Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Segur Escolar Obligatori

Cobreix els riscos d'accident escolar o malaltia de tots els estudiants menors de 28 anys a partir de tercer de secundària
Per nuria 22 de setembre de 2007

Els alumnes espanyols des de 3º de l’ESO fins als estudis de postgrau universitaris han d’abonar cada any una quota d’1,12 euros corresponent al Segur Escolar Obligatori. La cobertura inclou assistència sanitària i prestacions econòmiques en cas de malaltia, acccidente escolar o infortuni familiar.

El Segur Escolar obligatori porta implantat a Espanya més de cinc dècades: es va establir mitjançant la Llei del 17 de juliol de 1953 amb la finalitat d’exercitar “la previsió social en benefici dels estudiants espanyols, atenent al seu més àmplia protecció i ajuda contra circumstàncies fortuïtes i previsibles”.

S’inclou dins de les prestacions de Règim Especial de la Seguretat Social i cobreix els riscos d’accident escolar, malaltia o infortuni familiar a tots els estudiants espanyols, o estrangers residents legals a Espanya, menors de 28 anys, que cursin estudis oficials des de tercer d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) fins als estudis de postgrau universitaris (màster o doctorat).

La quota anual se subscriu de forma obligatòria juntament amb el pagament de la matrícula

Per obtenir aquest segur no cal realitzar cap tràmit especial, ja que la quota anual, d’1,12 euros, se subscriu de forma obligatòria juntament amb el pagament de la matrícula de qualsevol dels estudis que abasta. Aquesta mateixa quantitat per estudiant l’abona el Ministeri d’Educació en concepte de pagament del Segur Escolar, ja que, tal com recull la Llei, “les càrregues del Segur seran cobertes en un 50% pel Ministeri d’Educació Nacional, i en un altre 50% amb les quotes dels assegurats”.

Una vegada abonat, l’estudiant pot fer ús durant tot el curs escolar de les seves prestacions. Se sol·liciten per mitjà de la presentació del Model de Sol·licitud de Prestació del Segur Escolar, juntament amb la documentació requerida en cada cas, als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social. En el cas de malaltia (excepte urgències), la sol·licitud ha de ser presentada de forma prèvia a la prestació; quan es tracta d’accident escolar en un termini d’un any i per a infortuni familiar s’àmplia fins als cinc anys.

Cobertura pública i privada

L’estudiant pot triar el centre o el metge de la seva conveniència, públic o privat

Per a l’assistència mèdica a través del Segur Escolar, tant per accident com per malaltia, l’estudiant pot triar el centre o el metge de la seva conveniència, públic o privat. Si no pertany al Sistema Nacional de Salut o no està concertat, el segur abona les factures d’acord a unes tarifes i l’alumne paga la diferència si el cost és major.

Si no existís mèdic ni centre sanitari concertat o col·laborador, o quan es requereixi assistència urgent justificada en un centre privat, el Segur Escolar cobreix la totalitat de les despeses originades. Els estudiants poden informar-se dels centres privats concertats a cada província en la institució acadèmica en la qual cursen els estudis.

Accidents escolars

Quan un alumne sofreix una lesió corporal en activitats relacionades amb la seva condició d’estudiant, es considera que ha sofert un accident escolar. Lesions per pràctiques esportives del centre, en un viatge d’estudis o fi de carrera o en el desenvolupament de qualsevol activitat dins del recinte on s’estiguin cursant els estudis, són alguns dels supòsits que s’inclouen en aquesta categoria, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades o autoritzades pels centres d’ensenyament.

L’estudiant pot rebre assistència mèdica i farmacèutica gratuïta a través del Segur Escolar

L’estudiant pot rebre assistència mèdica i farmacèutica gratuïta a través del Segur Escolar des del moment d’accident fins avui d’alta metgessa (màxim un any). També té dret a diferents prestacions econòmiques en funció de les conseqüències de l’accident: quan deriva en una incapacitat permanent i absoluta per als estudis s’abona una indemnització que oscil·la entre 150,25 euros i 601,01 euros; si es demostra una gran invalidesa per als estudis, i l’estudiant queda incapacitat per als actes més essencials de la vida, rep una pensió vitalícia de 144,24 euros anuals.

En el cas de defunció com a conseqüència d’un accident escolar, els familiars reben entre 30,05 i 120,05 euros en concepte de despeses de sepeli. Si l’estudiant mort té a càrrec emmanilla, fills, ascendents directes majors de 65 anys o incapacitats o germans menors d’edat es concedeix a més un capital de 300,51 euros.

Prestacions per malaltia

La prestació per malaltia cobreix les malalties contretes o sofertes per l’estudiant durant el període de vigència del segur. Inclou hospitalització en les especialitats de cirurgia general, neuropsiquiatría, tuberculosi pulmonar i òssia i tocología, encara que si està justificat, es poden realitzar també tractaments de fisioteràpia, cobaltoterapia, radiumterapia, ronyó artificial i radioteràpia, així com cirurgia máxilofacial, cadascun amb els seus límits corresponents.

Cobreix també les despeses de medicaments complets en cas d’internament

La prestació cobreix també les despeses de medicaments complets en cas d’internament, però quan són tractaments ambulatoris s’abona tan sols el 70% del cost. Si l’estudiant mor víctima de la malaltia en els dos anys següents, s’indemnitza als familiars en la mateixa quantia que en el cas de defunció per accident escolar.

Infortuni familiar

Aquesta prestació es concedeix quan una situació econòmica en la llar de l’estudiant impossibilita la continuïtat dels seus estudis: defunció del cap de família (sempre que els ingressos no superin els 6.010,12 euros per cada membre de la unitat familiar) o ruïna o fallida familiar. L’estudiant percep una quantitat de 86,55 euros (103,85 si pertany a família nombrosa) durant el numero d’anys que faltin per acabar els seus estudis, o abans quan l’estudiant compleix 28 anys d’edat en el transcurs dels mateixos.

Una llei obsoleta?

Encara que la mateixa llei que va establir el Segur Escolar recollia que “les quotes del Segur seran revisades periòdicament”, des del seu establiment la quota s’ha modificat una sola vegada, en 1985, quan es va incrementar de 171 a 187 pessetes. Els mateixos 1,12 euros que en l’actualitat abonen a l’any tant els estudiants, com el Ministeri d’Educació.

I si els costos del segur no han variat de manera significativa, tampoc ho han fet les quantitats establertes per a les prestacions: des de 1953 l’únic canvi ha estat la pujada en 1963 de 8.400 (50,48 euros) a 14.400 (86,55 euros) pessetes en la quantia anual per la prestació per infortuni familiar. D’aquesta manera, les indemnitzacions que fa més de 50 anys podien considerar-se elevades, avui dia resulten insignificants en alguns casos, com per exemple la que es concedeix en concepte de despeses de sepeli d’entre 30,05 i 120,05 euros en cas de defunció de l’estudiant com a conseqüència d’un accident escolar.