Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques i ajudes a l’estudi: llindars de renda per obtenir-les

La quantia de les beques i ajudes depèn dels llindars de renda aplicables a cada cas i que varien segons els membres de la família i els seus ingressos
Per Azucena García 21 de agost de 2013
Img becasumbralesrenta
Imagen: Bill Selak

Durant el curs 2013-2014, com en anys anteriors, es concediran beques i ajudes a l’estudi de caràcter general i ajudes a l’estudi per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. La quantia de les beques varia en funció que es cursin ensenyaments no universitaris o universitàries. Respecte als llindars de renda i patrimoni familiar, indiquen la quantitat per sobre de la qual desapareix el dret a la percepció de les beques i ajudes a l’estudi. Per això cal parar esment al nombre de membres que conformen la unitat familiar i als seus ingressos.

Llindars de renda per obtenir una beca

Les beques i ajudes a l’estudi que es concedeixen cada any depenen dels llindars de renda. S’estableixen uns límits i, si la renda familiar els supera, queda descartada la concessió de l’ajuda. És imprescindible que se situï en l’interval fixat. D’aquí la importància de conèixer quins són els llindars establerts. Per a aquest curs 2013-2014, es poden consultar en el Reial decret 609/2013, de 2 d’agost. Aquests llindars es fixen segons el nombre de membres que conformen la família. Es marca un límit mínim i màxim per a famílies que tinguin des d’un sol membre a vuit.

 1. Per al llindar 1, aquest interval oscil·la entre els 3.771 i 3.962 euros fixats per a famílies d’un membre fins al ventall de 26.660 i 28.009 euros, per a famílies de vuit membres. A partir del vuitè, s’afegeixen entre 3.079 i 3.235 euros per cada nou membre computable.

 2. Per al llindar 2 desapareixen els intervals i s’estipula un límit únic: des de famílies d’un membre, la renda del qual no ha de superar 13.236 euros, fins a famílies de vuit membres, amb rendes no superiors a 50.333 euros. A partir del vuitè membre, s’afegeixen 3.181 euros per cadascun dels següents.

 3. El llindar 3 recupera els intervals: entre 14.112 i 14.826 euros per a famílies d’un membre, entre 53.665 i 56.380 euros per a famílies de vuit membres i entre 3.391 i 3.562 euros per cada nou membre, a partir del vuitè.

Ensenyaments no universitaris

En aquest apartat s’inclouen els ensenyaments de Batxillerat, Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors, estudis militars superiors i de grau, estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància, cursos d’accés i de preparació per a les proves d’accés a FP i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats, juntament amb Programes de Qualificació Professional Inicial.

Les quanties de les beques i ajudes que es podran percebre seran les següents:

 1. Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.500 euros.
 2. Quantia fixa lligada a la residència durant el curs: 1.500 euros. La quantitat no podrà superar al cost real de la prestació. A més, el sol·licitant haurà de cursar estudis presencials amb un nombre mínim d’hores lectives i acreditar la necessitat de residir fora del domicili familiar a causa de la distància fins al centre docent, els mitjans de transport i els horaris lectius.
 3. Beca bàsica: 200 euros.
 4. Quantia variable mínima de 60 euros.

La quantia fixa i la variable es podran concedir a tots els alumnes que cursin en règim presencial i matrícula completa els estudis citats, excepte en el cas dels estudis d’idiomes, els cursos d’accés i de preparació per la FP i els programes de Qualificació Professional Inicial.

Quant als llindars de renda aplicables, es distingeixen dos grups:

 1. Els qui es matriculin en estudis d’idiomes, cursos d’accés i de preparació per la FP i Programes de Qualificació Professional Inicial, així com els qui realitzin el projecte fi de carrera, cursin estudis en modalitat diferent de la presencial o optin per matrícula parcial hauran de complir els següents llindars de renda:

  1. Llindar 2. Els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 2 podran obtenir la beca bàsica i la quantia variable mínima.
  2. Llindar 3. Els demandants la renda dels quals sobrepassi el llindar 2 i no depassi el llindar 3 podran rebre la beca bàsica.
 2. Per a la resta d’estudiants que cursin en règim presencial i matrícula completa, els llindars de renda seran els següents:

  1. Llindar 1. Els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 1 podran obtenir les quanties 1, 2 i 4.
  2. Llindar 2. Els demandants la renda dels quals depassi el llindar 1 i no superi el llindar 2 podran percebre les quanties 2, 3 i 4.
  3. Llindar 3. Els sol·licitants la renda dels quals sobrepassi el llindar 2 i no superi el llindar 3 podran obtenir la beca bàsica.

Ensenyaments universitaris

Les beques i ajudes a l’estudi per als ensenyaments universitaris es reserven per els qui cursin:

 1. Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per a l’obtenció de títols oficials de Grau i de Màster.
 2. Ensenyaments universitaris per a l’obtenció de títols oficials de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
 3. Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
 4. Complements de formació necessaris per a l’accés o obtenció del Màster i del Grau, així com per a diplomats universitaris que desitgin prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Les quanties de les beques i ajudes que es poden percebre són les següents:

 1. Quantia fixa lligada a la renda: 1.500 euros.
 2. Quantia fixa lligada a la residència durant el curs: 1.500 euros. Amb les mateixes condicions que per als ensenyaments no universitaris.
 3. Quantia variable mínima de 60 euros.
 4. Beca de matrícula, que comprèn el preu públic oficial dels serveis acadèmics universitaris corresponent als crèdits matriculats per primera vegada. No formen part d’aquesta beca els crèdits que excedeixin del mínim necessari per obtenir la titulació.

Els alumnes dels grups 1 i 2 que cursin en règim d’ensenyament presencial amb matrícula completa podran optar a la quantia fixa, a la variable i a la beca de matrícula. Els estudiants dels grups 3 i 4, els qui realitzin el projecte de finalització de carrera que no constitueixi una assignatura ordinària del pla d’estudis, els qui optin per matrícula parcial o cursin ensenyaments en modalitat diferent de la presencial poden obtenir la beca de matrícula i la quantia variable mínima. En el cas dels estudiants d’universitats privades, es concedeix una beca igual al preu mínim establert per la comunitat autònoma per a un estudi amb la mateixa experimentalitat, però impartit en una universitat pública d’aquesta mateixa comunitat.

Quant als llindars de renda aplicables, es distingeixen de nou dos grups:

 1. Els estudiants dels grups 1 i 2 hauran de complir els següents llindars de renda:

  1. Llindar 1. Els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 1 podran obtenir totes les quanties previstes.
  2. Llindar 2. Els demandants la renda dels quals depassi el llindar 1 i no superi el llindar 2 podran percebre les quanties 2, 3 i 4.
  3. Llindar 3. Els sol·licitants la renda dels quals sobrepassi el llindar 2 i no superi el llindar 3 solament podran obtenir la beca de matrícula.
 2. Els estudiants dels grups 3 i 4 hauran de complir els següents llindars de renda:

  1. Llindar 2. Els demandants la renda dels quals no sobrepassi el llindar 2 podran rebre la beca de matrícula i la quantia variable mínima.
  2. Llindar 3. Els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 2 i no superi el llindar 3 solament podran obtenir la beca de matrícula.

Ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Aquestes ajudes estan previstes per a alumnes amb necessitats derivades d’una discapacitat, trastorn greu de conducta o alta capacitat intel·lectual. Es preveuen en el segon cicle d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior i Programes de Qualificació Professional Inicial. També s’atorguen subsidis a les famílies nombroses amb fills amb aquestes necessitats, per cobrir les despeses de menjador i de transport escolar.

Els alumnes amb necessitat específica de suport es beneficiaran aquest curs d’ajudes i subsidis per a material escolar, menjador o transport, entre uns altres

Les quanties de les ajudes depenen de la fi pel qual es concedeixin: entre 105 i 204 euros per a material escolar, 308 euros per a transport urbà, 442 euros per a transport de finalització de setmana, 574 euros per al menjador, 617 euros per a transport escolar, 862 euros d’ajuda per a ensenyament, 913 euros per a reeducació pedagògica, la mateixa quantitat per a reeducació del llenguatge i 1.795 euros d’ajuda per a residència escolar. Si l’estudiant beneficiari té una discapacitat motora reconeguda superior al 65%, les ajudes o subsidis de transport s’incrementen fins a en un 50%.

El llindar de renda per a la concessió de les ajudes a l’estudi oscil·len entre els 11.937 euros per a famílies d’un membre i els 45.744 euros per a famílies de vuit membres. A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.672 euros per cadascun nou. La concessió dels subsidis no es fixa ni en la renda ni en el patrimoni familiar.