Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vaig a demanar un crèdit, quins són els meus drets?

Obtenir una informació clara i que aparegui en el contracte o poder canviar d'opinió són drets que tot consumidor té en sol·licitar un préstec
Per Blanca Álvarez Barco 31 de gener de 2014
Img firmar

Demanar un crèdit s’ha convertit en l’única opció para milers de ciutadans, que continuen tenint despeses però han vist minvar els seus ingressos des que comencés la crisi. Entre els qui es decideixen a sol·licitar un préstec, destaquen els joves, doncs es troben entre els segments més afectats per la conjuntura econòmica. Demanden finançament per estudiar, poder sortir fora d’Espanya i incorporar-se a la vida laboral, tractar d’accedir a un habitatge o formar una família. Però, gairebé sempre, desconeixen el sistema bancari i les seves normes. Per això, convé que sàpiguen quins són els seus drets, entre els quals destaquen obtenir informació clara de què contracten o poder canviar d’opinió, com es desgrana en el següent reportatge.

Quins drets es tenen en demanar un crèdit

Més del 60% d’els qui demanen un préstec no se sent informat sobre els seus drets

Un 30% dels consumidors espanyols ha sol·licitat un crèdit en els dos últims anys, segons les dades amb què expliquen els encarregats de la campanya informativa europea sobre crèdits. Però més del 60% no se sentia informat sobre els seus drets i un 70% no tenia seguretat a l’hora d’escollir el producte adequat. No obstant això, hi ha ajudes per a aquests usuaris, ja que des d’Europa es va aprovar una directiva que va entrar en vigor al juny de 2010 per millorar la transparència bancària i la protecció dels consumidors: la Directiva de Crèdits al Consum (Directiva 2008/48/EC).

En aquesta directiva, i pensant sobretot en els més joves i inexperts, es recomana tenir molt en compte aquests cinc drets bàsics:

 • 1. Publicitat transparent. Quan s’anuncia el cost del crèdit o el tipus d’interès, ha d’aportar-se informació que ajudi a comparar ofertes i preus per triar l’opció més convenient. Ha d’incloure un exemple representatiu que doni una visió clara del que costarà.

 • 2. Dret a la informació. S’ha de rebre una còpia del contracte que s’ha signat i, a més, tenir tota la informació sobre el producte abans de signar-ho, que s’ha de lliurar en un format clar que es denomina documento Informació normalitzada europea sobre el crèdit al consum (SECCI).

 • 3. Dret a tenir una informació clara en el contracte. Est ha d’estar redactat en un llenguatge clar. I en ell sempre ha d’aparèixer, al costat d’altres informacions, detalls sobre el préstec, l’import total degut i la Taxa Anual Equivalent (TAE).

 • 4. Dret a canviar d’opinió. Hi ha un termini de 14 dies des de la data de subscripció per desistir del contracte. S’ha de reemborsar els diners prestats, més els interessos i les comissions no reemborsables que el proveïdor del crèdit ja hagi abonat.

 • 5. Es pot reemborsar el préstec abans del previst, encara que és possible que s’hagi de compensar al proveïdor de crèdit per la seva pèrdua d’ingressos. En qualsevol cas, la compensació no pot ser major que l’import total d’interès que s’hauria pagat.

Més drets del client bancari

Des del Banc d’Espanya s’afegeixen una altra sèrie de consells perquè els drets d’els qui demanin un crèdit no es vegin vulnerats. Entre ells, destaquen els següents:

 • Rebre els documents de liquidació i justificants de pagament, acompanyats d’un extracte amb el detall dels moviments.

 • Cap el dret a consultar la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIR). Allí es comproven els deutes amb entitats de crèdit que figuren a nom del client. Si es denega el préstec per la consulta d’un fitxer, es té dret a ser informat del resultat de la consulta de forma gratuïta.

 • En el cas dels crèdits, s’ha de poder disposar dels diners a mesura que es vagi sol·licitant, dins dels límits i terminis pactats. Si és un préstec, s’ha de rebre l’import al moment acordat.

Demanar un préstec, també hi ha obligacions

Entre les obligacions a les quals es compromet el client d’un banc quan signa un crèdit estan les següents, com s’indica des del Banc d’Espanya:

 • Pagar a temps els interessos i comissions.

 • Retornar l’import utilitzat en la forma pactada, o pagar les quotes periòdiques, segons sigui un crèdit o un préstec.

 • Informar sense enganys al banc de les circumstàncies econòmiques i personals. Així l’entitat podrà analitzar el risc de l’operació.

 • Si es pacta així, s’ha de comunicar el canvi de domicili, d’estat civil, de règim econòmic del matrimoni o qualsevol altra circumstància.

 • Si en el contracte s’estableix que els fons es destinaran a una finalitat concreta, utilitzar-los per a això.