Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sol·licitar una reducció de jornada

El treballador té dret a reduir el seu horari laboral entre un 12,5% i un 50%, però se li aplicarà una disminució proporcional del salari
Per Rosa Cuevas 17 de març de 2010
Img becario

Treball i família haurien de ser compatibles, però compaginar la vida laboral amb la personal no sempre resulta una tasca senzilla. Intentar-ho es complica encara més quan en la llar hi ha nens, avis als qui cuidar o uns altres familiars i afins que, a causa del seu estat de salut, requereixen una atenció diària. En aquests casos, hi ha una solució que permet alleujar les obligacions dels treballadors: sol·licitar una reducció voluntària de la jornada laboral. És una fórmula intermèdia entre una excedència, amb la qual l’empleat s’absenta del seu treball durant un període determinat, i els horaris de treball rutinaris. La jornada laboral es limita entre un mínim del 12,5% -una hora si la jornada és de vuit- i un màxim del 50% -treballar la meitat de l’habitual-. Això sí, l’horari s’escurça, però el sou també minvament. La reducció de jornada implica una disminució proporcional del salari del treballador.

Beneficiaris

La reducció voluntària de la jornada laboral és un dret, recollit en l’Estatut dels Treballadors (art. 37.5), al qual només poden accedir els empleats que estiguin en alguna de les següents situacions familiars:

  • Tenir la guàrdia legal d’un fill, biològic o adoptat, menor de vuit anys.

  • Estar al càrrec d’un familiar de fins a segon grau de consanguinitat (fills, pares, germans, avis o néts) que per diverses raons no sigui capaç de valer-se per si mateix i no realitzi cap activitat laboral retribuïda.

  • Ser responsable d’una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no treballi.

És habitual considerar aquesta fórmula com a exclusiva de les dones, però la norma reconeix que és un dret individual dels treballadors, sense distinció de sexe. L’únic requisit que s’ha de complir per a optar a una reducció de la jornada laboral és trobar-se en alguna de les anteriors circumstàncies.

La reducció voluntària de la jornada laboral és un dret recollit en l’Estatut dels Treballadors

La seva concessió no depèn del beneplàcit de l’empresa o que en una mateixa plantilla de treballadors hi hagi més d’un que gaudeix d’aquesta mesura. Aquest últim supòsit es converteix en una excusa habitual per part de les companyies per a obstaculitzar que el treballador exerceixi el seu dret. És una situació fruit de la interpretació errònia de la part final de l’art. 37.5 de l’Estatut dels Treballadors. En ell, s’estableix que si dos o més emprats de l’empresa generen el dret de reducció per la mateixa persona -menor, familiar o persona discapacitada al seu càrrec-, l’empresari té la potestat de limitar el seu gaudi per raons de funcionament de la companyia. No obstant això, és una excusa injustificada, ja que aquesta norma es refereix als casos en els quals una parella o diversos familiars coincideixin en l’empresa i sol·licitin alhora una reducció per a cuidar del seu fill o del mateix familiar.

Durada i sou

El beneficiari pot gaudir de la reducció fins que el menor compleixi vuit anys o fins que el familiar o la persona discapacitada al seu càrrec ja no ho estiguin perquè han mort, el seu estat de salut hagi canviat o la seva guarda legal estigui en mans d’altres persones.

Per a posar fi a la reducció, l’empleat ha d’avisar a la seva empresa, almenys, amb 15 dies d’antelació

Per a posar fi a la reducció, l’empleat està obligat a avisar a la seva empresa, almenys, amb 15 dies d’antelació. L’habitual és que mentre el dret a reduir la jornada persisteixi, el treballador renovi cada any l’acord i repeteixi, amb l’enviament d’un nou comunicat, el mateix procés que el va iniciar. És llavors quan ha de triar el coeficient de reducció, entre un 12,5% i un límit màxim del 50%, i com quedarà dissenyat el seu nou horari. Aquest últim aspecte és, segons l’Estatut dels Treballadors, competència única de l’empleat. La jornada reduïda ha d’estar sempre dins del seu horari habitual. En cas contrari, l’empresa està en el seu dret de no acceptar la reducció. Si un empleat treballa sempre de sis del matí a dos de la tarda, no podrà sol·licitar el seu nou horari a la tarda, tret que arribi a un acord exprés amb la companyia.

Els percentatges de reducció de la jornada s’apliquen a tots els conceptes que componen la nòmina, a excepció dels quals no depenen del nombre d’hores treballades. A l’efecte d’indemnització per acomiadament o de càlcul per a cobrar l’atur, el fet d’haver gaudit d’una reducció de jornada no influeix a la baixa, ja que es cobra el mateix que si el treballador no l’hagués sol·licitat.

Procés de sol·licitud

Per a acollir-se a una reducció de jornada, el treballador ha de comunicar-lo a l’empresa per escrit. Ha de remetre un document al departament de recursos humans en el qual s’identifiqui i detall la data en la qual desitja iniciar la reducció i el seu nou horari. En el comunicat, el demandant ha de recordar a la companyia que, si en un termini determinat no contesta, el document servirà com a acceptació expressa de la reducció de jornada. Per això, es recomana enviar l’escrit a través de burofax perquè tingui caràcter de prova enfront de tercers.

Es recomana enviar el comunicat a través de burofax perquè tingui caràcter de prova

Una vegada enviat, el desitjable és que la companyia es posi en contacte amb el treballador i accedeixi a la seva petició. Per a segellar l’acord, no n’hi ha prou amb una acceptació verbal. És recomanable que el comunicat se signi entre les dues parts, amb còpia per a ambdues. Si l’empresa es nega o no accepta els nous horaris proposats pel treballador, les discrepàncies han de resoldre’s, prèvia demanda, per la jurisdicció competent. Segons la llei de procediment laboral, el procés ha de ser urgent i preferent.

Una reducció voluntària no comporta la modificació del contracte laboral: l’empleat treballa menys hores de les habituals, però no trenca la seva relació contractual amb l’empresa i inicia una nova amb altres condicions laborals (jornada parcial, antiguitat). Per aquest motiu, el treballador no ha de signar un nou contracte de mitja jornada. Per a gaudir de la reducció, només serà necessari segellar l’acord amb la signatura del comunicat.