Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nous criteris de baremació en els col·legis públics i concertats

Aquests criteris determinen l'admissió d'un alumne en un centre quan no hi ha places suficients
Per EROSKI Consumer 22 de febrer de 2008
Img cole
Imagen: Afonso Lima

El nombre de germans matriculats en el centre escolar, la proximitat del domicili familiar o laboral, el nivell de renda o comptar amb un membre amb discapacitat en el si familiar són alguns dels criteris determinants per a obtenir una plaça en el centre escolar seleccionat. Aquests criteris de baremació s’apliquen sobre les sol·licituds d’admissió en els centres escolars públics i concertats, sempre que la demanda de places superi a l’oferta.

Criteris de baremació per autonomies

I tu, quants punts tens? Aquesta pregunta ronda ja a les portes de molts centres escolars públics i concertats, una vegada obert el procés d’escolarització de nous alumnes. I no és una pregunta banal. Els qui la formulen són conscients que les possibilitats d’admissió del seu fill en el centre triat augmentaran o disminuiran en funció dels punts que s’assignin a la resta d’aspirants. Un simple punt, o fins i tot mitjà, és determinant perquè el nen estudiï en un centre o un altre, a pesar que l’articulo 84 de la Llei orgànica d’Educació (LOE) estableix que “les Administracions educatives regularan l’admissió d’alumnes en centres públics i privats concertats, de tal forma que garanteixi el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre per pares o tutors”.

La llibertat d’elecció de col·legi no pot emportar-se a la pràctica quan aquest manca de places suficients

Andalusia: germans en el centre (16 punts per cada germà), pares o tutors legals que treballen en el centre (4 punt), proximitat de domicili familiar (14 punts, si està en l’àrea d’influència del centre; i 8 punts, si la residència està en zones limítrofes), proximitat de domicili laboral (10 punts, si està en l’àrea d’influència del centre; i 6 punts, si la residència està en zones limítrofes), renda (fins a 2 punts), discapacitat (alumne 2 punts, pares 1 punt, germans 0,5 punts), família nombrosa o monoparental (2 punts).

Aragó: germans en el centre (primer germà 8 punts, resta 1 punt), pares o tutors legals que treballen en el centre (5 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (en la zona d’escolarització, 6 punts; en zones limítrofes, 3 punts) -enguany es valorarà un nou criteri de proximitat a Saragossa per a afavorir a les famílies més pròximes al centre-, renda (1 punt), discapacitat (alumne 1 punt, pares o germans 0,75 punts), família nombrosa (2 punts especial, 1 punt general), malaltia crònica (0,5 punts).

Astúries: germans o pares o tutors legals que treballen en el centre (8 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (8 punts), renda (de 2 a 1 punts), discapacitat (alumne 1 punt, pares o germans 0,5 punts).

Balears: germans en el centre (primer germà 4 punts, resta 3 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (4 punts i, si són tots dos, 7 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (2 punts), renda (renda anual igual o inferior al SMI 1,5 punts, fins al doble del SMI 1 punt, fins al tripe del SMI 0,5, superior al triple del SMI 0 punts), discapacitat (alumne, pares o germans, 1 punt, el màxim que es pot obtenir són 2 punts), família nombrosa (especial 2 punts, general 1 punt), malaltia crònica (1 punt), criteri del centre (1 punt per família monoparental o alumne que prové d’un centre d’acolliment).

Canàries: germans en el centre (primer germà 5 punts, resta 3 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (1 punt), proximitat de domicili familiar o laboral (4 punts), renda (entre 3 i 1 punt), discapacitat (alumne 3 punts, pares 2 punts i germans 1 punt), família nombrosa (1 punt), criteri del centre (1 punt).

Cantàbria: germans en el centre (primer germà 4 punts, resta 3 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (2 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (4 punts), renda (1 punt), discapacitat (alumne, pares o germans 1 punt).

Castella-la Manxa: germans en el centre (10 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (8 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (10 punts familiar, 8 punts laboral), renda (1 punt), discapacitat (alumne, pares o germans 2 punts), família nombrosa (2 punts).

Castella i Lleó: germans en el centre (primer germà 5 punts, resta 3 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (5 punts), proximitat de domicili (àrea d’influència 5 punts, àrees limítrofes 2 punts), renda inferior o igual a l’IPREM (0,5 punts), discapacitat (alumne 1 punt, pares o germans 0,5 punts), família nombrosa (1,5 especial, 1 punt general), criteri del centre (0,75 punts).

Catalunya: germans en el centre (40 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (40 punts), proximitat de domicili familiar (30 punts) o laboral (20 punts), renda (10 punts), discapacitat (alumne, pares o germans 10 punts), família nombrosa o monoparental (15 punts), malaltia crònica (10 punts).

Extremadura: germans en el centre (4 punts per cada germà), pares o tutors legals que treballen en el centre (1 punt), proximitat de domicili familiar o laboral (zona d’influència 8 punts, zona limítrofa 5 punts), renda (entre 2 i 1 punt), discapacitat (alumne 3 punts, pares 2 punts, germans 1 punt), família nombrosa es considera en cas d’empat.

Galícia: germans en el centre (primer germà 5 punts, resta 2 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (5 punts, no acumulables si tots dos treballen en el centre), proximitat de domicili familiar (5 punts) o laboral (3 punts), renda (entre 3 i 1 punt), discapacitat (alumne 2 punts, pares o germans 1 punt), família nombrosa (1 punt).

La Rioja: germans en el centre (primer germà 5 punts, resta 2 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (5 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (5 punts), renda (0,5 punts), discapacitat (alumne 2 punts, pares o germans 1 punt), família nombrosa (especial 3 punts, general 2 punts), criteri del centre (1 punt).

Madrid: germans en el centre (8 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (primer progenitor 4 punts, resta 3 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (4 punts; en la resta de la Comunitat, 2 punts), beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció (2 punts), discapacitat (alumne, pares o germans 1,5 punts), familiars d’antics alumnes (1,5 punts), família nombrosa (especial 2,5 punts, general 1,5 punts), malaltia crònica (0 punts), criteri del centre (1 punt).

Múrcia: germans en el centre (primer germà 4 punts, resta 2), pares o tutors legals que treballen en el centre (4 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (àrea d’influència 5 punts, àrea limítrofa 4 punts), si els pares al·leguen el domicili laboral i ser treballador del centre (4 punts per treballador en el centre i 2 punts per domicili laboral), renda (0,5 punts), discapacitat (alumne 1 punt, pares o germans 0,5 punts), família nombrosa (especial 2 punts, general 1 punt), criteri del centre (1 punt).

Navarra: germans en el centre (primer germà 4 punts, resta 1), pares o tutors legals que treballen en el centre (4 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (4 punts), renda (entre 1,5 i 0,5 punt), discapacitat (alumne 2 punts, pares o germans 0,5 punts), família nombrosa (1 punt), criteri del centre (1 punt).

País Basc: germans en el centre (màxim 9 punts), pares o tutors legals que treballen en el centre (7 punts), proximitat de domicili familiar (5 punts, és incompatible amb la puntuació de pares que treballen en el centre) o laboral (2 punts), renda (1,5 punts i 0,25 punts per cada fill menor d’edat diferents a l’alumne fins a un màxim de 3 punts), discapacitat (alumne 2 punt, pares o germans 1 punt), família nombrosa (especial 1,5 punts, general 1 punt), criteri del centre (2 punts).

València: germans en el centre (primer germà 5 punts, resta 3), pares o tutors legals que treballen en el centre (5 punts), proximitat de domicili familiar o laboral (5 punts), renda (0,5 punts), discapacitat (alumne 5 punts, pares o germans 3 punts), família nombrosa (especial 5 punts, general 3 punts), criteri del centre (1 punt).

Per què cal baremar?

La llibertat d’elecció del centre no pot emportar-se a la pràctica quan aquest manqui de places suficients per a atendre una demanda excessiva. En aquests casos, el procés d’admissió es regeix per una sèrie de criteris prioritaris que determinen quins alumnes s’admetrà: comptar amb germans matriculats en el centre o pares o tutors legals que treballin en aquest, la proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels pares o tutors legals, les rendes anuals de la unitat familiar i la concurrència de discapacitat en l’alumne o en algun dels seus pares o germans.

A partir de la norma, i en virtut de les competències assignades en matèria d’educació a les diferents comunitats autònomes, cadascuna ha elaborat la seva pròpia normativa referent a aquests criteris prioritaris i ha marcat les especificacions pròpies per a cadascun, en alguns casos, amb nous criteris complementaris, com a concurrència de família nombrosa o monoparental, malaltia crònica del sistema digestiu en l’alumne o altres circumstàncies rellevants.

Les diferents normatives autonòmiques assignen un nombre de punts a cada criteri de baremació dels col·legis

En les corresponents normatives autonòmiques s’assigna un nombre de punts a cadascun d’aquests criteris, així com les prioritats si es dóna un empat. A partir d’aquí, les famílies hauran d’aportar en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió -quan concorri algun dels criteris de baremació- la documentació necessària que acrediti aquesta circumstància, perquè el centre elabori un llistat amb la puntuació obtinguda per cada alumne.

Aquest llistat, que ha de fer-se públic una vegada finalitzat el procés d’admissió, recull els punts assignats a l’alumne, detalla els criteris pels quals s’han concedit i, encara que no és un llistat oficial d’alumnes admesos, serveix a les famílies (sempre que coneguin el nombre de places assignades) per a saber de manera aproximada si el seu fill entrarà en el centre, es quedarà fora o participarà en els sortejos en cas d’empat, una vegada aplicats els criteris de prioritat de desempat.