Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tràmits per adquirir o renovar la llicència de pesca

Els requisits i taxes per obtenir-la varien en funció de la modalitat de pesca per la qual s'expedeixi
Per Rosa M. López-Maroto 30 de novembre de 2008
Img pescador mar
Imagen: Daniel

Espanya és un país amb 7.880 quilòmetres de costa, centenars de rius i nombrosos pantans. Per pescar en les seves aigües (ja siguin continentals, fluvials o marítimes) és necessari tenir llicència de pesca, la sol·licitud de la qual o renovació implica complir amb una sèrie de requisits legals i el pagament de les taxes corresponents a la modalitat de pesca escollida.

755.409 és el nombre de llicències de pesca espanyoles, segons les últimes dades difoses per ICONA (Institut per a la Conservació de la Naturalesa), en els quals es constata que Madrid, amb 82.851, és la província amb major nombre de llicències; en el pol oposat, Las Palmas, Tenerife i Almeria, que no sumen ni tan sols dues-centes llicències entre les tres. Per sol·licitar o renovar un d’aquests documents n’hi ha prou amb complir els requisits legals establerts, entre els quals destaquen ser major de 16 anys (els menors d’aquesta edat han de disposar de l’autorització del seu representant legal -pares o tutors-) i no estar inhabilitat per a l’exercici de la pesca recreativa. La llicència es pot sol·licitar durant tot l’any, a través de diversos canals:

 • Internet: és la modalitat més còmoda encara que també la més cara ja que a les taxes de la llicència se sumen entorn de 15 o 20 euros en concepte de despeses de tramitació, desemborsament al que cal afegir altres 3 euros per despeses d’enviament.
 • Les caixes d’estalvi o bancs que disposen d’aquest servei: cal abonar una petita comissió per la seva tramitació.
 • Els departaments o conselleries de cada comunitat autònoma.
 • Determinades tendes de pesca: ofereixen als seus clients realitzar aquests tràmits de manera gratuïta.

Hi ha tantes llicències com a modalitats de pesca, sent la fluvial una de les més demandades pels afeccionats espanyols. Es pot sol·licitar a qualsevol edat, però fins als 16 anys es necessita de l’autorització paterna. La taxa que s’ha d’abonar (els jubilats i els menors de 14 anys estan exempts) és de 8,24 euros per les d’un any de validesa, i de 24,74 euros per a les llicències de tres anys. Aquest tipus de llicència depèn de cada comunitat autònoma, de manera que hi ha llicències úniques que permeten tot tipus de captures, com ocorre a Aragó, Castella i Lleó, Catalunya o La Rioja, i unes altres que només contemplen la pesca d’algunes espècies, com és el cas d’Astúries (truita o salmó).

En la pesca marítima d’esbarjo hi ha tres modalitats:

 • Pesca recreativa des d’embarcació: es concedirà llicència a els qui desenvolupin l’activitat des d’embarcacions aptes per a això i es trobin inscrites en la llista corresponent del Registre Oficial de Bucs.
 • Pesca recreativa submarina: es concedeix una llicència a els qui hagin complert els 16 anys i justifiquin, mitjançant certificat mèdic, que reuneixen les condicions físiques necessàries i que no pateixen malaltia alguna que els impedeixi la seva pràctica normal.
 • Pesca amb “rall” (una modalitat tradicional de pesca en la qual s’utilitza una xarxa circular amb diversos ploms en el seu perímetre i que es maneja amb una corda situada al seu centre): la llicència es concedirà a aquelles persones que disposin ja de llicència, almenys amb una renovació. S’haurà de justificar mitjançant certificat la pertinença a una confraria de pescadors.

On se sol·licita la llicència?

Les sol·licituds per obtenir la llicència de pesca es pot recollir tant en els departaments corresponents de cada comunitat autònoma, com en les federacions (en aquest cas només les de pesca recreativa). Una vegada recollit l’imprès, els afeccionats poden tramitar la llicència en els registres dels òrgans administratius de l’Estat, qualsevol oficina de les comunitats autònomes o en algunes de les entitats que formen l’Administració local sempre que haguessin subscrit un conveni. També es pot demanar en qualsevol oficina de correus; en aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert per poder estampar el segell i la data tant en l’imprès de sol·licitud com en la còpia.

És necessari acreditar de manera presencial els requisits previstos en la sol·licitud, o enviar per correu els següents documents:

 • Fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, NIF, NIE o passaport).
 • Quan la persona sol·licitant sigui menor de 16 anys:
  • Autorització expressa de qui legalment li representi.
  • Fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
  • Fotocòpia del DNI (si té entre 14 i 16 anys) o fotocòpia del llibre de família o certificat del Registre Civil.
 • Quan el sol·licitant sigui un jubilat o estigui en situació d’incapacitat permanent total o absoluta, la documentació acreditada haurà de certificar aquesta circumstància, mitjançant:
  • Fotocòpia de la resolució o certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Fotocòpia de la resolució o certificat de la dependència de la qual depengui la comunitat autònoma on resideixi el demandant.

Esment a part mereix la sol·licitud o renovació de llicència de pesca recreativa subaqüàtica, per la qual, a més de la documentació que correspongui, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on es faci constar que el sol·licitant reuneix les condicions físiques necessàries per a la pràctica de la pesca submarina.

És aconsellable que l’esportista disposi tant de la llicència federativa com de la de pesca submarina, que es renoven anualment. Per què aquests dos documents? L’explicació ve donada pel fet que per als desplaçaments és necessari estar en disposició de la llicència federativa, únic document que habilita a transportar, pel mitjà que sigui, els fusells de pesca, i sense ella qualsevol agent de l’autoritat podria confiscar-los. Per poder desenvolupar la jornada de pesca, és necessari estar en disposició de la llicència de pesca, i per obtenir-la és necessari un segur de responsabilitat i el corresponent certificat mèdic que acrediti que s’és apte per practicar aquest esport. De nou aquí entra en joc la llicència federativa, ja que la mateixa porta incorporada el segur de responsabilitat, per la qual cosa a l’hora de tramitar la llicència de pesca, amb acreditar que el titular disposa de llicència federativa, la part del segur queda coberta.

Les persones menors de 14 anys i les que tinguin la condició de jubilades o estiguin en situació d’incapacitat permanent total o absoluta queden exemptes de pagar les taxes d’aquest tipus de llicències.

Vigència de les llicències

La vigència d’aquestes llicències varia en funció del tipus de la modalitat que es practiqui, ja que no totes abasten el mateix període ni permeten les mateixes captures.

 • La llicència de pesca marítima recreativa en superfície, la més habitual entre els afeccionats espanyols, té una durada de cinc anys, i les expedides a les persones majors de 60 anys no caduca.
 • La llicència de pesca recreativa submarina té una durada global de dos anys, el mateix període que s’aplica a la llicència de pesca amb “rall”.
PÒLISSES PER A PESCADORS

Img pescador lago art L’oferta asseguradora per als afeccionats a la pesca és bastant extensa i el nombre de companyies que comercialitzen aquest producte creix cada any: Mapfre, Allianz, Pelayo, Zurich… Es tracta d’un producte que el seu objectiu és garantir la responsabilitat civil per danys personals i materials causats a tercers en ocasió de l’exercici d’aquesta activitat. Cobreix tant la responsabilitat civil com els accidents personals del pescador. Aquest tipus d’assegurances cobreix el pagament de les indemnitzacions de les quals l’assegurat pugui resultar civilment responsable per danys corporals, materials i perjudicis derivats a tercers intervenint culpa o negligència, i per fets derivats de la pesca esportiva amb canya, dins del territori nacional.

També cobreix els accidents soferts per l’assegurat amb motiu de l’exercici de la pesca esportiva amb canya, o en el transcurs del desplaçament des del lloc de residència fins a la zona de pesca. A més, de forma opcional per completar la garantia del segur de pesca es pot subscriure una pòlissa d’accidents corporals pel qual es garanteix el pagament d’una indemnització per defunció o invalidesa permanent sofert mentre es realitzi aquesta activitat. Cap també la possibilitat d’incloure una clàusula d’assistència en viatge adaptada per a la pràctica d’aquest esport.