Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Documents oficials d’avaluació

Reflecteixen l'aprenentatge dels alumnes i permeten la mobilitat entre diferents nivells educatius
Per martavazquez 5 de març de 2008
Img apuntes
Imagen: Jenny Rollo

L’expedient, l’historial acadèmic o les actes d’avaluació són alguns dels documents oficials d’avaluació que, a l’educació Primària i Secundària, recullen l’evolució de l’alumne durant l’etapa d’escolarització. La tramitació d’aquests documents és necessària per garantir la mobilitat de l’alumnat tant en les diferents etapes educatives com entre els diferents centres.

Imagen: CONSUMER EROSKI

Quan un alumne finalitza una etapa educativa o ha de canviar obligatòriament de centre, és necessari aportar certa documentació oficial que acrediti la superació dels diferents cursos acadèmics, així com la manera en què s’ha desenvolupat l’aprenentatge de l’estudiant. Aquesta informació és essencial perquè al nou centre, o en el següent període formatiu, els responsables de la formació acadèmica puguin desenvolupar la seva activitat docent atenent a les condicions d’aprenentatge particulars de cada alumne.

Expedient acadèmic

L’expedient acadèmic és el principal document identificatiu d’un alumne

L’expedient acadèmic és el principal document identificatiu d’un alumne. S’inicia al començament de l’educació Primària, i inclou també les dades de l’avaluació inicial que es realitza als alumnes, amb la informació relativa a la seva escolarització en educació Infantil i aquelles dades mèdiques i psicopedagògics que puguin ser rellevants per al procés escolar. Una vegada obert, l’expedient es va emplenant en finalitzar cadascun dels cicles d’educació Primària, recollint els resultats de les diferents avaluacions, les propostes de promoció o titulació, així com les mesures d’atenció a la diversitat o adaptacions curriculars en el cas que s’hagin pres.

En iniciar l’educació Secundària s’obre un nou expedient, que així mateix s’emplena en finalitzar cadascun dels cursos d’aquesta etapa. Aquests expedients són custodiats i arxivats pel centre en el qual l’alumne desenvolupa els seus estudis i són inamovibles, és a dir, que en cas que un alumne es traslladi a un altre centre educatiu, aquest deu obligatòriament obrir un nou expedient acadèmic de l’estudiant.

Actes d’avaluació

Recullen la relació de tots els alumnes juntament amb les qualificacions obtingudes

L’acta d’avaluació no és un document individual, sinó que es refereix al conjunt total de la classe en la qual cursa estudis un alumne. Aquestes actes, que s’estenen per a cadascun dels cicles de Primària i per a cada curs de Secundària, mostren la relació nominal de tots els alumnes juntament amb les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries i la proposta de promoció al cicle o al curs següent. En el cas del tercer cicle de Primària, es recull així mateix la proposta d’accés a educació Secundària, igual que en finalitzar cambra de Secundària es recull la proposta d’expedició del títol de Graduat en Secundària. D’altra banda, en les actes d’avaluació s’inclouen també, per a cada àrea i cada alumne, si s’han pres mesures de reforç educatiu (RE) o d’adaptació curricular significativa (ACS).

En Primària tornen els Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excel·lent

Respecte a les qualificacions, cal destacar que la nova Llei Orgànica d’Educació (LLOI) ha tornat a introduir a l’educació Primària els termes que s’utilitzaven abans de la implantació de la LOGSE en 1991. D’aquesta manera, el Progressa Adequadament (PA) i el Necessita Millorar (NM), amb el qual han crescut les últimes generacions, són substituïts pels clàssics Insuficient (IN), Suficient (EL SEU), Ben (BI), Notable (NO) i Excel·lent (SB), considerant-se negativa la qualificació d’Insuficient i positives totes les altres.En el cas de Secundària, s’apliquen aquestes mateixes qualificacions, però acompanyades d’una qualificació numèrica sense decimals en una escala de l’un al deu, per la qual cosa desapareix el zero de les qualificacions: Insuficient (1,2 3,4), Suficient (5), Ben (6), Notable (7 o 8) i Excel·lent (9 o 10).

Historial acadèmic de Primària i Secundària

Són els documents acreditatius oficials dels estudis realitzats per un alumne

L’historial acadèmic d’educació Primària i l’historial acadèmic d’educació Secundària són, a partir d’aquest any, els documents acreditatius oficials dels estudis realitzats per un alumne, substituint a l’anteriorment denominat Llibre d’Escolaritat de l’ensenyament bàsic.

En aquests documents constarà la informació relativa als anys d’escolarització de l’alumne: resultats de les avaluacions, decisions relatives al progrés acadèmic, trasllats de centre en el cas que els hi hagués, així com aquelles àrees que s’han cursat amb adaptacions curriculars. Tant l’historial de Primària com el de Secundària és custodiat pel centre educatiu en el qual l’alumne estigui cursant els ensenyaments, que ha de lliurar-ho a l’alumnat una vegada hagi finalitzat la corresponent etapa educativa i en el cas de Primària, enviar una còpia al centre en el qual l’alumne vagi a continuar amb l’ensenyament Secundari.

Trasllat de l’historial acadèmic

Quan un alumne, pels motius que corresponguin, hagi de traslladar-se a un altre centre per continuar els seus estudis, ja sigui en una nova etapa o curs educatiu o continuant en el mateix, el centre en el qual ha iniciat els estudis ha de remetre l’historial acadèmic de l’alumne al nou centre, acreditant la concordança entre les dades del mateix amb els de l’expedient acadèmic que romandrà al centre.

Però a més de l’historial, en aquells casos en què l’alumne no hagi conclòs un cicle educatiu en Primària o un curs en Secundària, el centre d’origen ha de remetre al centre al que es trasllada l’alumne un informe personal per trasllat com a manera de garantir la continuïtat del procés d’aprenentatge. Aquest informe, que serà elaborat pel tutor a partir de les dades facilitades pels diferents professors de l’alumne, inclourà la informació relativa als resultats parcials d’avaluació, l’aplicació de mesures educatives complementàries, així com totes aquelles observacions que puguin ser rellevants respecte al procés formatiu de l’alumne.

D’altra banda, quan el trasllat de l’alumne es produeix a un centre estranger, ja sigui a Espanya o a un altre país, que no imparteixi ensenyaments del sistema educatiu espanyol, el centre d’origen no traslladarà a aquest l’historial acadèmic de l’alumne, sinó que emetrà una certificació acadèmica en la qual consti el progrés educatiu. En aquests casos, l’historial acadèmic continuarà a l’últim centre en el qual l’alumne va estar matriculat, fins a la seva possible reincorporació als ensenyaments del sistema educatiu espanyol.