Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Requisits que han de complir les escoles infantils

Els centres autoritzats per impartir el primer cicle d'Educació Infantil han de complir amb les condicions establertes en la normativa de cada comunitat
Per martavazquez 26 de novembre de 2008
Img enelcolegio
Imagen: Daniel Buican

Perquè un centre que atén a nens de zero a tres anys pugui denominar-se Escola Infantil ha d’explicar necessàriament amb un projecte pedagògic que respongui a les necessitats educatives dels nens d’aquest tram d’edat, però també ha de reunir una sèrie de requisits respecte a les seves instal·lacions, equipament o personal que participa en el mateix perquè se li concedeixi la deguda autorització i homologació per part de les administracions educatives.

Els centres de primer cicle d’Educació Infantil són aquells centres docents, ja siguin públics o privats, que presten un servei educatiu de manera regular i continuada a nens entre zero i tres anys, d’acord a l’establert en el currículum d’aquesta etapa disposat per les diferents comunitats autònomes. Per tant, no són considerats centres d’Educació Infantil els que no imparteixin continguts educatius, sinó que estan centrats en l’oci, atenció i cura dels nens.

Només els centres d’Educació Infantil autoritzats estan sotmesos a un règim d’inspeccions

La gran diferència entre aquests dos tipus de centres radica principalment en què, mentre les “ludotecas” o guarderies no qualificades com d’Educació Infantil tan sols han de respectar aquelles normes que demanda un ajuntament per atorgar la deguda llicència municipal d’obertura d’un espai recreatiu infantil, les escoles o guarderies d’Educació Infantil autoritzades han de complir obligatòriament una sèrie de requisits, disposats en la normativa corresponent, que garanteixen que es tracta d’un centre que compleix uns estàndards mínims de qualitat, tant del servei educatiu que ofereix, el personal que ho atén i les instal·lacions i equipament de les quals disposa; de fet, només els centres d’Educació Infantil autoritzats estan sotmesos a un règim d’inspeccions per verificar que presten adequadament el seu servei.

Aquests requisits, fins ara, estaven regulats de manera general per un decret de 1991 pel qual s’estableixen les condicions mínimes dels centres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitàries, però la Llei Orgànica d’Educació (LLOI), promulgada en el 2006, delega totes les responsabilitats del primer cicle d’Educació Infantil en les comunitats autònomes i, per tant, són les administracions educatives autonòmiques les que han de determinar els continguts educatius i regular els requisits que hagin de complir els centres que imparteixin aquest cicle. Des de llavors, la majoria de comunitats han començat a desenvolupar la seva pròpia normativa per regular l’educació en el primer cicle d’infantil i, encara que en línies generals són molt semblades entre elles, és recomanable que la persona interessada consulti la normativa pròpia de cada autonomia.

Titulació dels professionals

La proposta pedagògica del centre sempre ha d’estar sota la responsabilitat d’un professional amb el títol de Maestro d’Educació Infantil

Tal com estableix la LLOI, “l’atenció educativa directa als nens del primer cicle d’Educació Infantil serà a càrrec de professionals que posseeixin el títol de Maestro amb l’especialització en Educació Infantil o el títol de Grau equivalent i, si escau, d’un altre personal amb la deguda titulació per a l’atenció a les nenes i nens d’aquesta edat”. Algunes comunitats es limiten a aquest enunciat per determinar la titulació del personal que ha d’atendre els centres, però unes altres com Madrid, Canàries o País Basc especifiquen les titulacions, entre les quals s’inclouen les de Tècnic Superior d’Educació Infantil, Tècnic Especialista Educador Infantil o Tècnic Especialista en Jardins d’Infància. No obstant això, l’elaboració i seguiment de la proposta pedagògica del centre sempre ha d’estar sota la responsabilitat d’un professional amb el títol de Maestro d’Educació Infantil o títol de Grau equivalent.

Quant al nombre de persones que atenen el centre que imparteix el primer cicle d’Educació Infantil, ha de ser igual al nombre d’unitats (classes) en funcionament més un; així mateix, per cada sis unitats, un dels professionals ha de tenir el títol de Maestro d’Educació Infantil o títol de Grau equivalent.

Nombre d’alumnes al centre

Les escoles infantils han de tenir com a mínim tres unitats o classes que atenguin a nens entre zero i tres anys

Generalment, les escoles infantils han de tenir com a mínim tres unitats o classes que atenguin a nens entre zero i tres anys; no obstant això, depenent de la població o les circumstàncies de cada centre, en alguns casos es permet que el nombre de classes sigui inferior. Les classes han de tenir un nombre màxim d’alumnes determinat segons el grup d’edat al que pertanyin:

 • Nens de 0 a 1 any: en gairebé totes les comunitats el nombre màxim de nens d’aquest tram permès és de 8 per cada classe, exceptuant a Balears que el màxim és 7.
 • Nens d’1 a 2 anys: habitualment la xifra màxima permesa per a aquest grup d’edat és 13 nens, encara que el nombre varia en algunes comunitats com Madrid (14) o Balears (12).
 • Nens de 2 a 3 anys: el màxim de nens d’aquesta edat oscil·la entre 18 i 20, depenent de cada comunitat, encara que a Navarra excepcionalment no es pot superar els 16 llocs escolars en aquest tram.

  Instal·lacions

  En general tots els centres de primer cicle d’Educació Infantil han de complir amb totes les condicions higièniques, sanitàries, d’habitabilitat, seguretat i accessibilitat que s’exigeixen per a l’obtenció d’una llicència municipal d’obertura de centres on s’atenen a nens d’aquestes edats, però, així mateix, les seves instal·lacions han de complir una sèrie de requisits específics perquè els puguin atorgar la deguda autorització per impartir classe:

 • El centre ha de situar-se en locals d’ús exclusivament educatiu i ha de comptar amb un accés independent des de l’exterior.

 • Cada classe o unitat ha de tenir la seva pròpia aula d’aprenentatge, que tindrà una superfície de dos metres quadrats per cada nen i en cap cas ha de ser menor de 30 metres quadrats (40 a Balears).

 • Les aules que estiguin destinades a nens menors de 2 anys han de comptar amb un àrea específica per al descans dels menors i una altra per a la higiene.

 • En el cas de les aules per a nens de 2 i 3 anys, han de tenir una condícia accessible i assequible des de la classe.

 • El centre ha de disposar d’una sala d’usos múltiples amb una superfície entre 30 i 40 metres quadrats.

 • Els nens han de tenir a la seva disposició un pati de jocs exclusiu del centre amb una superfície mínima de 60 a 75 metres quadrats (100 a Balears), depenent del nombre d’unitats. Aquest pati ha d’estar degudament fitat, de manera que es garanteixi la seguretat dels nens.

 • El centre ha de comptar amb un espai adequat per a la preparació d’aliments, així com amb condícies destinades al personal del centre separats dels dels nens.