Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Implantació dels ensenyaments de la LOE

La nova ordenació del sistema educatiu estarà totalment implantada en Educació Infantil i en Secundària el pròxim curs 2008-2009
Per Marta Vázquez-Reina 29 de juny de 2008
Img trabajando
Imagen: carl dwyer

La completa implantació dels ensenyaments establerts en la Llei orgànica d’Educació (LOE) finalitzarà en el curs 2009-2010. No obstant això, en el pròxim curs, tal com està programat en el calendari legal, la nova ordenació acadèmica començarà a impartir-se en tots els cursos d’Educació Infantil i d’Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, s’iniciarà la implantació d’aquests ensenyaments en el primer curs de Batxillerat i culminarà la dels ensenyaments artístics i de les escoles oficials d’idiomes.

Imatge: carl dwyer

La Llei orgànica d’Educació (LOE), promulgada en el 2006, va implicar la derogació dels ensenyaments establerts en la Llei orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) de 1990. Lògicament, la posada en marxa d’aquests nous ensenyaments s’havia de realitzar d’una forma progressiva, per això el Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, va establir un calendari d’aplicació de la nova normativa en el qual es marca la implantació dels currículums dels nous ensenyaments i l’extinció gradual dels plans d’estudis anteriors, amb la finalitat que les diferents administracions educatives comptessin amb un marge de flexibilitat considerable per a instaurar la nova ordenació acadèmica.

Posteriorment, mitjançant els diferents reials decrets dictats pel Govern, s’han anat fixant els ensenyaments mínims, els aspectes bàsics dels currículums i l’estructura dels diferents cicles acadèmics del sistema educatiu espanyol anterior a la universitat.

D’aquesta manera, durant el curs 2007-2008, s’han donat llum verda als següents ensenyaments segons la nova normativa i s’han extingit les corresponents a l’anterior ordenació: 1r i 2n curs d’Educació Primària, 1r i 3r de Secundària, titulacions de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional, ensenyaments elementals i els quatre primers cursos dels ensenyaments professionals de Música i Dansa, Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny i nivells Bàsic i Intermedi de les escoles oficials d’idiomes.

El pròxim curs 2008-2009

Després de la implantació dels ensenyaments esmentats, durant el pròxim curs 2008-2009 començarà a introduir-se la nova ordenació acadèmica en diferents etapes, fins que en el curs 2009-2010 culmini tot el procés. Aquests són els principals canvis que afectaran els Ensenyaments de Règim General.

L’Educació Infantil es constituirà com una etapa única organitzada en dos cicles

 • Educació Infantil: aquests ensenyaments, tal com estaven promulgades en la LOGSE, s’extingiran el pròxim curs, en el qual procedirà la implantació de la nova ordenació. El principal canvi que experimentaran és que es constituiran com una etapa única organitzada en dos cicles, el primer de 0 a 3 anys i el segon de 3 a 6, desapareixent l’anteriorment denominada Educació Preescolar (0-3). Així mateix, s’inclou com a novetat entre els objectius d’aquests ensenyaments l’inici dels alumnes en l’ús oral d’una llengua estrangera i en l’ús d’instruments tecnològics com a ordenador, cambra o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació.

 • Educació Primària: després de l’aprovació en el curs 2007-2008 del 1r i 2n curs de Primària, l’any vinent es continuarà correlativament amb 3r i 4t i en el 2009-2010 amb 5è i 6è curs. Una de les novetats de la LOE, que començarà a aplicar-se l’any vinent, és l’avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques aconseguides pels alumnes de 4t de Primària. Aquesta avaluació, de caràcter formatiu i orientador, està destinada a obtenir informació rellevant sobre la situació de l’alumnat, dels centres i del propi sistema educatiu, de manera que es puguin adoptar les mesures pertinents per a millorar les possibles deficiències oposades.

  Els alumnes que iniciïn 4t d’ESO es trobaran amb una organització més flexible de les matèries

 • Educació Secundària: igual que en Primària, la incorporació de la nova ordenació en el 2008-2009 en 2n i 4t de Secundària, amb el que culminarà la implantació en aquesta etapa, portarà de la mà una avaluació de diagnòstic, amb els mateixos objectius, que es durà a terme en finalitzar el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). D’altra banda, els alumnes que iniciïn 4t d’ESO es trobaran amb una organització més flexible de les matèries comunes i optatives, per a ampliar les possibilitats d’elecció en funció de les seves expectatives futures i dels seus interessos.

 • Batxillerat: el Batxillerat s’estrena el pròxim curs amb el començament dels nous ensenyaments en el primer any d’aquest cicle, al qual li seguirà en el curs 2009-2010 el segon any. El principal canvi del nou Batxillerat és la nova organització de les modalitats d’estudi, que passen de les quatre anteriors a tres: “Ciències i Tecnologia”, “Arts” i “Humanitats i Ciències Socials”. Així mateix, apareixeran noves assignatures obligatòries i es modificarà puntualment el sistema de repetició i promoció de curs.

  Ensenyaments de Règim Especial

  Igual que els Ensenyaments de Règim General, els Ensenyaments Artístics i d’Idiomes, incloses dins del Règim Especial del sistema educatiu espanyol, també es veuran afectades el pròxim curs 2008-2009 pel calendari d’implantació de la LOE.

  En el cas dels Ensenyaments Artístics de Música i Dansa, l’any vinent acadèmic s’implantaran els cursos 5è i 6è dels Ensenyaments Professionals, que substituiran a l’actual tercer Cicle de Grau Mitjà d’aquests ensenyaments. Per part seva, en els ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny començarà a impartir-se el Grau Superior, que substitueix a l’anterior Pla LOGSE.

  Els ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes incorporaran el pròxim curs el nivell Avançat d’idiomes, sumant-se als nivells Bàsic i Intermedi implantats en el 2007-2008, i extingint-se d’aquesta manera completament l’anterior estructura en dos cicles.