Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques per FP i Batxillerat

Els estudiants d'ensenyaments postobligatoris poden obtenir les ajudes del Ministeri d'Educació, sempre que compleixin amb els requisits econòmics i acadèmics exigits
Per martavazquez 3 de juliol de 2009

Els universitaris no són els únics alumnes que es poden beneficiar de les ajudes de l’Estat per sufragar les despeses dels estudis. Per incentivar la continuïtat dels estudiants en el sistema educatiu una vegada finalitzades els ensenyaments obligatoris, el Ministeri d’Educació convoca cada any una sèrie de beques destinades a l’alumnat de Batxillerat i Formació Professional que cobreixen, entre altres conceptes, el desplaçament entre el domicili i el centre d’estudis o l’adquisició de material escolar. Aquestes ajudes no tenen límit de beneficiaris, però per poder obtenir-les és necessari complir una sèrie de requisits acadèmics i econòmics que determinen la quantia i els usos de les subvencions que es perceben.

Img estudianteportadaImagen: Jeff Hitchcock

En l’actual sistema educatiu, els ensenyaments obligatoris abasten des dels 6 anys (1º de Primària) fins als 16 (4º d’Educació Secundària Obligatòria). Transcorreguts aquests 10 anys, els joves espanyols poden decidir continuar amb els seus estudis o abandonar-los i incorporar-se al mercat laboral.

Els estudiants poden sol·licitar aquestes ajudes fins al 30 de setembre

Per incentivar la continuïtat de la formació dels estudiants, sense que els motius econòmics siguin l’argumentació de l’abandó, cada any el Ministeri d’Educació convoca una sèrie d’ajudes i beques a l’estudi que faciliten la permanència en el sistema educatiu d’els qui es vulguin incorporar als ensenyaments postobligatoris. Aquestes abasten, a més de Batxillerat i Formació Professional, els ensenyaments artístics superiors i professionals, els ensenyaments esportius i els estudis a les escoles oficials d’idiomes. Aquestes ajudes, que es poden sol·licitar fins al 30 de setembre, s’atorguen per a diferents usos i la seva concessió està limitada als estudiants que compleixin amb els requisits exigits pel Ministeri.

Tipus d’ajudes

Els alumnes d’aquests ensenyaments poden obtenir diferents tipus d’ajudes:

 • Ajuda compensatòria: per FP de grau superior es pot obtenir una ajuda d’entre 2.513 i 3.500 euros; per FP de grau mitjà d’un curs més pràctiques, 2.429 euros; per a ensenyaments artístics superiors, 2.550 euros; i per a Batxillerat i la resta d’estudis, 2.040 euros.
 • Ajuda per a desplaçament: 185 euros per a transport urbà i entre 192 i 937 euros per a altres desplaçaments, en funció de la distància que recorri l’alumne.
 • Ajuda per a residència: 3.000 euros per als estudiants de FP de grau mitjà o superior d’un curs més pràctiques i 2.556, per a la resta d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris.
 • Ajuda per a material: 244 euros per a ensenyaments artístics superiors, 217 euros per FP de grau superior i 204 per a la resta d’estudis.
 • Ajuda per a escolarització: 581 euros per a centres privats, 291 euros per a centres municipals i 226 euros per a centres privats amb concert singular.
 • Ajuda para projecto fi de carrera: 543 euros per als estudiants de l’últim curs de FP de grau superior que realitzen el projecte fi de carrera.

  Requisits econòmics

  Per a la concessió d’aquestes beques, és requisit obligatori que el nivell de renda i patrimoni familiar de l’estudiant no superi els llindars establerts pel Ministeri d’Educació per a cadascuna de les ajudes. L’alumne la renda del qual no sobrepassi els límits del nivell més baix (llindar 1) tindrà dret a tots els components de les ajudes que s’ofereixen per al seu nivell d’ensenyament, mentre que qui tingui la renda en el llindar 5, el més alt, es podrà beneficiar únicament de l’ajuda per a material escolar.

  En calcular la renda familiar es poden aplicar una sèrie de deduccions

  Al moment de calcular la renda familiar a l’efecte d’obtenir una beca, es poden aplicar una sèrie de deduccions. És el cas de famílies nombroses, membres de la família afectats per minusvalidesa o orfandat o membres de la unitat familiar que cursen estudis universitaris fos del domicili familiar.

  Requisits acadèmics

 • Per FP i ensenyaments esportius de grau superior: per obtenir una beca en aquests ensenyaments, els estudiants han de matricular-se del curs complet o, almenys, de la meitat dels mòduls que componen el cicle. Per sol·licitar la beca per al segon curs, és necessari haver superat almenys el 80% dels mòduls matriculats l’any acadèmic anterior.
 • Per a Batxillerat, FP i ensenyaments esportius de grau mitjà: els estudiants han de matricular-se del curs complet o, almenys, de la meitat de les matèries o mòduls que componen el cicle, excepte quan correspongui a les matèries que resten per finalitzar els estudis. No es concedeix beca a els qui repeteixin curs total o parcialment.
 • Estudis no presencials: els alumnes de qualsevol d’aquests ensenyaments que cursin estudis no presencials o específics para persones adultes han de matricular-se en un nombre de mòduls amb una càrrega horària igual o major de 500 hores i hauran d’aprovar-los íntegrament per poder mantenir la beca en el següent curs acadèmic. Aquests estudiants podran sol·licitar la beca durant els anys establerts en el pla d’estudis, més un any addicional.

  Requisits específics

  Cadascun dels tipus d’ajudes que es poden obtenir amb les beques del Ministeri d’educació per a ensenyaments postobligatoris exigeix uns requisits específics per a la seva concessió:

 • Ajuda compensatòria: és requisit imprescindible haver nascut abans de l’1 de gener de 1996 i cursar estudis presencials. La beca salari és incompatible amb el component de material escolar.

 • Desplaçament: no és compatible amb la de residència i es concedeix quan se certifica que no hi ha un centre docent adequat a menor distància en la localitat on resideix l’estudiant, o en cas d’haver-ho, que no disposi de places per als estudis que es volen realitzar. Els estudiants que realitzin estudis no presencials solament poden obtenir l’ajuda de desplaçament de 10 a 30 km.

 • Residència: l’ajuda de residència es concedeix sempre que es demostri la necessitat de residir fora del domicili familiar per raons de distància i la inexistència de mitjans de transport per desplaçar-se diàriament.

 • Escolarització: el component d’escolarització es pot sol·licitar sempre que s’estigui obligat al pagament de l’ensenyament en centres no sostinguts amb fons públics (privats sense concert) o en centres privats en règim de concert singular.

 • Suplement de ciutats: l’ajuda suplementària que es concedeix als estudiants que resideixen en ciutats de més de 100.000 habitants no la poden sol·licitar ni les persones que cursin estudis no presencials ni els qui tinguin dret al suplement d’ajuda de residència per a ciutats de més de 100.000 i 500.000 habitants.