Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Procés d’escolarització d’alumnes

El procediment d'admissió als centres educatius públics i concertats es perllonga si l'oferta de places és inferior a la demanda
Per martavazquez 10 de març de 2009
Img escolarizacionlistado
Imagen: tienvijftien

Baremación, punts o reclamacions són alguns dels termes que incorporen durant uns mesos al seu vocabulari els milers de pares i mares que cada any, per aquestes dates, inicien el procés d’escolarització dels seus fills per primera vegada en centres docents sostinguts amb fons públics. Si l’oferta i demanda de places al centre que sol·liciten estan perfectament ajustades, aquest procés serà curt i senzill, no obstant això, si existeix excés de demanda, l’escolarització d’un fill pot convertir-se en un ardu camí el final del qual no és sempre el triat.

Imagen: tienvijftien

Cada any, entre els mesos de febrer i abril, s’inicien en les diferents comunitats autònomes els processos d’admissió d’alumnat als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments anteriors a la universitat. En aquest procés han de participar aquells alumnes que desitgin accedir per primera vegada al centre en qualsevol dels cursos de les diferents etapes educatives implantades en aquest centre.

Les autonomies, en virtut de les competències en matèria d’educació que tenen atorgades, desenvolupen i regulen els seus propis procediments, establint els criteris d’admissió, així com els diferents processos de reclamacions o al·legacions que poden iniciar les famílies en cas de disconformitat. I és que el procés d’escolarització d’alumnes pot ser més fàcil o més senzill, tot dependrà de la correspondència que existeixi entre les places ofertes i les sol·licituds rebudes en un centre: en el cas que les sol·licituds siguin inferiors o iguals als llocs escolars disponibles, el procediment consistirà únicament a lliurar la sol·licitud de plaça i entrar en la llista d’admesos. En cas contrari, els passos es multipliquen.

Sol·licitud de plaça

El procés d’escolarització en un centre educatiu sostingut amb fons públics s’inicia amb la presentació de la corresponent sol·licitud d’admissió al centre triat. Aquest imprès oficial, que ha de ser facilitat tant als propis centres com en les corresponents delegacions provincials d’Educació, només pot presentar-se en un únic centre escolar; cal tenir en compte que si es presenten dos o més instàncies, el procés d’escolarització es pot anul·lar o es considerarà únicament la sol·licitud presentada en últim lloc o al centre més proper al domicili del sol·licitant, segons determini cada comunitat autònoma en la regulació del procés.

En la sol·licitud d’admissió s’han de ressenyar aquells centres educatius que es triarien com a opcions complementàries

Normalment el termini de presentació de sol·licituds s’inicia en els mesos de febrer, març o abril i es perllonga durant una mitjana de 15 a 30 dies. En aquest període de temps, les famílies han d’aportar, al costat de la sol·licitud, aquella documentació que acrediti els diferents criteris de baremación pels quals volen que es valori la seva petició i que normalment estan especificats en el mateix imprès. Així mateix, no s’ha d’oblidar ressenyar aquells centres educatius que es triarien com a opcions complementàries en el cas que l’interessat no fos admès al centre.

Llistes provisionals

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els centres han de publicar un llistat provisional en el qual constin tots els sol·licitants juntament amb la puntuació atorgada segons els criteris de baremación de cada comunitat autònoma. Aquests llistats, que són per a la consulta individualitzada de cada família, poden ser objecte de reclamació en el cas que s’observi alguna anomalia, ja sigui en l’adjudicació de punts assignada a la pròpia sol·licitud, o en la recollida de dades de forma incorrecta.

S’obre un termini d’entre cinc i deu dies després de la publicació de les llistes per efectuar reclamacions

Per efectuar aquestes reclamacions, s’obre un termini d’entre cinc i deu dies després de la publicació de les llistes. En aquest període, les famílies han de presentar la reclamació juntament amb qualsevol documentació que serveixi per justificar-la davant el Consell Escolar, en el cas de centres públics, o davant els titulars del centre, en el cas dels concertats. Després estudiaran i valoraran les al·legacions i, sobre les conclusions obtingudes, variaran o mantindran les puntuacions atorgades en primer lloc.

Sorteig de places

Després de solucionar els canvis derivats de les reclamacions a les primeres llistes provisionals, s’apliquen els criteris preferents de baremación establerts per cada comunitat per elaborar un llistat definitiu en el qual figurin els sol·licitants ordenats per la puntuació obtinguda; però això no acaba aquí, ja que en el cas que existeixi empat de punts entre diverses sol·licituds, s’ha de realitzar un sorteig públic per resoldre-ho.

Normalment el sorteig consisteix a determinar la lletra o lletres inicials dels cognoms dels sol·licitants

Aquest sorteig és diferent segons cada comunitat, en alguns casos es realitza al propi centre en presència dels interessats, mentre que en uns altres es duu a terme abans de l’inici del procés d’escolarització en les pròpies conselleries d’educació, per la qual cosa el resultat és genèric per a tots els centres de la comunitat. En general, el sorteig consisteix a determinar la lletra o lletres inicials dels cognoms dels sol·licitants que seran tinguts en compte en primer lloc per efectuar el desempat i l’ordre en l’alfabet, ascendent o descendent, que es mantindrà per determinar els empats següents.

Llistes definitives

Finalitzat el sorteig, en la data que estableix cada comunitat, generalment entre maig i juny, s’elaboren les llistes en les quals figura l’assignació definitiva de l’alumnat que ha sol·licitat plaça als llocs escolars vacants al centre educatiu, és a dir els alumnes que han estat finalment admesos al centre.

Aquestes llestes poden ser objecte de recurs d’alçada o de denúncia en cas de disconformitat per part de les famílies

Però aquestes llistes també poden ser objecte de recurs d’alçada o de denúncia en cas de disconformitat per part de les famílies, encara que en aquest cas les reclamacions no van dirigides als centres educatius, sinó a les Delegació Provincial d’Educació corresponent. Per presentar una reclamació les famílies poden remetre-la directament a aquest organisme o, en el cas de centres concertats, lliurar-la al titular del centre que s’encarregarà de remetre-la al seu torn a la Delegació en el termini establert per cada comunitat. El recurs d’alçada o la denúncia han de resoldre’s i notificar-se a les persones interessades en el termini màxim, generalment, de tres mesos i, en tot cas, ha de deixar garantida l’adequada escolarització de l’alumne, ja sigui al centre sol·licitat o en un altre.