Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Registre Civil de pagament, com ens afecta?

Els registradors de la propietat es faran càrrec del Registre Civil i els matrimonis no religiosos se celebraran davant notari
Per Blanca Álvarez 29 de desembre de 2012
Img papeleo
Imagen: Loty

Les últimes reformes en la Justícia han provocat l’oposició d’un ampli sector del món judicial. Nombrosos advocats, jutges, procuradors o secretaris consideren que s’estan donant passos per crear una justícia de dues velocitats: una per a rics i una altra per a la resta dels ciutadans. A la polèmica Llei de Taxes s’uneix ara la Reforma del Registre Civil que, si tira endavant, gairebé amb total seguretat acabarà amb el caràcter gratuït de nombrosos serveis pels quals ara no cal pagar. A continuació s’analitzen les novetats que planteja l’avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres, elaborat pel Ministeri de Justícia.

Què és el Registre Civil

En el Registre Civil s’inscriuen fets relatius a l’estat civil de les persones: naixement, filiació, nom i cognoms i el canvi dels mateixos, emancipació i habilitació d’edat, la nacionalitat i veïnatge, declaracions d’absència o defunció, matrimoni, defunció; també la pàtria potestat i la tutela així com les modificacions judicials de la capacitat de les persones o que aquestes han estat declarades en concurs, fallida o suspensió de pagaments.

El Registre Civil és únic i està format pels Registres Civils Municipals, els Consulars i el Registre Civil Central. A més hi ha 7.661 jutjats de pau que actuen com a registres civils municipals delegats.

Amb la nova llei hi haurà menys oficines del Registre Civil

Fins ara, són gratuïts els seients (anotacions), les llicències d’enterrament i els expedients relatius al Registre Civil que no estiguin exceptuats de manera expressa.

L’any 2010 va culminar un ambiciós projecte de digitalització i informatització dels Registres Civils Municipals. Milions de pàgines van ser digitalitzades per facilitar l’accés dels ciutadans a les partides de naixement, matrimoni, defunció. A més, al juliol de 2011 es va aprovar la Llei del Registre Civil que adaptava la norma de 1957 a les necessitats actuals i l’entrada de les quals en vigor estava prevista per 2014.

Com afecta la reforma

La reforma del Registre Civil que ara es pretén dur a terme modifica l’aprovada l’any passat en bastants aspectes.

En el Registre Civil entraran informacions com la inscripció del domicili, les assegurances de vida i accidents, plans de pensions i assegurances de decés

De moment, la qual cosa hi ha sobre la taula és un esborrany d’avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres, elaborat pel Ministeri de Justícia, que introdueix bastants canvis, entre ells els següents:

 1. Redueix el nombre d’oficines

  L’esborrany assenyala en el seu preàmbul que el nou règim organitzatiu “redueix el nombre d’oficines, assignant a les mateixes caràcter provincial”. En principi, tindrien una oficina del Registre Civil totes les capitals de província, Ceuta, Melilla i les ciutats d’Eivissa, Maó, Escull, Port del Rosario, Santa Creu de la Palma, Sant Sebastià de la Gomera i Valverde.

  En l’actualitat, dins d’una mateixa província, pot haver-hi diverses oficines del Registre, alguna cosa que facilita als ciutadans l’accés als serveis que proporciona. Per realitzar les inscripcions o sol·licitar un acta serà, per tant, necessari desplaçar-se fins a les ciutats amb Registre Civil, encara que se suposa que els qui tinguin accés a Internet podran fer molts dels tràmits on line. Encara que cal tenir en compte que encara un ampli sector de la població no té accés a Internet, o no sap usar-ho.

 2. S’atribueix la “llevanza del Registre Civil” als registradors de la propietat i mercantils

  A més, els registradors de la propietat i mercantils tindran la consideració d’encarregats de les Oficines del Registre Civil. Segons assenyala l’esborrany de l’avantprojecte, ells mateixos sufragaran de forma íntegra els costos derivats de la prestació del servei públic del Registre Civil, incloent els seus honoraris, mitjançant l’aplicació dels corresponents aranzels.

  Això en la pràctica significa que molts dels tràmits que hagi de realitzar el ciutadà seran de pagament, doncs estaran subjectes a aranzels diverses gestions que ara són gratuïtes. Segons han assegurat des del Ministeri de Justícia, per la inscripció de naixements i defuncions no caldrà pagar cap taxa. Però es desconeix, de moment, quant s’abonarà per altres conceptes com l’obtenció dels certificats o per realitzar altres inscripcions.

 3. La celebració del matrimoni civil, davant notari

  Aquesta és una altra de les novetats que introdueix l’esborrany i que també ha generat molta polèmica. Si en la Llei de 2011, l’article 58 atribuïa la celebració del matrimoni civil als alcaldes o als regidors en els quals aquells deleguin, el nou text diu solament que “el matrimoni civil se celebrarà davant notari”. Se suposa, per tant, que els ciutadans que vulguin casar-se pel civil hauran de plegar-se a les tarifes de la notaria.

  A més, abans del matrimoni, el notari serà l’encarregat de tramitar un acta on s’acrediti que els contraents compleixen amb els requisits per casar-se i practicarà totes les proves que estimi necessàries, siguin o no proposades pels requirientes. Després de realitzar-les, farà un acta en la qual consti que no hi ha impediments. És probable que tot això encareixi bastant els tràmits previs al matrimoni.

 4. Cal inscriure el règim econòmic matrimonial

  Ara, quan dues persones es casen, el règim econòmic és el que s’aplica en la comunitat autònoma, excepte declaració contrària. En la majoria de les regions regeix el règim de societat a guanys, mentre unes altres tenen en aquest àmbit el seu propi dret. A Catalunya s’aplica per defecte la separació de béns.

  En l’actualitat, solament si els contraents volen modificar-ho, van al notari i ho canvien, en una gestió que costa entre 50 i 100 euros. Per tant, encara que la inscripció en el Registre Civil anés gratuïta, la qual cosa encara no s’ha concretat, és possible que els tràmits previs tinguin un cost i, amb l’entrada en vigor de la llei, podria ser obligatori comptar amb un acta notarial que certifiqui el règim matrimonial.

 5. Serà necessària un acta notarial per inscriure alguns naixements

  La Llei de 2011 estableix que, en els naixements que es produeixin fos de l’establiment sanitari, els obligats a fer la inscripció tindran 10 dies per declarar el naixement. Prou, amb aquesta normativa, amb presentar el document oficial al costat del certificat mèdic preceptiu o, en defecte d’això, un escrit acreditatiu. Quan la Llei entri en vigor, en comptes del document oficial caldrà presentar un acta notarial.

 6. S’agreguen altres inscripcions en el Registre Civil

  Al costat dels fets relatius a la identitat, a l’estat civil i unes altres que fins ara s’inscrivien, també entraran en el nou Registre altres informacions. Entre elles destaca la inscripció del domicili de les persones, les assegurances de vida i accidents, plans de pensions i assegurances de decés subscrits. A més s’inclouran els testaments atorgats i altres actes d’última voluntat que es determinin.