Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sancions als alumnes en els col·legis

El pla de convivència dels centres recull les normes de conducta i les correccions i mesures que s'han d'aplicar davant el seu incompliment
Per martavazquez 16 de abril de 2010
Img estudiantessancioneslistado
Imagen: laura00

Injuriar o ofendre a un membre de la comunitat educativa o falsificar documents acadèmics són algunes de les conductes dels alumnes considerades greus per a la convivència als centres escolars. Aquestes faltes i altres qualificades com a lleus han de corregir-se mitjançant l’aplicació de les sancions que figuren en el reglament de règim intern de cada col·legi, segons les pautes que marca la normativa de les comunitats autònomes.

Tots els centres educatius del nostre país estan obligats a implementar en el seu projecte educatiu un Pla de Convivència. Així ho estipula la Llei Orgànica d’Educació (LLOI 2006). Per dur-ho a terme, cada comunitat, en funció de la seva autonomia en matèria d’educació, ha establert en els seus diferents àmbits el marc regulador oportú.

Una de les parts fonamentals dels plans de convivència és el reglament que recull les normes de conducta que han de respectar els alumnes per garantir el seu compliment. Assistència a classe, puntualitat, respecte a l’autoritat del docent, tracte correcte cap als companys o cura i respecte dels materials i instal·lacions del centre són algunes de les principals normes que han d’atendre els estudiants durant el transcurs normal de l’activitat acadèmica per mantenir dins del recinte escolar un clima adequat.

Les correccions han de tenir un caràcter educatiu i recuperador i garantir el respecte als drets de la resta de l’alumnat

Els centres, en el seu reglament de règim intern, han de recollir les faltes que es consideren contràries a les normes de convivència en funció de la seva gravetat i determinar les sancions que es poden aplicar en cada cas, així com els òrgans competents per imposar-les. Les correccions han de tenir un caràcter educatiu i recuperador i garantir el respecte als drets de la resta de l’alumnat. Han de tenir en compte també l’edat de l’alumne i les seves circumstàncies personals, familiars o socials.

Les correccions poden atenuar-se si es donen una sèrie de circumstàncies, com el reconeixement per part de l’alumne i la reparació espontània del dany ocasionat o la petició d’excuses, però també poden agreujar-se si hi ha premeditació i reiteració en les faltes, si els danys perjudiquen a companys menors d’edat o nouvinguts al centre o si impliquen qualsevol tipus de discriminació per motius de raça, sexe, ètnia o discapacitat.

Conductes lleus

Es considerin lleus les conductes que són contràries a les normes de convivència marcades en el reglament del centre educatiu. Les més freqüents són les següents:

 • Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe.
 • Actes i conductes que pertorbin el desenvolupament normal de les activitats de l’aula.
 • Falta de col·laboració sistemàtica de l’alumne en la realització d’activitats curriculars.
 • Tracte incorrecte cap a altres membres de la comunitat educativa.
 • Danys lleus a instal·lacions o material del centre o a béns d’uns altres.

  Quan les faltes que atempten a les normes de convivència són lleus, es poden imposar alguna de les següents sancions:

 • Amonestació oral o escrita.
 • Privació de l’esbarjo.
 • Compareixença davant el Cap d’Estudis.
 • Realització de tasques que contribueixin a la millora de les activitats del centre o a reparar el dany causat en les instal·lacions o material.
 • Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre.
 • Canvi de grup de l’alumne per un termini determinat (entre una setmana i 15 dies).
 • Suspensió de dret d’assistència a determinades classes o al centre per un termini màxim de tres dies. En aquests casos, l’alumne ha de realitzar activitats de formació perquè no s’interrompi el seu procés educatiu.

  Faltes greus

  Es consideren així les conductes dels alumnes que resulten molt perjudicials per a la convivència del centre:

 • Actes d’indisciplina, injúria o ofenses greus contra els membres de la comunitat educativa.
 • Reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de convivència del centre.
 • Agressió greu física o moral contra els altres membres de la comunitat educativa o discriminació greu.
 • Suplantació de personalitat en actes de la vida docents i la substracció o falsificació de documents acadèmics.
 • Danys greus causats per ús indegut o intencionat d’instal·lacions, material o documents del centre o en béns d’altres membres.
 • Incompliment de les sancions imposades.
 • Faltes reiterades de puntualitat o assistència a classe injustificades.
 • Conductes que dificultin o impedeixin a altres companys el dret a l’educació.
 • Incitació o estimulació a la comissió d’una falta contrària a les normes de conducta.
 • Ús indegut de mitjans electrònics durant les hores lectives que pertorbin la vida acadèmica o lesionin els drets de la comunitat educativa.
 • Ús o introducció al centre d’objectes o substàncies perjudicials per a la salut o perilloses.
 • Enregistrament, publicitat o difusió a través de qualsevol mitjà o suport d’agressions o humiliacions comeses.

  Les famílies poden reclamar si estan en desacord amb les sancions imposades

  Les mesures de correcció per a les conductes més greus són competència del director del centre. Per a la seva imposició, és necessari tramitar de manera prèvia una audiència amb l’alumne i amb els seus pares o tutors legals, que en cas de desacord poden reclamar contra les sancions imposades en el termini que determini el col·legi. Algunes de les correccions que recullen les comunitats en la seva normativa per a les faltes greus són les següents:

 • Realització de tasques que contribueixin a la millora de les activitats del centre o a reparar el dany causat en les instal·lacions o material.
 • Suspensió del dret de participació en les activitats extraescolars per un període màxim de tres mesos.
 • Canvi de grup de l’alumne.
 • Expulsió de determinades classes per un període de dues setmanes a un mes.
 • Suspensió del dret d’assistència al centre durant un període màxim d’un mes.
 • Canvi de centre docent. En aquest cas, l’administració competent ha de garantir un lloc escolar a l’alumne a un altre centre educatiu.