Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Topall màxim embargable en els comptes

La Seguretat Social ja no té un topall màxim de la quantia que pot embargar als ciutadans que tinguin contretes deutes amb aquest organisme
Per José Ignacio Recio 4 de març de 2013
Img billetes 500

Des del passat 1 de març, la Seguretat Social no té un topall màxim de la quantia que pot embargar als ciutadans que tinguin contretes deutes amb ella. Fins ara, podia recaptar per aquest concepte fins a 6.000 euros, inclosos recàrrecs, interessos i costes. En el present reportatge s’expliquen les novetats quant a l’eliminació del topall embargable i què suposarà per als ciutadans morosos amb aquesta Administració.

Major rapidesa en els embargaments a comptes

A partir d’ara serà més fàcil i ràpid embargar els comptes a la vista procedents d’entitats financeres als ciutadans en posició morosa pel que fa a l’Administració central. Així es desprèn de la recent resolució dictada per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que va entrar en vigor el passat 1 de març, i per la qual queda eliminat el topall màxim de la quantia que pot embargar-se, per mitjans telemàtics, als ciutadans que tinguin contretes deutes amb aquest organisme públic. Fins ara estava fixat en 6.000 euros, inclosos recàrrecs, interessos i costes.

Fins ara el topall màxim que podia embargar la Seguretat Social era de 6.000 euros, inclosos recàrrecs, interessos i costes

En l’anterior model, quan se superava aquesta quantitat (6.000 euros), el procés d’embargament havia de realitzar-se de forma presencial, i no de manera telemàtica. L’explicació de l’engegada d’aquesta mesura, segons la Seguretat Social, respon a la necessitat de guanyar “eficàcia” en la gestió de recaptació executiva, ja que s’evita la presentació de diligències d’embargament en suport paper davant les oficines dels bancs i s’alleugereix el procés.

Aquesta actualització aconsegueix assegurar-se els cobraments deutors d’una forma més ràpida i efectiva i modernitzar les estructures telemàtiques enfront de la situació actual. Si abans es feia a través d’un funcionari, a partir d’ara s’utilitzen els instruments que proporcionen les noves tecnologies.

El procés d’embargament en comptes

 1. Comptes a la vista

  L’embargament en comptes a la vista és un procés al que han de fer front els ciutadans que estan en posició deutora amb l’Estat, en aquest cas amb la Seguretat Social, i requereix d’uns terminis i un ordre en les actuacions.

  S’inicia quan l’òrgan recaptador selecciona les persones que es troben en situació de constrenyiment. Després, demanda la informació necessària a les entitats financeres col·laboradores (bancs, caixes d’estalvi o entitats de crèdit) sobre els comptes oberts per aquestes persones en les seves sucursals, sempre sota els terminis previstos per la llei.

  El pas següent consisteix a transmetre a les entitats les diligències pròpies de l’embargament, en les quals s’haurà de reflectir la quantia exacta del deute contret pels morosos. En aquest moment, els bancs retindran els imports objecto de l’embargament dels clients afectats, fins a cobrir la quantitat deguda.

 2. Expliques nòmina

  Un embargament molt particular és el que correspon a les expliques nòmina, i no als corrents. Aquí el procediment difereix sensiblement. El Banc d’Espanya ha establert la següent pauta per a la seva formalització: quan en el compte afectat per l’embargament s’efectuï de manera habitual l’abonament de sous, salaris o pensions, hauran de respectar-se les limitacions establertes en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

  Així, es considera sou, salari o pensió l’import ingressat en aquest compte per aquest concepte en el mes en què s’executi l’embargament o, en defecte d’això, en el mes anterior. En la pràctica significa que a les persones que tinguin domiciliada la seva nòmina al banc a través d’aquests comptes, hauran de respectar-li el salari mínim (l’actual és de 645,30 euros) i des d’est fins al doble, el 30%. A mesura que el sou supera aquesta quantitat, el percentatge s’incrementa de manera progressiva.