Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Treball fora d’Espanya, cotitza per cobrar l’atur i la pensió?

Les cotitzacions a l'estranger comptabilitzen a Espanya en funció del país i dels acords subscrits en matèria laboral entre ambdues nacions
Per EROSKI Consumer 27 de juny de 2012
Img camarero

Arran de la crisi són molts els qui han decidit sortir a l’estranger a la recerca d’una nova oportunitat de treball. Segons el Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE), al gener de 2012 hi havia 1.816.835 espanyols vivint fora de les nostres fronteres, la qual cosa suposa un increment del 6,7% (114.057 persones) pel que fa a les dades de gener de l’any anterior. En el plànol laboral, es pot sortir d’Espanya com a treballador desplaçat de la pròpia empresa o com a demandant d’ocupació al país de destinació. En tots dos casos, cal tenir en compte una sèrie d’indicacions sobre les cotitzacions a la seguretat social per poder cobrar la prestació per desocupació i la pensió de jubilació.

Quan una persona es planteja treballar a l’estranger ho pot fer com a treballador desplaçat de la seva pròpia empresa o com a demandant d’ocupació al país de destinació. Abans d’emprendre el viatge, els ciutadans espanyols estan obligats a obtenir el corresponent permís de treball i de residència del país en el qual van a treballar, excepte quan es tracta dels estats de la Unió Europea (UE), de l’EEE (Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa, ja que en tots aquests països s’aplica el reglament comunitari.

1. Desplaçats d’una empresa espanyola a un altre país

L’Estatut dels Treballadors estipula que s’ha d’aplicar la legislació laboral espanyola als contractes celebrats al nostre país, entre un treballador espanyol i una empresa espanyola, tot i que sigui per treballar a l’estranger sempre que:

  • la durada previsible del contracte de treball no excedeixi de 24 mesos.
  • el treballador no sigui enviat en substitució d’una altra persona.

Aquests empleats desplaçats tenen, almenys, els mateixos drets econòmics que els correspondrien si treballessin en territori espanyol. Per tant, poden tramitar la pensió de jubilació i la prestació per desocupació de la mateixa manera que ho faria un treballador a Espanya.

Els empleats espanyols desplaçats per una empresa espanyola tenen els mateixos drets econòmics que si treballessin en territori espanyol

Pel que fa a l’atur , el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) és l’organisme encarregat d’abonar les prestacions, per a això s’ha de tenir cotitzat un període mínim de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar.

El model de sol·licitud i la documentació necessària per cobrar la pensió de jubilació de la Seguretat Social ha de lliurar-se en un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).

2. Treballadors en països de la UE, l’EEE i Suïssa

Com a criteri general, s’aplica el Reglament Comunitari de Coordinació dels Sistemes de Seguretat Social per als treballadors de qualsevol país de la UE, l’EEE o Suïssa que han estat subjectes a la legislació sobre Seguretat Social d’un o més Estats membres.

Els treballadors, per tant, tenen la garantia que les prestacions poden abonar-se en un altre estat. D’acord amb aquests reglaments de la UE, s’ha de demanar la pensió davant l’organisme competent del país on resideixi el treballador al moment de realitzar la sol·licitud.

A més, els períodes de cotització coberts sota la legislació d’un país membre es tenen en compte en tots els altres estats. Per exemple, si per ser titular d’una pensió contributiva a Espanya, s’exigeix una cotització mínima de 15 anys, aquesta cotització es pot aconseguir sumant a la realitzada a Espanya, la practicada en qualsevol dels altres països de la UE, l’EEE o Suïssa.

Cal tenir en compte que, a partir de 2013 i fins a 2022, s’ampliarà cada any de forma progressiva el període de cotització a Espanya. Així, el proper any, el període mínim de cotització serà de 16 anys i en 2014 serà de 17 anys, fins que en 2022 s’exigirà una cotització mínima de 25 anys.

Per cobrar la prestació per desocupació a Espanya, a més de les cotitzacions en un país comunitari cal tenir-les a Espanya

Estan en situació legal de desocupació els treballadors que tornen a Espanya perquè s’ha extingit la seva relació laboral al país estranger. Per cobrar la prestació per desocupació al nostre país, a més de les cotitzacions acreditades al país comunitari on s’hagi treballat, s’ha d’haver cotitzat aquí.

  • L’article 67 del Reglament Comunitari 1408/71 del Consell de 14 de juny de 1971, estipula que si s’ha treballat en un país de l’ajusto UE i es torna a Espanya, per cobrar l’atur cal treballar a Espanya durant algun període amb posterioritat a la data de tornada. D’aquesta forma, a les cotitzacions acreditades al país comunitari se li afegeixen els dies que últimament s’ha treballat a Espanya.
  • Si, una vegada arribat a Espanya, es comença a treballar i es perd l’ocupació, es pot obtenir una prestació contributiva de desocupació, sempre que s’acrediti haver cotitzat 360 dies en els sis anys immediatament anteriors al cessament d’aquest treball, tant si s’han cotitzat a Espanya com a un altre país de la UE, EEE o Suïssa, així com a qualsevol país amb el qual hi hagi un Acord Bilateral de la Seguretat Social que contingui la prestació de desocupació.

  • Cada país calcula de forma independent els drets del treballador quant a la pensió, atenent a l’establert en la normativa de la UE. Per això, es poden rebre dues pensions, una de cada estat, proporcionals al temps treballat a cada país.

Si es torna d’un país membre de la UE, de l’EEE, o d’un amb el qual hi ha conveni sobre protecció per desocupació, per acreditar el temps que s’ha treballat i cotitzat cal emplenar el Formulari O1 (abans denominat I-301) o un document equivalent que s’expedeix en el Servei Nacional d’Ocupació del país on s’ha estat empleat, per presentar-ho davant el Servei Nacional d’Ocupació del país on es busca treball.

En el cas dels emigrants de Suïssa, es necessita el certificat de l’Agregaduría Laboral d’aquest país. Quan no es compta amb el Formulari O1, els Serveis Públics d’Ocupació d’Espanya poden requerir-li-ho al Servei d’Ocupació del país on s’ha dut a terme l’activitat laboral.

Treballadors en països amb acords bilaterals amb Espanya

Si s’ha treballat en un país que no pertany a la UE, a l’EEE o que no és Suïssa, solament es poden comptabilitzar els períodes cotitzats a l’efecte de prestació de desocupació, si hi ha un Conveni Bilateral de Seguretat Social signat entre Espanya i el país en qüestió, que contempli la prestació de desocupació. Per norma general, els treballadors a l’estranger estan sotmesos a la legislació de Seguretat Social del país en el territori del qual estan exercint la seva activitat laboral.

Es poden rebre dues pensions, una de cada Estat, proporcionals al temps realment treballat a cada país

Espanya, en matèria de treball, té subscrits Acords Bilaterals de Seguretat Social amb els següents països: Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, República Dominicana, Equador, EUA, Filipines, Japó, el Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela.

Per accedir a la prestació per desocupació, cal aportar al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) un certificat emès per la Dependència de Treball de les Delegacions i Subdelegacions de Govern, en el qual consti: la condició d’emigrant retornat, la data del retorn i el temps treballat al país estranger.

Mitjançant el Conveni Especial, els emigrants retornats poden integrar-se de manera voluntària en el sistema espanyol de Seguretat Social, amb l’objecte de mantenir o adquirir el dret a la pensió de jubilació. La subscripció d’aquest conveni és aconsellable per als retornats que tenen prop de 65 anys i hagin cotitzat, almenys, 14 anys al país on han estat emigrats.

Per accedir a la pensió de jubilació contributiva, els emigrants retornats han d’haver cotitzat un any a la Seguretat Social espanyola, sempre que, en sumar aquest any a la resta del temps cotitzat en algun dels països amb els quals Espanya té subscrit Conveni Bilateral, es compleixin els períodes mínims de cotització exigits per la legislació espanyola (en l’actualitat són 15 anys).