Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Retencions bancàries

El rendiment derivat del compte a la vista associada motivat pel saldo de la mateixa mereix la consideració de capital mobiliari
Per mediatrader 2 de juliol de 2002

Últimament estan apareixent en el mercat productes financers que fan pensar quin ha de ser la qualificació dels seus rendiments. Per exemple, imagina que una entitat financera comercialitza un producte a través de dos contractes diferents, vinculats en la seva rendibilitat i terminis. Un és el principal que consisteix en una cessió temporal amb pacte de recompra un termini de 15 dies de Deute de l’Estat instrumentada en Lletres del Tresor.

El segon, contracte accessori, és un dipòsit a termini en el qual s’aplica el diferencial que no sigui possible invertir en l’adquisició temporal de Lletres del Tresor. Posem que els rendiments seran abonats a un compte associat. Quina és la fiscalitat d’aquesta operació?

Com pots suposar, totes les rendes derivades d’aquest producte financer que consisteixen en l’interès del contracte de la cessió temporal de Lletres del Tresor i l’interès derivat del contracte de dipòsit a termini són rendiments de capital mobiliari no subjectes a retenció. No obstant això, el rendiment derivat del compte a la vista associada motivat pel saldo de la mateixa serà rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció a compte del 18%.

Tot això és perquè des de l’u de gener de 1999 els rendiments derivats de tota classe de comptes en institucions financeres tenen la consideració de capital mobiliari subjectes a retenció. No obstant això, s’estableix una exclusió de retenció sobre les rendes derivades d’actius financers anotats i negociats en un mercat secundari oficial de valors.

Per tant, en el cas de comptes basats en operacions sobre Deute de l’Estat, l’entitat financera està obligada a retenir pels rendiments amb l’excepció que els rendiments derivin d’un contracte de dipòsit que compleixi certs requisits que, bàsicament, són els següents:

1.- Ha de participar de la naturalesa dels contractes de dipòsit de valors.

2.- La titularitat dels valors ha de correspondre al dipositant.

3.- Pot existir un compte de suport instrumental.

4.- Les operacions han d’efectuar-se a condicions de mercat.