Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Matèries optatives de Batxillerat

Tots els centres han d'oferir les assignatures de Segona llengua estrangera i Tecnologies de la informació i la comunicació
Per martavazquez 26 de setembre de 2008
Img autocad

Amb el nou curs escolar s’estrena el nou Batxillerat a les aules del nostre país. Amb una estructura en tres modalitats, els alumnes d’aquests ensenyaments hauran de configurar el seu curriculum, en el qual s’inclouran, a més de les matèries comunes d’aquesta etapa educativa, les assignatures de modalitat i les optatives que ofereixi cada centre d’estudis. L’elecció d’aquestes assignatures serà determinant per al seu futur acadèmic.

La implantació de la Llei Orgànica d’Educació (LLOI) aconsegueix amb aquest nou curs 2008-2009 a totes les etapes educatives, en iniciar-se en aquest període escolar els ensenyaments marcats per al primer curs de Batxillerat; en 2009-2010 s’implantaran en el segon curs. Els canvis que experimentaran aquests ensenyaments respecte a les anteriors afecten, a més de les modalitats en les quals s’estructura, a l’oferta de matèries comunes, de modalitat i a les optatives, que s’han actualitzat per adequar-les tant a les necessitats de l’alumnat, com a l’evolució dels diferents camps del coneixement.

L’organització de totes les matèries de Batxillerat es realitza de manera flexible, amb l’objectiu que l’alumne pugui accedir a una preparació especialitzada, d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació. D’aquesta manera, mentre les matèries comunes tenen com a finalitat aprofundir en la formació general dels estudiants, les matèries de modalitat han de proporcionar una formació de caràcter específic en la modalitat triada per l’alumne, de preparació per a uns estudis concrets en el futur o per a la inserció en un camp laboral determinat.

L’alumnat ha de cursar una matèria optativa en cadascun dels curs de Batxillerat

No obstant això, les assignatures optatives poden complir una doble funció; d’una banda, l’alumne pot fer ús d’aquestes matèries per ampliar coneixements de la seva pròpia modalitat, i per una altra, pot triar-les per abastar altres camps de coneixement que contribueixin a la seva formació general o al seu aprenentatge de continguts d’una altra branca diferent a la qual estigui cursant. L’alumnat ha de triar una matèria optativa en cadascun dels cursos de Batxillerat entre l’oferta del centre en el qual cursi els seus estudis. Cal tenir en compte que no tots els centres ofereixen totes les matèries optatives recollides per la Secretària d’Estat d’Educació i Formació, ja que la seva oferta estarà determinada pels recursos docents i particulars de cada centre. No obstant això, tots els centres educatius tenen l’obligació d’incloure com a assignatura optativa en tots dos cursos Segona llengua estrangera i en primer curso Tecnologies de la informació i la comunicació.

La matèria de Segona llengua estrangera pot estar planificada en dos nivells diferents, bé com a continuació dels aprenentatges en la llengua corresponent que els alumnes van iniciar en l’anterior etapa educativa, o bé com a iniciació per primera vegada en els ensenyaments d’aquesta llengua.

Oferta d’assignatures

Tal com estableix la Resolució del 25 d’agost de 2008 de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació, l’oferta de matèries optatives dels centres s’ha de realitzar entre les següents:

Matèries optatives comunes: per al primer curs de Batxillerat l’oferta de matèries optatives comunes dels centres pot incloure, a més de les obligatòries Segona llengua estrangera i Tecnologies de la informació i la comunicació, una assignatura addicional denominada Economia per a la vida quotidiana. En segon de Batxillerat, l’oferta de la matèria de Segona llengua estrangera pot anar complementada amb les assignatures de Comunicació oral en llengua estrangera i Psicologia.

Els centres poden incloure entre les optatives comunes, a més de les obligatòries, una assignatura addicional denominada Economia per a la vida quotidiana

Matèries optatives vinculades a una modalitat: aquells alumnes que desitgen ampliar amb les matèries optatives els seus coneixements en altres àrees de la modalitat triada o d’una altra diferent pot optar per aquestes assignatures, tenint en compte que en alguns casos estan prerrelacionadas amb altres matèries que han d’haver cursat anteriorment. En la modalitat d’Arts es poden oferir com a matèries optatives Matemàtiques de la forma i Teoria i pràctica del flamenc en el primer curs i Fotografia i Volum II en el segon. En Humanitats i Ciències Socials, l’oferta recull per al primer curso Recerca en Ciències Socials i per a segon Fonaments d’administració i gestió. En la modalitat de Ciències i Tecnologia les assignatures a triar poden ser Comunicacions tècniques en primer i Geologia en segon.

D’altra banda, els alumnes en segon curs de Batxillerat poden triar com a matèria optativa una matèria de modalitat, ja sigui de la pròpia que estiguin cursant o bé d’una altra modalitat diferent. Aquestes matèries podran triar-se tant de l’oferta de matèries de modalitat de primer curs com de segon.

Elecció d’assignatures i la nova selectivitat

Tot estudiant de Batxillerat sap que l’itinerari formatiu que dissenyi per a aquesta etapa és fonamental per al seu futur educatiu, ja que l’elecció que realitzi pot ser determinant per accedir a uns determinats estudis universitaris. Per això, el nou Batxillerat ha incorporat en el disseny del seu curriculum dues opcions que poden ampliar les perspectives d’estudis dels estudiants, perquè no es limitin a una única àrea de coneixement. D’una banda, els alumnes de Batxillerat poden incloure dins de les sis matèries de modalitat que estan obligats a cursar en aquesta etapa una assignatura que pertanyi a una altra modalitat diferent a la qual estan cursant, i per una altra, també poden triar com a matèria optativa en segon curs una assignatura de modalitat de qualsevol de les quals ofereixi el centre.

Aquestes opcions, juntament amb el disseny de la nova selectivitat a la qual s’enfrontaran aquests alumnes en el curs 2010-2011, permetran l’accés dels estudiants a un major nombre de titulacions universitàries. Això és així perquè els resultats que s’obtenen en els exercicis realitzats en la fase específica de la selectivitat (no obligatòria), que correspondran a les matèries de modalitat cursades en segon de Batxillerat, s’incorporaran a la nota d’admissió en una determinada titulació sempre que les matèries avaluades estiguin vinculades a la branca de coneixement a la qual pertanyi aquest títol. D’aquesta manera, si per exemple un alumne de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials cursa, gràcies a les opcions que permet el nou Batxillerat, dues assignatures de modalitat de Ciències i Tecnologia, podrà optar per una plaça en aquelles titulacions d’aquesta última branca de coneixement en les quals aquestes assignatures puntuïn a l’hora d’accedir als seus estudis.