constar per escrit i ser aprovades per qui contracta el servei

La Llei que regula l’activitat de prestacions de serveis a domicili, estipula que les variacions del pressupost inicial -independentment de la causa que les motivin-, hauran de constar per escrit i ser aprovades per qui contracti el servei. Clar que si el pressupost és verbal perquè el consumidor va renunciar al document escrit, existeix la possibilitat que sorgeixin problemes posteriors.

En ocasions, el treball és encarregat a un autònom que al seu torn contracta a tercers per completar l’obra. Llavors, què succeeix si es produeix una avaria? L’esmena del contratemps correrà, en aquest cas, per compte de l’autònom contractat o per la de l’empresa que va subcontractar especialistes, ja que la contractació de tercers no altera el tracte inicial amb qui es van pactar les reformes.

Els materials

L’elecció de materials és clau en qualsevol reforma. Per no trobar-se amb desagradables sorpreses és important que s’inclogui una memòria de qualitats, En cas de no coincidir el resultat final amb l’inclòs en la memòria, és fàcil reclamar. Una altra possibilitat és que el propi client realitzi la selecció i compra del material que s’emprarà en l’obra. Sempre és preferible esbrinar els preus dels materials -sobretot dels més costosos- entre diferents proveïdors, ja que quan els compren ells, alguns contractistes els afegeixen un sobreprecio.

Però, a més, és possible que en la reforma s’incloguin materials prèviament utilitzats, sempre que el client estigui al tant i autoritzi la seva compra. En aquest cas, la garantia serà d’un any en lloc dels dos corresponents a les peces noves. La conformitat haurà d’estar expressament autoritzada en el contracte, al costat de la llegenda “Autoritzo l’ocupació de materials usats”. Entre aquests materials de segona mà es poden trobar cablejat, claus i perillas de llum i altres elements que són objecte de reciclatge.

Pressupost i condicions de pagament

Si els materials són importants, tampoc és qüestió baladí l’elecció de l’empresa que farà la reforma. Les associacions de consumidors recomanen contractar a una companyia seriosa i un planter d’obrers preparats, ja que serà una garantia que tot es farà dintre del termini i en la forma escaient. Per escollir l’empresa que realitzarà la reforma de la nostra llar, és també important comparar els seus pressupostos. És essencial comprovar si el pressupost inclou o no les taxes de la llicència -per lliurar-se de realitzar aquest tràmit més endavant- i convé tenir en compte que les diferències de tarifes entre un contractista i un altre poden estar subjectes a la seva disponibilitat, a la distància entre el nostre domicili i l’empresa, i a l’època de l’any (per exemple, la col·locació i instal·lació d’un sistema de calefacció serà més barata si es realitza a l’estiu que si es fa en ple hivern).

No és recomanable cobrir el 100% del cost acordat abans que el treball hagi finalitzat

De totes maneres, no n’hi ha prou amb tenir el pressupost en mà per confirmar el treball. També cal atendre els aspectes relatius al pagament de l’obra. Mai és recomanable cobrir el 100% del cost acordat abans que el treball hagi finalitzat. Si bé és freqüent que previ a l’inici de les obres alguns contractistes cobrin un percentatge del pressupost total, aquest no hauria de superar en cap cas la meitat del mateix. Abans de completar el pagament, s’aconsella revisar que tot estigui tal com es va pactar. En cas que existeixi algun defecte, el consumidor pot negar-se a abonar la reforma o reclamar a la companyia que pagui el treball necessari per arreglar els desperfectes. També és convenient saber que si se sol·licita un pressupost i després no es contracta a aquesta empresa, és possible que s’exigeixi un pagament per l’elaboració del mateix, alguna cosa just, sempre que l’empresa o autònom l’hagi advertit. En aquests casos qui va sol·licitar el pressupost es fa càrrec del cost de trasllat del professional que va visitar la casa, i del temps que va emprar a confeccionar el document per a la seva aprovació.

Incompliment de contracte

Un altre dels problemes als quals pot enfrontar-se el consumidor davant una reforma en la seva llar és l’incompliment de contracte. Però, com reclamar davant un problema d’aquest calibre? L’actuació que ha de seguir-se és senzilla: En primer lloc cal posar-se en contacte amb els responsables del treball per escrit, preferentment mitjançant un telegrama o burofax, perquè quedi constància expressa de la reclamació. Si amb aquest pas no es resol el conflicte, la queixa ha de manifestar-se davant les autoritats de Consum i notificar detalladament quin ha estat el problema, amb la còpia de la notificació anterior davant l’empresa.

Una vegada completada aquesta fase, el consumidor damnificat haurà d’esperar a saber si l’empresa se sotmet a l’arbitratge de consum. En cas que no ho fes, només cal acudir a la via judicial. El consumidor haurà de personar-se en els Jutjats de Primera Instància més propers al seu domicili i presentar la demanda per danys i perjudicis adjuntant documentació que constati el vincle amb l’empresa contractada, des del pressupost inicial fins a les últimes reclamacions. Si en la reclamació s’exigeixen fins a 900 euros com a indemnització, no és necessari comptar amb els serveis d’un advocat ni un procurador.

Claus per evitar problemes
  • Empresa:Cal escollir una empresa que estigui establerta des de fa diversos anys, i que tingui un domicili fix. Es pot contractar a empreses que hagin realitzat treballs per a familiars o coneguts, i que hagin estat recomanades per ells, però això no significa que no calgui demanar referències i confirmar la seva serietat.

  • Contracte:En el contracte ha de constar per escrit el nom, l’adreça, el número de telèfon i el de llicència del contractista. També ha de figurar el cost del treball, incloent el dels materials -el millor és incloure una memòria de qualitats-, una clàusula que estipuli si es poden modificar i en quina manera els terminis de l’obra -ja sigui per mal clima o altres imponderables-, i la garantia del treball.

  • Planificació Cal fer una planificació integral i detallada dels treballs requerits. És molt recomanable, perquè en no poques ocasions després d’iniciar l’obra es decideix fer canvis sobre la marxa o afegir noves reformes, disparant el cost (mà deobra i materials no contemplats al pressupost). A més, cal pactar el temps de durada de l’obra, un altre aspecte que influeix en el cost final, ja que si es dilata el període acordat per a les reformes, el pressupost inicial s’encareix.

Els tràmits

Els propietaris o arrendataris que realitzin obres en un immoble hauran de tenir en compte una sèrie de tràmits legals i de convivència que hauran de seguir. Si per a la reforma que es vagi a realitzar és necessari comptar amb una llicència d’obra -la pot tramitar tant l’empresa contractada com el client- hauran de contemplar-se alguns aspectes importants. Les obres no poden ser molestes, insalubres, perilloses o il·lícites, ni posar en perill la seguretat de l’edifici o la de les finques veïnes. Si s’arribés a detectar que el gestor de les obres va incórrer en alguna d’aquestes faltes, pot ser advertit perquè finalitzi les obres; i si fa cas omís, al final pot ser portat a judici.

Si es tracta d’una obra menor -manteniment, condicionament o consolidació- és necessari tramitar el permís corresponent. Generalment, l’Ajuntament requereix les dades de la superfície, la ubicació de la finca i la descripció detallada de les obres que es van a realitzar. A més, ha de constar el pressupost detallat per unitats d’obra i agrupat per partides, al costat del plànol i el croquis de les obres que es realitzaran, amb la indicació de l’estat actual. Cal incloure també l’últim rebut de l’IBI, així com l’escriptura de propietat o el contracte d’arrendament. Si les obres requereixen l’ocupació de la vorera amb materials de construcció, enderrocs, bastides o altres instal·lacions, s’haurà d’obtenir una llicència per a l’ocupació transitòria de la via pública.