Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Revàlida, com seran les proves?

Els alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat hauran d'examinar-se per acreditar els coneixements i passar de cicle
Per Azucena García 10 de octubre de 2012
Img examenses
Imagen: Djenan Kozic

La revàlida torna. La proposta de reforma educativa recupera aquesta prova al final de cada cicle i els alumnes hauran d’enfrontar-se a aquests exàmens per superar una etapa i passar a la següent. Fins i tot desapareixerà la temuda selectivitat, que se substituirà per aquesta avaluació. Davant tals canvis, alumnes i pares volen saber com seran els nous test. El següent article detalla com seran els exàmens que hauran de superar els alumnes, una vegada que la Llei orgànica que els regularà entri en vigor.

Exàmens d’avaluació en Primària

Un examen en el tercer curs de Primària avaluarà les competències bàsiques en comunicació lingüística i matemàtica

La implantació d’aquestes proves d’avaluació abastarà a tot el país i a tots els cicles, inclòs Primària. En aquesta etapa, l’objectiu és detectar qualsevol problema per “possibilitar l’adopció primerenca de les actuacions encaminades a resoldre’ls”. S’han establert avaluacions al final de cada cicle, “en punts crítics de cada etapa educativa”.

Es realitzarà un examen al final del tercer curs. La prova servirà per comprovar “el grau d’adquisició de les competències bàsiques en comunicació lingüística i matemàtica”. Hi haurà una altra prova en acabar sisè, però aquesta no tindrà efectes acadèmics, sinó que servirà per comprovar si s’han adquirit les competències bàsiques i s’han complert els objectius d’aquesta etapa. El seu resultat “tindrà caràcter informatiu i orientador per als centres, l’equip docent, les famílies i els alumnes”.

Les proves guanyen rellevància en aquest cicle, ja que és fonamental que la trajectòria educativa sigui òptima des del principi. Per aquest motiu, es concedirà més importància a “l’atenció personalitzada dels alumnes, la realització de diagnòstics precoços i l’establiment de mecanismes de reforç”. Quant a les característiques generals de les proves, el seu disseny recaurà en l’Executiu, encara que s’ha previst consultar a les comunitats autònomes.

Exàmens d’avaluació en Secundària

En AIXÒ, hi haurà una avaluació després del primer cicle, sense efectes acadèmics, i una altra després de quart curs

L’avaluació en Educació Secundària Obligatòria (ESO) serà “contínua i diferenciada segons les diferents matèries”. Hi haurà una prova en finalitzar el primer cicle, però aquesta mancarà d’efectes acadèmics. Tindrà caràcter informatiu i servirà per comprovar el ritme d’aprenentatge dels alumnes i el seu grau d’adquisició de competències bàsiques.

Quan acabin el quart curs d’AIXÒ, els estudiants s’enfrontaran a una nova prova. Aquesta vegada l’avaluació es realitzarà en l’opció d’ensenyaments acadèmics (per a la iniciació al Batxillerat), en la d’ensenyaments aplicats (per a la iniciació a la Formació Professional) o en ambdues, segons decideixi l’alumne. Serà necessària una nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar.

És essencial fer aquesta prova per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Aquest s’aconseguirà amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10, que es calcularà a partir de la nota mitjana de les qualificacions de cada matèria (70%) i la nota de l’avaluació final (30%).

En aquest cicle guanya importància la implicació dels pares, que rebran al final de cada curs un denominat “consell orientador”. En aquest es recollirà el grau d’adquisició de les competències bàsiques i, fins i tot, “es proposarà a pares o tutors” l’itinerari més adequat per a l’alumne, un programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment o un cicle de Formació Professional Bàsica, segons el cas.

Avaluació final de Batxillerat

Per presentar-se a la prova final de Batxillerat, hauran d’haver-se aprovat totes les assignatures cursades

És la prova definitiva. La temuda selectivitat se substituirà per una avaluació al final de Batxillerat, en la qual els alumnes hauran de demostrar els seus coneixements. L’aprovat correspondrà, com en els casos anteriors, a una nota igual o superior a 5 sobre 10. Quan s’hagin aprovat totes les matèries, però no se superi l’avaluació final, l’alumne obtindrà un certificat “que assortirà efectes laborals”.

Per presentar-se a aquesta prova, els alumnes hauran d’haver aprovat totes les matèries cursades. No serà possible examinar-se si tenen alguna assignatura pendent d’aprovar o suspesa. De nou, serà l’Executiu l’encarregat de decidir les característiques de les proves, encara que es consultarà a les comunitats autònomes.

Quant a l’accés a la universitat, en alguns casos bastarà amb la nota final de Batxillerat, encara que en uns altres, aquests centres establiran els seus propis requisits d’accés.

Què ocorre si se suspèn l’avaluació

L’alumne podrà repetir una sola vegada per etapa i amb un pla específic de reforç o recuperació

Per passar al següent cicle, serà necessari aprovar cadascuna de les avaluacions previstes al final dels mateixos. L’alumne ha d’acreditar que ha adquirit les competències bàsiques i el grau de maduresa adequat per prosseguir els seus estudis. Si suspèn, tindrà l’opció de repetir una sola vegada durant l’etapa, amb un pla específic de reforç o recuperació.

La repetició de curs es preveu des de tercer de Primària. Si al final d’aquesta etapa se suspèn l’examen d’avaluació, els professors adoptaran “les mesures ordinàries o extraordinàries més adequades”, entre elles, la repetició. En Secundària, es passarà de curs amb totes les matèries superades o avaluació negativa en dues i es repetirà quan es tingui avaluació negativa en tres o més matèries, si l’equip docent no decideix el contrari.

Per implantar aquestes avaluacions, s’ha modificat la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i, en concret, l’article 20. En el nou text, aquest article estableix que l’avaluació de l’aprenentatge serà “contínua i global”. S’examinarà la progressió dels alumnes en totes les matèries, amb la intenció d’actuar a les àrees on es detectin manques i reduir la taxa de fracàs i abandó escolar.