Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Preparar-se per als exàmens

Nits sense dormir o repassar el temari en l'últim moment poden ser la causa principal d'una mala nota
Per Marta Vázquez-Reina 20 de febrer de 2008
Img examen listado
Imagen: ccarlstead

Una de les paraules més temuda i respectada per tots els estudiants: l’examen. Una vegada finalitzat el trimestre o el curs, el professor ha d’avaluar els coneixements i aptituds que l’alumne ha adquirit durant aquest període i la manera habitual de fer-lo és mitjançant una prova oral o escrita. Pràctiques habituals com a jornades interminables d’estudi dies abans dels exàmens, nits sense dormir o intentar repassar tot en l’últim moment són mètodes que estan lluny de beneficiar a l’estudiant en els resultats.

Abans de l’examen

El més important a l’hora de preparar un examen és planificar-lo amb antelació, no deixar-lo per a uns dies abans, ja que això pot portar a acumular en un breu període de temps un excés d’informació que difícilment ajudarà a obtenir els resultats desitjats. El temps serà el millor aliat per a poder posar en pràctica les principals tècniques d’estudi que faciliten el procés d’aprenentatge, perquè no es tracta només d’estudiar, sinó de fer-ho amb mètode.

Si no s’ha comprès el que s’ha estudiat difícilment es podrà recordar

Estudiar i comprendre són termes que estan íntimament lligats. Si no s’ha comprès el que s’ha estudiat, difícilment es podrà recordar en el moment de fer un examen. Tal com recull Luís M. Martínez Domínguez en el seu llibre ‘L’estudi dels fills: solucions per a pares’, “l’estudi perquè sigui eficaç ha de ser actiu”. Què significa això?, doncs que llegir sense més, memoritzar o copiar el que posa en el llibre són activitats passives que no possibiliten la comprensió de l’estudiat, no obstant això, utilitzar tècniques d’aprenentatge com l’esquema, el subratllat o el resum són comportaments actius que faciliten la comprensió de la matèria.

Miguel Salas Parrilla, en el seu llibre ‘Com preparar un examen amb eficàcia’, recull els passos fonamentals en l’estudi d’un text o d’un tema aplicant aquestes tècniques: en primer lloc, s’ha de realitzar una lectura ràpida del que cal estudiar, per a tenir una idea general dels continguts; posteriorment, és necessària una segona lectura analítica subratllant les idees més importants, i a continuació, elaborar un esquema que servirà de base per a fer un resum del tema. Per a finalitzar, és important, així mateix, repetir de manera oral o per escrit l’esquema i repassar tot.

Les tècniques d’aprenentatge permeten tenir una informació lògica i visual del que s’estudia

Com apunta Graella, aquestes tècniques permeten tenir una informació lògica i visual del que s’està estudiant. L’esquema “permet fotografiar l’estructura del tema destacant les idees principals i els nexes d’unió entre elles i de subdivisió respecte a les idees secundàries que d’elles depenen”, mentre que el resum “acostuma a l’alumne a redactar el tema sense oblidar cap idea important i relacionar idees entre si, establint els nexes de dependència i subordinació”. Per descomptat, si aquest treball s’ha realitzat amb antelació, durant el transcurs del trimestre, serà més fàcil i més ràpid assimilar i memoritzar els continguts que si es deixa per a l’últim moment.

Però a més d’estudiar, hi ha una sèrie d’aspectes que l’alumne ha de tenir en compte abans de l’examen per a poder preparar-lo eficaçment. En primer lloc, sempre serà d’ajuda prestar la deguda atenció al professor en classe, atesos els punts en els quals fa més èmfasi, ja que aquests temes tindran sempre més probabilitat de sortir en un examen; també és important que s’anotin els dubtes que sorgeixin durant el desenvolupament de la classe i es consultin posteriorment amb el professor. D’altra banda, és fonamental conèixer les pràctiques habituals del professor quan programa un examen: quin tipus d’examen sol posar, la seva manera de qualificar, si sol repetir les mateixes preguntes, a què li dóna més importància… per a això, a més de preguntar al professor, seria interessant consultar amb alumnes d’anys anteriors, ells podran facilitar les millors pistes per a fer-se una idea de l’examen al qual cal enfrontar-se.

Els experts coincideixen que la nit abans de l’examen cal descansar

I va arribar la nit abans de l’examen. Si hi ha alguna cosa en què coincideixen la majoria dels experts en el tema és que la nit abans de presentar-se a un examen cal descansar. El recomanable seria deixar d’estudiar entorn de les deu de la nit i després realitzar alguna activitat relaxant com escoltar música, veure televisió o donar-se un bany. Això sí, abans de ficar-se al llit, és imprescindible revisar que es compta amb tot el material necessari per a realitzar l’examen: més d’un bolígraf, calculadora si es permet, document identificatiu si és necessari o qualsevol altre material que el professor hagi indicat en classe.

El dia de l’examen

Quan s’ha estudiat, oblidar els nervis i anar relaxat a l’examen és fonamental perquè aquest es desenvolupi amb èxit. Preparar la ment per a un examen evitarà les sensacions d’angoixa i ansietat que se solen produir en les hores prèvies a examinar-se, evitant que es produeixin bloquejos mentals que impedeixin que l’alumne demostri eficaçment els seus coneixements.

Una vegada dins de l’aula, el professor sol indicar les pautes principals per a realitzar l’examen: temps disponible, nombre de folis permesos, manera de completar-ho… és important que si a l’alumne li queda algun dubte en aquest sentit, la resolgui abans de començar, ja que aquestes pautes seran fonamentals per a organitzar el treball durant l’examen.

És recomanable fer una primera lectura completa de l’examen i assegurar-se d’haver-lo comprès tot

Arribat el moment d’afrontar les preguntes, el recomanable és fer una primera lectura i assegurar-se d’haver-les comprès totes, en cas de dubte, és el millor moment per a preguntar al professor. Una vegada fet això, l’alumne pot fer-se un esquema mental per a distribuir el temps de l’examen, depenent de la dificultat o extensió de cada pregunta i recordant-se sempre de deixar uns minuts al final per al repàs del que s’ha escrit.

És millor començar per les preguntes que millor se saben o per les quals presenten major dificultat? Perquè això dependrà de les preferències de cada alumne, encara que els experts solen recomanar començar per aquelles que comporten menor dificultat per a l’estudiant, d’aquesta manera, adquireix confiança i a més les respostes poden servir-li per a establir relacions o connexions amb aquelles altres preguntes que li resultin més complexes de resoldre.

L’important és respondre sempre d’una manera clara, atenent realment el que es planteja

Ja sigui de les “fàcils” o “difícils” l’important és respondre sempre d’una manera clara, atenent realment el que es planteja, ja que el temps corre i si es dedica massa a una pregunta, existeix el risc de deixar alguna sense contestar; no obstant això, si sobra temps, sempre es podrà completar si es creu necessari. Normalment una pregunta en blanc compta com a zero (perjudicant el còmput total de l’examen) ja sigui per falta de temps o per desconeixement de la resposta; en aquest últim cas, és aconsellable intentar formular-se la pregunta des d’un altre angle, o tractar de relacionar-la amb altres continguts semblants, en tot cas, contestar una cosa coherent i que en cert sentit tingui relació amb la pregunta pot ser millor, en molts casos, que deixar la resposta en blanc.

Finalment, cal no oblidar que encara que el més important d’un examen és el contingut, s’ha de prestar també molta atenció a la seva presentació. No és el mateix per a un professor corregir un examen ordenat, amb una lletra clara i neta, que un altre ple de borraduras i amb lletra inintel·ligible. Per això, en redactar l’examen és important tenir en compte aquests aspectes: atendre els marges, numerar les pàgines, ordenar les respostes, evitar les esborradures i escriure amb bona lletra. Per descomptat, revisar l’ortografia forma part fonamental del repàs final de l’examen, perquè cometre continus errors ortogràfics, pot portar a desvalorar en gran manera el contingut d’un bon examen.

Finalment i encara que sembli una obvietat, és importantíssim no oblidar mai posar el nom.