Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Salari Mínim: què s’ha de tenir en compte

L'SMI és un dels paràmetres més objectius per a determinar la retribució dels treballadors i fixa el mínim que han de percebre per cada jornada legal de treball
Per José Ignacio Recio 10 de juliol de 2013
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

El. Salari Mínim Interprofessional fixa la quantia retributiva mínima que rebran els treballadors i està referida a la jornada legal de treball. Es formalitza amb independència del sexe o edat dels empleats, siguin fixos, eventuals o temporals . En l’actualitat, i per a tot l’exercici 2013, està establert en 645,30 euros, després de revaloritzar-se respecte a l’any anterior en un 0,60% . Aquest article descriu tot el que cal saber sobre l’SMI.

El mínim que es pot cobrar per cada jornada laboral completa

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) és un dels paràmetres més objectius per a determinar la retribució dels treballadors a Espanya, i es marca per llei tots els anys. En concret estipula la. quantia mínima que han de percebre per cada jornada de treball (hora, dia o mes) i que es formalitzarà amb independiencia del sexe o edat dels empleats, siguin fixos, eventuals o temporals. És, en altres paraules, el mínim que poden cobrar les persones a través dels seus contractes de treball. En l’actualitat i per a tot l’exercici 2013 està establert en 645,30 euros.

Per a tot l’exercici 2013 el Salari Mínim Interprofessional està establert en 645,30 euros

És fixat (es revisa) cada any pel Govern mitjançant reial decret que es publica a la fi de desembre. Per a la seva dotació es tenen en compte diversos factors: el. IPC (Índex de Preus al Consum), la productivitat mitjana nacional aconseguida o l’increment de la participació del treball en la renda nacional. Tots ells, combinats entre si, generen el salari mínim que hauran de cobrar els empleats espanyols.

Cada any sol haver-hi increments no massa apreciables, d’acord amb l’encariment de la vida, encara que també poden quedar congelats (com va ocórrer en 2012) per l’Executiu.

És un model de 14 pagues, enfront d’altres models de la Unió Europea, que el fixa en 12, o al model alemany que manca de Salari Mínim Interprofessional.

En aquesta figura salarial només es computa la retribució en diners , sense que el. sou en espècie pugui, sota cap supòsit, originar la minoració de la quantia íntegra.

Què cal saber del Salari Mínim Interprofessional

  • Els. treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies percebran, a més del SMI, la part proporcional dels dies festius i de les dues pagues extraordinàries , amb el que el seu salari serà superior al que marqui l’SMI d’aquest any.

  • Encara que hi ha un sou mínim, en funció dels condicionants del lloc de treball i segons la categoria professional i els convenis professionals, pot incrementar-se. Però, a més, pot ser reduït si l’empleat està en unes certes situacions de formació ( contractes en pràctiques , becaris…).

  • El seu revisió no afectarà l’estructura ni a la quantia generada pels salaris professionals que perceben els treballadors, sempre que les retribucions estiguessin per sobre del SMI.

  • La quantitat derivada de l’import del Salari Mínim mai serà embargada per un procés contra el deute dels seus titulars , bé davant les administracions públiques o davant el sector privat; a excepció de les quals es derivin de les obligacions de l’empleat de. prestar aliments als seus familiars directes.

  • És el. índex de referència per a l’assignació d’ajudes i subsidis en funció dels ingressos , ja que aquest paràmetre servirà per a realitzar els càlculs necessaris per a la seva assignació.

  • No està unificat en tots els països de l’Europa comunitària . Oscil·la des del màxim de 1.801,49 euros a Luxemburg al més baix de Bulgària, amb una quantia de només 148,28 euros.

  • S’aplica sobre la jornada sencera dels treballadors . Si es realitzen menys hores a la setmana, el salari serà d’inferior quantia, sent necessari fer un prorrateig de manera proporcional per a la seva conformació definitiva.

SMI a Espanya

El Salari Mínim Interprofessional a Espanya ha quedat establert en 645,30 euros per a enguany, el que representa una revaloració del 0,60% enfront dels 641,40 euros de l’any passat.

Aquesta pujada mínima contrasta amb la congelació del mateix en l’anterior exercici, però suposa una reculada per als seus perceptors en sofrir una pèrdua de poder adquisitiu a conseqüència de la variació de l’IPC (Índex de Preus al Consum) per a 2013, que s’ha situat entorn del 2% (és del 1,70% durant el mes de maig, tres dècimes per sobre de la registrada a l’abril).

El sou mínim s’estableix en 21,51 euros al dia, i en 9.034 euros anuals , tenint en compte que es consideren 14 pagues anuals.

En el cas de les empleades de llar que treballen per hores , la seva assignació mínima és de 5,05 euros per hora, mentre que per als eventuals i temporers no hi ha possibilitat que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 30,57 euros per jornada legal en l’activitat.

Aquest sou és un dels més baixos de tota la Unió Europea, només per sobre del registrat a Portugal (565,83 euros), Polònia (353,04), Romania (157,26) i Bulgària (148,28), segons les dades subministrades per l’Oficina Estadística Europea, més coneguda com a Eurostat.