Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Diversificació curricular

Un programa per als alumnes amb el risc de no finalitzar amb èxit l'AIXÒ
Per EROSKI Consumer 24 de octubre de 2007

Repetició de curs, inadaptabilidad o desmotivació són algunes de les qüestions que més preocupen avui dia a les famílies d’aquells estudiants amb problemes continus en l’aprenentatge i que poden portar a l’alumne al fracàs escolar. Per evitar-ho, el sistema educatiu espanyol inclou la diversificació curricular, un programa paral·lel al currículum general del segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), que es dirigeix a aquests alumnes que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge. Les últimes dades oficials d’educació apunten al fet que un 7,5% dels estudiants escolaritzats en aquesta etapa ultimen els seus estudis obligatoris per aquesta via.

Els programes de diversificació curricular són un camí alternatiu per cursar 3º i/o 4º d’AIXÒ que s’ofereix a aquells alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge generalitzades. Igual però diferent, els estudiants que s’acullen a aquests programes aprenen el mateix, en el mateix horari que els seus companys del programa general, però amb diferent metodologia, una organització de continguts diferent i el més important, amb una atenció més personalitzada que facilita que finalitzin amb èxit els seus estudis, ja que, en tots els casos, els grups de diversificació dels centres no poden excedir dels 15 alumnes. Així, aquests alumnes, que si seguissin cursant els seus estudis a través del currículum normal es trobarien en situació de risc de no aconseguir els objectius i competències bàsiques de l’ESO, compten amb una oportunitat addicional per superar amb èxit aquesta etapa educativa.

Un camí alternatiu per cursar 3º i/o 4º d’AIXÒ per a alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge generalitzades

Les estadístiques de l’informe Les xifres de l’Educació a Espanya 2008, corresponents al curs 2005-2006, distingeixen dins dels alumnes d’AIXÒ a un grup de 65.234 estudiants que van cursar els seus estudis a través d’un programa de diversificació curricular; aquesta mesura d’atenció a la diversitat està implantada a Espanya des de fa més de 10 anys, encara que la nova Llei Orgànica d’Educació (LLOI) l’ha modificat substancialment.

Fins ara, a aquests programes podien optar únicament els estudiants majors de 16 anys, no obstant això la LLOI modifica aquest criteri, determinant que es poden incorporar els alumnes a partir de tercer d’AIXÒ; així mateix, la nova Llei inclou a aquells estudiants que després de cursar segon no poden promocionar a tercer, sempre que hagin repetit ja alguna vegada en l’etapa. Això sí, per poder incorporar-se a aquests programes s’hauran hagut d’esgotar totes les vies disponibles per superar les dificultats d’aprenentatge: reforç educatiu, adaptacions curriculars o repetició de curs.

La inclusió en un programa de diversificació curricular és en tots els casos proposada per l’equip docent del centre on cursi l’alumne els seus estudis, que abans de finalitzar el curs anterior, analitza la situació d’aquells estudiants que presenten dificultats, valorant l’opció d’incloure-ho en un d’aquests programes. Quan ja s’ha decidit que un alumne és susceptible d’incorporar-se, s’emeten dos informes: un d’acadèmic, per part de l’equip docent i un altre psicopedagògic per part del departament d’orientació del centre després d’una avaluació de l’alumne. Posteriorment, el tutor i l’orientador es reuneixen amb l’estudiant i els seus pares per informar-los del programa i la conveniència de cursar-ho; per descomptat, aquesta proposta no té caràcter vinculant i l’opinió de l’alumne i els pares es tindrà en compte per a la incorporació final o no al programa.

Una vegada incorporat, la durada del programa és amb caràcter general de dos anys, encara que per als estudiants que s’integrin en ells després d’haver cursat 4º d’AIXÒ es poden establir programes d’un any; a més, aquesta reducció del programa es pot fer excepcionalment quan un alumne major de 17 anys hagi romàs dos anys en el tercer curs d’AIXÒ sense superar-ho. D’altra banda, encara que en cap cas es pot repetir el primer curs del programa, el segon curs es pot perllongar un any més quan se de el cas d’un alumne que hagi finalitzat el programa sense estar en condicions d’obtenir el Títol de Graduat en AIXÒ, sempre que no hagi complert els 18 anys.

Una part dels continguts es cursen amb el grup de diversificació i una altra amb els companys del grup general

El currículum dels programes de diversificació curricular, ajustat a les noves especificacions de la LLOI, és determinat per les diferents comunitats autònomes, però en línies generals s’adapten a la mateixa estructura: una part dels continguts es cursen amb el grup de diversificació i una altra amb els companys del grup general. A part de les matèries curriculars, la tutoria juga un paper fonamental en aquests programes, ja que normalment aquests alumnes compten amb dues sessions setmanals, una amb el tutor del grup de referència de forma conjunta amb tots els alumnes i una altra amb el tutor d’un dels àmbits de coneixement amb els seus companys del programa de diversificació.

Respecte al personal docent que s’encarrega d’impartir les classes específiques per als alumnes dels programes de diversificació curricular, generalment s’assigna un professor per a cadascun dels àmbits, que normalment forma part del grup de professors de suport integrat en els departaments d’orientació dels centres, o en cas de no estar disponible aquest personal, les classes són impartides pel professorat de cada departament al que corresponguin les matèries.

No cal oblidar que l’avaluació de l’alumnat que cursa aquests programes es realitza amb el mateix referent que els que cursen per la via generalista: adquirir les competències bàsiques i complir els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria. Per tant, els alumnes que superin tots els àmbits i matèries que integren el programa obtindran igualment el Títol de Graduat en Secundària.

Currículum dels programes de diversificació

Els continguts obligatoris que es cursen en el grup de diversificació es divideixen en dos àmbits específics: el lingüístic i social, que inclou les matèries de Ciències Socials, Geografia i Història i Llengua castellana i Literatura; i l’àmbit científic-tecnològic, on s’agrupen les matèries de Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques i Tecnologia. A més d’aquests dos àmbits, la matèria de Llengua Estrangera, que en alguns casos es pot incloure dins de l’àmbit lingüístic i social, ha de cursar-se en el grup de diversificació. D’altra banda, els alumnes del programa han de cursar en els grups ordinaris de 3º o 4º d’AIXÒ, segons correspongui, tres matèries més del currículum comú, a més d’una o dues (depenent de cada comunitat) matèries optatives de l’oferta general del centre, procurant que sempre siguin aquelles que tenen un perfil eminentment més pràctic o professional.