Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Què es pot estudiar després de l’ESO

Si s'aprova aquest cicle, és possible cursar estudis d'Educació Secundària Postobligatòria, mentre que en cas contrari les alternatives són variades
Per Marta Vázquez-Reina 4 de octubre de 2007
Img joven meditando123listado
Imagen: Lotus Head

Quines opcions té un alumne per a continuar els seus estudis després d’obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)? I si no s’ha aconseguit aquest títol, és possible seguir la formació acadèmica? El sistema educatiu espanyol es compon de diferents itineraris perquè, tant els estudiants que conclouen amb èxit l’educació obligatòria, com els qui l’abandonen abans d’hora, puguin prosseguir l’ensenyament i aconseguir, si ho desitgen, el nivell universitari.

Els qui han aprovat l’ESO

Una vegada obtingut el titulo de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, els joves espanyols poden optar per continuar els seus estudis en alguna dels ensenyaments de la denominada Educació Secundària Postobligatòria, que engloba el Batxillerat, la Formació Professional de Grau Mitjà, Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i els ensenyaments Esportius de Grau Mitjà. Segons l’informe Dades i Xifres del curs escolar 2010-2011, elaborat pel Ministeri d’Educació, més de 928.000 estudiants cursen en l’actualitat a Espanya algun d’aquests estudis.

Batxillerat

A Espanya, el Batxillerat encapçala la llista de preferències entre els estudis posobligatorios. Un 56,2% dels graduats en Secundària trien aquesta via d’ensenyament per a continuar els seus estudis. Una taxa molt elevada si es compara amb el 47,3% de mitjana de la Unió Europea, tal com reflecteixen les dades de l’informe Panorama de l’Educació 2010 de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Un 56,2% dels graduats en Secundària trien aquesta via d’ensenyament per a continuar els seus estudis

Els estudis s’estructuren en dos cursos i consten de tres modalitats que l’alumne selecciona segons l’itinerari formatiu que vulgui seguir en el futur: Arts, Ciència i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. Una vegada superat amb avaluació positiva, l’estudiant obté el titulo de Batxiller, que li permetrà accedir de manera directa a la Formació Professional de Grau Superior, als estudis universitaris, mitjançant una prova d’accés (selectivitat), o als ensenyaments artístics superiors, prèvia superació d’una prova específica.

A més de la modalitat tradicional presencial, al nostre país és possible cursar aquests ensenyaments a distància. En l’actualitat, més de 40.000 joves es decanten per aquesta opció que, gràcies a la seva flexibilitat, permet compaginar els estudis amb una jornada laboral completa o altres obligacions.

Formació Professional de Grau Mitjà

Encara que a Europa un 52,9% dels graduats en Secundària tria la Formació Professional com a continuació dels seus estudis, a Espanya és una opció minoritària enfront del Batxillerat. Tan sols un 38% dels joves es gradua en aquesta formació, en contrast amb altres països amb taxes tan elevades com el 68% als Països Baixos o el 88% de Finlàndia. No obstant això, la xifra d’alumnes espanyols en Formació Professional de Grau Mitjà augmenta amb el pas dels anys. La previsió per a aquest curs 2010-2011 és de més de 271.000 estudiants.

La xifra d’alumnes espanyols en Formació Professional de Grau Mitjà augmenta amb el pas dels anys

La finalitat de la Formació Professional és preparar als alumnes per a l’activitat en un camp professional. El catàleg consta de 22 famílies professionals que recullen 73 titulacions elaborades i revisades de manera periòdica pel Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional. Aquest organisme s’ocupa de l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral, de manera que es faciliti la incorporació dels titulats a l’entorn professional.

La durada dels estudis, en funció de la titulació triada, oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, de les quals un 25% es realitzen en centres de treball, com a pràctiques professionals. Els alumnes que superen els ensenyaments reben el títol de Tècnic de la corresponent professió, que dóna accés al mercat laboral i a la Formació Professional de Grau Superior, mitjançant una prova d’accés, o a qualsevol de les modalitats de Batxillerat.

Igual que aquest últim, la Formació Professional de Grau Mitjà permet als estudiants cursar els seus estudis a distància. Aquesta alternativa està disponible avui dia en 14 comunitats autònomes.

Cicles de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny

Els ensenyaments de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny (3.253 alumnes en el curs 2010-2011) és una altra de les alternatives a la qual poden optar els graduats en ESO. Integren els estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny en les seves diverses modalitats i la conservació i restauració de béns culturals. Per a accedir a ells és necessari realitzar una prova específica que acrediti els coneixements i aptituds necessàries per a cursar-los amb aprofitament.

Per a accedir a estudis d’Arts Plàstiques i Disseny és necessari realitzar una prova específica

Sombrerería, autoedició, serigrafia artística o terrisseria són algunes de les 42 especialitats que es poden triar entre les 12 famílies professionals que integren aquests cicles de Grau Mitjà, que permeten obtenir la titulació de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat corresponent. Tenen una durada entre un i dos anys (950-1.600 hores) i es cursen a les Escoles d’Art, que en l’actualitat compten amb 72 centres en tot el país.

Els ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny comprenen tres nivells educatius: Grau Mitjà, Grau Superior i Estudis Superiors, als quals es pot accedir a mesura que se supera l’anterior i aconseguir, en últim terme, un títol superior equivalent amb caràcter general a un grau universitari. Una altra opció per als titulats en Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny és accedir de manera directa a la modalitat d’Arts de Batxillerat, que una vegada superat, juntament amb la selectivitat, obre les portes dels estudis universitaris.

Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà

Els ensenyaments esportius estan en alça al nostre país. El passat curs 2009-2010, més de 3.700 alumnes es van matricular en algun dels 18 cicles de Grau Mitjà d’aquests estudis, un 73% més que en el curs 2006-2007.

En algunes especialitats d’ensenyaments esportius, les administracions educatives poden exigir una prova esportiva

Es pot accedir de manera directa amb el títol de Graduat, encara que en algunes especialitats les administracions educatives poden exigir una prova esportiva específica. Una vegada admès, l’estudiant ha de superar dos nivells, que suposen una càrrega lectiva mínima de 1.000 hores, de les quals més d’un 30% corresponen a formació pràctica.

En finalitzar, s’obté el títol de Tècnic en la modalitat i especialitat triada, que dóna accés als ensenyaments Esportius de Grau Superior, que al seu torn condueixen als estudis universitaris.

Els qui no han aprovat l’ESO

Segons les últimes dades del Ministeri d’Educació, un 31,2% dels estudiants espanyols abandona els estudis abans de concloure l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), una xifra que situa a Espanya entre els països amb major taxa de fracàs escolar de la Unió Europea. Però no finalitzar els estudis de l’ESO no implica renunciar a la formació, ja que hi ha altres alternatives perquè aquests alumnes es reincorporin al sistema educatiu i aconsegueixin, fins i tot, el nivell universitari.

Formació Professional de Grau Mitjà

Els alumnes sense el títol de graduat poden continuar els seus estudis amb algun cicle de Formació Professional de Grau Mitjà. No obstant això, per a ingressar en aquests ensenyaments, hauran de realitzar una prova d’accés específica, amb el requisit imprescindible de tenir com a mínim 17 anys complerts l’any de realització d’aquesta, tal com estableix el Reial decret 1538/2006, que regula l’ordenació general de la Formació Professional. La prova té com a finalitat acreditar que l’estudiant té els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament els ensenyaments. Els continguts tenen com a referència els nivells acadèmics de l’ESO.

Els alumnes que accedeixen a la FP de Grau Mitjà a través de prova tenen reservat un percentatge de les places

Les dates de realització de les proves d’accés es poden consultar en les diferents conselleries d’educació de les comunitats autònomes, que són les encarregades de convocar-les almenys una vegada a l’any. Per als alumnes que accedeixen a la Formació Professional de Grau Mitjà a través de prova, es reserva un percentatge de les places, en general del 20%. D’aquesta manera, es garanteix la seva reincorporació al sistema educatiu per aquesta via.

Els estudiants que no hagin obtingut el títol de Graduat en ESO també poden accedir mitjançant una prova específica als ensenyaments Esportius de Grau Mitjà i als ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà, sempre que hagin complert 17 anys com a mínim l’any de realització de la prova.

Programes de Qualificació Professional

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI) són la resposta formativa específica per als alumnes a partir de 16 anys que han abandonat el sistema educatiu sense titulació i no disposen de les competències necessàries per a accedir al mercat laboral o continuar els seus estudis. L’objectiu d’aquests programes és que puguin aconseguir les competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i que, si ho desitgen, puguin ampliar les competències bàsiques per a poder continuar els seus estudis en els diferents ensenyaments del sistema educatiu espanyol.

La formació s’organitza per perfils professionals associats als sectors productius

Es van iniciar en el curs 2008-2009 en substitució dels denominats Programes de Garantia Social i des de llavors més de 50.000 estudiants es matriculen cada any a les seves aules. La formació s’organitza per perfils professionals associats als sectors productius i inclou mòduls específics de la qualificació que es desitja aconseguir i mòduls formatius de caràcter general per a ampliar les competències bàsiques. D’altra banda, els alumnes que accedeixen als PCPI poden optar per realitzar altres mòduls de caràcter voluntari, la finalitat del qual és l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Una vegada finalitzat el programa, l’estudiant obté una certificació acadèmica que dóna dret a un certificat de professionalitat emès per l’administració laboral. Aquest document li serveix per a acreditar la competència adquirida i li facilita el seu accés a l’entorn professional. A més, l’alumne pot continuar els seus estudis, si ho desitja, en els cicles de Formació Professional de Grau Mitjà a través de la prova assenyalada. Té l’avantatge de poder estar exempt de part d’aquesta, sempre que el PCPI cursat estigui relacionat amb la família professional triada.

Escoles Taller i Casas d’Oficis

Encara que no formen part del sistema educatiu, les Escoles Taller i Casas d’Oficis, dependents del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), són una altra alternativa per als alumnes que no hagin superat l’ESO. Aquests centres de treball i formació, promoguts per organismes públics o privats sense ànim de lucre, s’encarreguen d’impartir als joves desocupats formació professional ocupacional en una especialitat, en alternança amb la pràctica professional real. L’únic requisit és ser major de 16 anys i estar inscrit en l’oficina d’ocupació corresponent com a aturat.

L’únic requisit d’accés és ser major de 16 anys i estar inscrit en l’oficina d’ocupació

Els programes a les Escoles Taller i les Cases d’Oficis tenen una durada entre un i dos anys i es desenvolupen en dues etapes: la primera és un període de sis mesos de formació teoricopràctica, durant el qual els alumnes reben una ajuda econòmica en concepte de beca de formació (6,01 euros/dia), i la segona s’assenteixi en la pràctica professional (entre 6 i 18 mesos), ja que els alumnes treballadors subscriuen amb l’entitat promotora del programa un contracte de treball per a la formació, pel qual reben el 75% del salari mínim interprofessional.