Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Viure amb els pares o avis desgrava

Per cada ascendent major de 65 anys que convisqui amb el contribuent, s'apliquen uns mínims lliures d'impostos a la Declaració de la Renda
Per Cristina Henales 25 de novembre de 2010
Img abuelos familia
Imagen: roblisameehan

Les persones que conviuen a casa amb un pare, una mare o els avis poden beneficiar-se, per cada ascendent major de 65 anys, d’uns mínims lliures d’impostos a la Declaració de la Renda: entre 918 i 2.040 euros anuals, segons les circumstàncies. Més de 306.000 persones van obtenir aquest tipus d’ajuda fiscal en l’exercici 2008, un benefici mitjà d’1.878 euros.

Els requisits

Les circumstàncies personals i familiars de cada contribuent també influeixen en realitzar la Declaració de la Renda. L’Agència Tributària quantifica la part de la renda destinada a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars de cada contribuent i la deixa lliure d’impostos.

Per a la campanya de 2009, el mínim per cada contribuent va ser de 5.151 euros anuals, sense tenir en compte el nombre de membres integrats en la unitat familiar. Si a més el contribuent tenia 65 anys o més, la xifra ascendia a 6.069 euros anuals, mentre que amb una edat superior a 75 anys, va anar de 7.191 euros anuals. A partir d’aquestes xifres, se sumen altres bonificacions en funció de la situació familiar del contribuent, entre elles, la dels pares, avis o besavis.

Per obtenir aquests mínims per ascendents, cal complir una sèrie de requisits:

 • El contribuent ha de conviure durant almenys la meitat de l’any amb un pare, avi o besavi, etc. amb qui tingui un vincle de parentiu en línia recta per consanguinitat o per adopció (també s’admeten els ascendents discapacitats que s’internin en centres especialitzats).

 • L’ascendent ha de ser major de 65 anys o bé, qualsevol que sigui la seva edat, ser una persona amb una discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. No ha d’obtenir rendes superiors a 8.000 euros anuals ni presentar una declaració de l’IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

Quantia de l’ajuda

Les quanties per cada ascendent d’edat superior a 65 anys -o amb discapacitat, qualsevol que sigui la seva edat- són 918 euros anuals. Si té 75 anys o més, a aquesta xifra se li sumen 1.122 euros anuals. Per tant, el mínim personal i familiar per contribuent pot ascendir a 6.069 o a 7.191 euros (sense tenir en compte altres circumstàncies familiars o personals del contribuent).

Si dos o més contribuents tenen dret a l’aplicació d’aquest mínim, l’import es distribuirà a parts iguals

Aquestes deduccions s’apliquen a 31 de desembre, en la data de meritació de l’impost. Per tant, si l’ascendent morís durant l’any, el contribuent no es beneficiaria d’aquesta ajuda fiscal, encara que hagués conviscut més de la meitat del període impositiu amb el mort. A més, quan dos o més contribuents tinguin dret a l’aplicació d’aquest mínim per ascendents, el seu import es distribuirà entre ells a parts iguals.

Altres situacions personals i familiars que desgraven

Mínim per descendents

1. Requisits:

 • El descendent ha de ser menor de 25 anys, tret que siguin descendents amb discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, qualsevol que sigui la seva edat.
 • El descendent ha de conviure amb el contribuent. En casos de separació matrimonial legal, el mínim familiar per descendents correspondrà a qui tingui atribuïda la guarda i custòdia dels fills. Si és compartida, el mínim per descendents es distribuirà entre ambdues parts.
 • El descendent no ha d’haver ingressat rendes superiors a 8.000 euros anuals.
 • El descendent no pot presentar declaració de l’IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

2. Quanties aplicables (renda 2009):

 • 1.836 euros anuals pel primer.
 • 2.040 euros anuals pel segon.
 • 3.672 euros anuals pel tercer.
 • 4.182 euro anuals per la cambra i següents.
 • En cas de defunció d’un descendent que generi dret a practicar la reducció per aquest concepte, la quantia aplicable és d’1.836 euros.
 • Quan el descendent sigui menor de tres anys, el mínim que correspongui -dels indicats- s’incrementarà en 2.244 euros anuals.

3. Nombre de persones beneficiades i import d’aquestes ajudes fiscals (exercici 2008):

 • 7.323.562 persones.
 • 18.611.199.485 euros (2.541 euros per persona).

Mínim per discapacitat

1. Del contribuent. Quanties aplicables (renda 2009): en funció del grau de minusvalidesa del contribuent amb discapacitat, el mínim podrà ser alguna de les següents quanties:

 • Amb grau igual o superior al 33% i inferior al 65%: 2.316 euros anuals.
 • Amb grau igual o superior al 65%: 7.038 euros anuals. El mínim per discapacitat del contribuent s’incrementarà en concepte de despeses d’assistència en 2.316 euros anuals, quan acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

2. D’ascendents o descendents. Quanties aplicables (renda 2009):

 • Amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%: 2.316 euros anuals per cada descendent o ascendent que generi dret a l’aplicació del seu respectiu mínim.
 • Amb grau de discapacitat igual o superior al 65%: 7.038 euros per cada descendent o ascendent que generi dret a l’aplicació del seu respectiu mínim. El mínim per discapacitat d’ascendents o descendents s’incrementarà en concepte de despeses d’assistència en 2.316 euros anuals per cada ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

3. Nombre de persones beneficiades i import d’aquestes ajudes fiscals (exercici 2008):

 • 1.480.665 persones.
 • 7.294.421.741 euros (4.926 euros per persona).