Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Triar modalitat de Batxillerat

Cal atendre a la correspondència entre les matèries de modalitat i els estudis universitaris
Per martavazquez 17 de novembre de 2010
Img alumnos claselistado

L’adjudicació de places universitàries es realitza en funció de la nota d’admissió obtinguda per l’estudiant. Solament en cas d’empat tenen opció preferent criteris addicionals relacionats amb la modalitat de Batxillerat cursada. No obstant això, la nova ordenació de les proves d’accés a la universitat obliga a considerar detingudament les matèries en les quals s’han de matricular els qui vulguin ingressar en titulacions amb alta demanda. Una bona elecció pot suposar fins a quatre punts més en la nota d’accés als estudis de preferència.

Imagen: Universidad de Navarra

Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials o Arts. Triar un d’aquests tres itineraris en els estudis de Batxillerat és una de les primeres decisions relacionades amb el seu futur professional que ha de prendre l’estudiant que opta per continuar els ensenyaments postobligatoris per aquesta via i desitja prosseguir després la seva formació a la universitat.

Encara que tal com estableix el RD 1892/2008, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials, l’adjudicació de places es realitza en funció de la nota d’admissió obtinguda, la normativa matisa que, en cas d’empat, tindran opció preferent “els estudiants el quart exercici dels quals de la fase general de la prova d’accés correspongui a una matèria vinculada a la branca de coneixement de l’ensenyament a la qual se sol·licita accedir”.

La fase específica de selectivitat permet incrementar fins a en quatre punts la nota d’accés

Però aquest no és l’únic motiu pel qual resulta tan determinant l’elecció d’itinerari de Batxillerat. La nova estructura de les proves d’accés permet als estudiants la possibilitat de pujar la nota de selectivitat per mitjà d’una fase específica, en la qual es poden examinar de fins a tres matèries de modalitat vinculades (segons un paràmetre de ponderació establert) als estudis superiors als quals desitgen accedir. Aquesta opció permet incrementar en un màxim de quatre punts la nota d’els qui vulguin ingressar en titulacions amb un nivell alt de demanda.

Dissenyar l’itinerari

Un dels primers passos que ha de donar l’estudiant per dissenyar el seu itinerari formatiu durant el Batxillerat és verificar la vinculació entre els estudis universitaris que desitja seguir amb posterioritat i les matèries de modalitat d’aquests ensenyaments. El disseny dels nous títols de grau universitaris exigeix que cada titulació estigui vinculada a una branca de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria i Arquitectura. Cadascuna d’aquestes branques s’adscriu al seu torn a les diferents matèries de modalitat del segon curs de Batxillerat.

El nombre de matèries adscrites a les branques de Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria i Arquitectura és molt menor que a la resta

Aquest vincle adquireix rellevància, sobretot, en tenir preferència en cas d’empat en la nota d’accés a la universitat. En les titulacions pertanyents a les branques d’Arts i Humanitats o Ciències Socials i Jurídiques, el procés d’elecció de matèries en aquest sentit no és tan difícil, ja que tenen entre 20 i 25 assignatures de modalitat vinculades a elles. No obstant això, el nombre de matèries adscrites a les branques de Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria i Arquitectura és molt menor.

Vinculació de les matèries

El següent pas és comprovar el grau de relació que les universitats han assignat a cada matèria específica de modalitat de Batxillerat amb les diferents titulacions que imparteixen. Aquesta dada és rellevant per poder examinar-se en la fase específica de selectivitat de les assignatures a les quals s’ha assignat un major paràmetre de ponderació (pot ser de 0,1 o 0,2) en els estudis superiors que es desitja cursar.

Un estudiant que vulgui cursar Arquitectura ha de considerar que, encara que la matèria d’Economia està vinculada a la branca de coneixement a la qual pertany aquesta titulació, la majoria de les universitats li atorguen un paràmetre de ponderació inferior a altres assignatures vinculades. Aquesta informació pot consultar-se en les taules de ponderació publicades per cada institució d’educació superior.

Adscripció de matèries a branques de coneixement

L’adscripció de les matèries de modalitat que s’imparteixen en el segon curs de Batxillerat en les diferents branques de coneixement universitàries, segons l’Ordre EDU/1434/2009, són les següents:

Art i Humanitats. Anàlisi musical II, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual, Dibuix artístic II, Dibuix tècnic II, Disseny, Economia, Economia de l’empresa, Geografia, Grec II, Història de la música i la dansa, Història de l’art, Història del món contemporani, Llatí II, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, Matemàtiques aplicades a les ciències socials II, Tècniques d’expressió gràfic-plàstica i Volum.

Ciències Socials i Jurídiques. Anàlisi musical II, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Biologia, Ciències de la terra i mediambientals, Cultura audiovisual, Dibuix artístic II, Dibuix tècnic II, Disseny, Economia, Economia de l’empresa, Física, Geografia, Grec II, Història de la música i la dansa, Història de l’art, Història del món contemporani, Llatí II, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, Matemàtiques II, Matemàtiques aplicades a les ciències socials II, Química, Tècniques d’expressió gràfic-plàstica i Volum.

Ciències de la Salut. Anatomia aplicada, Biologia, Ciències de la terra i mediambientals, Física, Matemàtiques II i Química.

Ciències. Biologia, Ciències de la terra i mediambientals, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, Química i Tecnologia industrial II.

Enginyeria i Arquitectura. Biologia, Ciències de la terra i mediambientals, Dibuix tècnic II, Disseny, Economia, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, Química i Tecnologia industrial II.