Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Per a què serveix el Consell Escolar

A través d'aquest organisme tots els membres de la comunitat educativa participen en el govern dels centres escolars
Per Marta Vázquez-Reina 18 de abril de 2008
Img consejoescolar listado
Imagen: Nick Cowie

Pares i mares, alumnes, professors i personal no docent posseeixen veu i vot en la gestió dels centres, gràcies a la representació que tots els sectors de la comunitat educativa tenen en els membres dels consells escolars. Des de l’aprovació dels pressupostos del centre, fins a la selecció o cessament del director, la majoria de les decisions importants que es prenen en un centre educatiu han de passar per aquest òrgan de govern.

Per a aconseguir un objectiu comú entre els membres de qualsevol grup és necessari que tots participin en la consecució d’aquest. Si l’objectiu de l’escola és proporcionar una formació integral als alumnes, la millor manera d’aconseguir-lo és mitjançant la implicació de tots els sectors que conformen la comunitat educativa: centre, pares, professors, alumnes i personal no docent. Qui millor que un pare per a defensar els interessos dels seus fills, qui millor que un alumne per a conèixer les seves necessitats o qui millor que un professor per a detectar els problemes que es presenten en una aula.

Permet que l’acció educativa de tots els sectors s’encamini en una mateixa direcció

La mateixa Constitució Espanyola, en el seu article 27, estableix que “els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i gestió de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics”; aquest principi de participació es materialitza en el denominat Consell Escolar, un dels òrgans col·legiats de govern dels centres educatius públics, que constitueix el principal instrument perquè tota la comunitat educativa pugui implicar-se directament en la presa de decisions d’aquest. La composició d’aquest òrgan permet que tots els sectors estiguin representats, en major o menor mesura, per part d’alguns dels seus membres, permetent que l’acció educativa de tots ells s’encamini en una mateixa direcció, evitant enfrontaments i incoherències que poden repercutir en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes.

Funcions del Consell Escolar

Totes les resolucions importants que es prenen en els centres escolars han de passar pel Consell Escolar

La Llei orgànica d’Educació (LOE) estableix les competències que li són assignades en els centres públics al Consell Escolar. La més important d’aquestes competències és l’aprovació i avaluació tant del projecte educatiu com el de gestió del centre, així com les seves normes d’organització i funcionament i la seva programació general anual. Això implica que totes les resolucions importants que es prenen en els centres escolars han de passar pel Consell escolar, des de l’aprovació dels pressupostos, fins al disseny de les activitats extraescolars que s’ofereixin durant el curs; per tant, la valoració i l’opinió del Consell Escolar és fonamental per a la gestió integral del centre.

Participa en el procés de selecció o cessament del director del centre

Al marge d’aquesta competència, el Consell Escolar també participa activament en el procés de selecció del director del centre, ja que un terç de la comissió que es constitueix per a la selecció del director ha d’estar formada per membres del Consell. Així mateix, el Consell Escolar pot proposar el cessament del director, sempre que existeixi un previ acord adoptat per majoria de dos terços dels membres. Cal ressaltar, que en el cas dels alumnes membres del Consell Escolar, podran participar en aquests processos de selecció i cessament únicament a partir de 3r d’ESO i que en els col·legis privats concertats, el Consell Escolar també té competència per a intervenir en la selecció i acomiadament del professorat del centre.

Ha d’analitzar i valorar el funcionament general del centre

D’altra banda, la línia de treball del Consell Escolar ha d’anar dirigida a participar activament en tots els processos que impliquin una millora del centre educatiu. En aquest sentit, entre les seves funcions destaca el proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre o promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i l’equip escolar. A més, el Consell Escolar ha d’analitzar i valorar el funcionament general del centre, així com l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions tant internes com externes en les quals participi, de manera que li permeti elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre i la millora en la qualitat de gestió.

Respecte a l’alumnat, el Consell Escolar, a més de participar en el procés d’admissió d’alumnes garantint que s’ajusti a la normativa vigent, està obligat a conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris que es generin respecte a les conductes de l’alumnat, podent revisar la decisió adoptada pel director i proposant, en cas que sigui necessari, les mesures oportunes.

És tasca fonamental informar els seus representats i recaptar i atendre les seves propostes

En funció d’aquestes competències que són assignades als membres del Consell Escolar, una de les tasques fonamentals que els correspon és exercir la seva labor de representació. Això vol dir que els integrants del Consell han de ser conscients que la seva participació en ell no és a títol individual, sinó en representació d’un sector de la comunitat educativa, i per tant, deuen, d’una banda, informar els seus representats sobre tots els assumptes que es tracten en el Consell, i per una altra, recaptar i atendre les propostes que els presentin per a traslladar-les a aquest òrgan de govern. Aquest és l’única manera que existeixi una participació real de tots els sectors de la comunitat educativa.

Els consells escolars s’han de reunir com a mínim una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el president o el sol·liciti almenys un terç dels seus membres, a més, han de celebrar obligatòriament una reunió a principi de curs i una altra al final, a les quals han d’acudir tots els seus membres.

Composició del Consell Escolar

El Consell Escolar renova cada dos anys a la meitat dels seus membres pertanyents als sectors de professors, pares i alumnat, de manera que el període mínim de permanència és de quatre anys. Els membres es trien per i entre ells, és a dir, els pares trien als seus representants, els alumnes als seus i a l’igual ho fa el professorat.

En el cas dels col·legis públics, cadascuna de les comunitats autònomes determina el nombre de membres total que ha de tenir i regula el procés d’elecció d’aquests, ajustant-se a les directrius que estableix la LOE sobre la seva composició:

 • El director del centre, que exercirà de President.
 • El cap d’estudis del centre.
 • Un Regidor o representant de l’Ajuntament.
 • Un nombre de professors que no podrà ser inferior a un terç dels components del Consell.
 • Un nombre de pares i alumnes que no podrà ser inferior a un terç del Consell. Entre els pares del Consell, un d’ells ha de ser designat per l’associació de pares més representativa del centre, i els alumnes poden ser triats per al Consell a partir de 1r d’ESO.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
 • El secretari del centre, que tindrà veu però no vot.

  En els centres privats concertats, tal com estableix la LOE, la composició del Consell escolar serà la següent:

 • El director.
 • Tres representants del titular del centre.
 • Un Regidor o representant de l’Ajuntament.
 • Quatre representants dels professors.
 • Quatre representants dels pares o tutors dels alumnes (un d’ells designat per l’associació de pares més representativa del centre).
 • Dos representants dels alumnes a partir de 1r d’ESO.
 • Un representant del personal d’administració i serveis.