Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Requisits per a ser família nombrosa

Per a beneficiar-se dels seus avantatges els fills han de ser solters, menors de 21 anys, i conviure o dependre dels seus progenitors
Per Rosa M. López-Maroto 18 de setembre de 2007

Formar part d’una família nombrosa suposa a vegades que els problemes es multipliquin, però no hi ha dubte que també ofereix molts avantatges. En el pla econòmic, des de descomptes per a viatjar a deduccions ofertes per empreses privades (agències de viatges, llibreries, etc.). Encara que per a pertànyer a aquesta categoria ja no fa falta ser una família com les dels anys 60 i 70, amb una nombrosa prole, sí que és necessari reunir una sèrie de requisits. Tant per part dels ascendents com dels descendents. En aquest últim cas, els fills han de ser solters, menors de 21 anys i conviure o dependre econòmicament dels seus pares. A més, hi ha casos especials en els quals algunes famílies reben tal consideració sense complir els requisits exigits, com quan són els fills els qui contribueixen al sosteniment de la família quan el pare o la mare estiguin incapacitats, jubilats o siguin majors de 65 anys, sempre que els ingressos d’aquests no siguin superiors al salari mínim interprofessional.

Requisits

Són molts els qui en sentir parlar de família nombrosa pensen en el tòpic d’una parella amb, almenys, mitja dotzena de fills. Però, a qui es considera avui de manera oficial Família Nombrosa? Té tal consideració la unitat familiar integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills, comuns o no; un o dos ascendents amb dos fills, comuns o no, sempre que almenys un d’ells sigui discapacitat o estigui incapacitat per a treballar. També compleixen els requisits per a ser considerats com a família nombrosa el pare o la mare separats o divorciats amb tres o més fills -comuns o no-, sempre que aquests es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que estiguin en diferents unitats familiars i no visquin en el domicili conjugal; i dos ascendents si tots dos són discapacitats, o almenys un d’ells té un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o està incapacitat per a treballar. Un altre cas de família nombrosa són els orfes. Així, reben el títol de família nombrosa dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda, que convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no estiguin a les seves expenses, o tres o més germans orfes de pare i mare majors de 18 anys -o dos, si un d’ells és discapacitat- que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

També reben el títol dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda, que convisquin amb el tutor o acollidor

No n’hi ha prou amb complir aquests paràmetres. Per a poder adquirir la consideració de família nombrosa, els seus membres hauran de ser espanyols o nacionals d’un estat membre de la Unió Europea, o d’algun dels restants estats que hagin subscrit l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, i tenir la seva residència en territori espanyol. Si resideixen en un altre estat membre de la Unió Europea (UE), o en algun dels restants estats que prenguin part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, almenys un dels ascendents ha d’exercir una activitat econòmica, per compte propi o aliè, a Espanya. Els membres de la unitat familiar que siguin nacionals d’altres països, tenen dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que els espanyols, sempre que resideixin a Espanya tots els membres que donen dret als beneficis que refereix la llei de Protecció a la Famílies Nombroses.

Respecte als fills, per a poder ser beneficiari de la consideració de família nombrosa, han de ser solters, conviure amb el pare o la mare, i ser menors de 21 anys -excepte si s’és minusvàlid-. El marge s’amplia fins als 25 anys sempre que els fills estiguin cursant estudis encaminats en l’obtenció d’un lloc de treball. Un altre requisit necessari perquè els fills s’incloguin dins de la família nombrosa és la seva dependència econòmica del pare o de la mare; es considera que existeix aquesta dependència quan els seus ingressos no superen el salari mínim interprofessional.

Tràmits administratius

Per a obtenir el títol de família nombrosa cal realitzar una sèrie de tràmits administratius, que varien en funció de si és la primera vegada que se sol·licita o es tracta de la renovació.

Documentació:

Primera vegada:

  • Imprès de sol·licitud signat per un dels pares.
  • Fotocòpia del D.N.I. dels dos pares.
  • Llibre de família original o, en defecte d’això, partides de naixement dels fills i certificat de matrimoni.
  • Dues fotografies (grandària 7 x 5 ) de tots els membres del grup familiar.
  • Volant d’empadronament, emès per l’Ajuntament.

Renovació:

  • Imprès de renovació signat per un dels pares.
  • Llibre de família (original).
  • Títol de família nombrosa.
  • Si hi ha variació en el nombre de membres de la família, 2 fotografies de 7 x 5 cm. del nou grup familiar.
  • Volant d’empadronament, emès per l’Ajuntament.

Existeixen excepcions per a les quals és necessari presentar documentació afegida, com en el cas que algun dels membres de la família pateixi una minusvalidesa; per a aconseguir el títol caldrà presentar una fotocòpia del certificat que acrediti tal condició. També els separats o divorciats han de presentar una fotocòpia de la sentència i conveni regulador. Quan el sol·licitant no ostenti la guarda i custòdia dels fills, haurà d’aportar autorització expressa de l’altre progenitor perquè els fills puguin ser inscrits en el títol.

Els membres majors de 21 anys i menors de 25 que estan realitzant estudis entren dins de la categoria de família nombrosa, però per a obtenir el títol han de justificar els seus estudis mitjançant un certificat o matrícula oficial, acompanyada del justificant del pagament d’aquesta. En el cas dels estrangers el país d’origen dels quals no pertanyi a la UE o a l’Espai Econòmic Europeu, per a poder ser considerats com a família nombrosa han d’acompanyar a la seva sol·licitud una fotocòpia dels permisos de residència en vigor de tots els membres de la família. Si es tracta de famílies de quatre fills, quan els ingressos anuals dels membres que treballin dividits pel nombre de membres no superin el 75% del salari mínim interprofessional, hauran d’aportar la declaració de la renda de tots els membres i un certificat de declaració negativa.