Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Equivalència entre titulacions

Si un títol o nivell d'estudis és equivalent a un altre pot tenir els mateixos efectes acadèmics i professionals
Per EROSKI Consumer 24 de juny de 2009

És el mateix tenir el títol de Graduat Escolar que el de Graduat en Secundària? Es pot accedir a una oposició del grup C havent cursat l’antic BUP? L’equivalència entre diferents títols o nivells d’estudi de sistemes educatius anteriors i els actuals permet accedir a ocupacions públiques o privats en els quals es requereixi el títol equivalent o continuar estudiant a partir d’un determinat nivell d’ensenyament.

Graduat Escolar, BUP, Batxillerat Laboral o Tècnic Auxiliar són alguns dels títols o nivells d’estudi que es podien aconseguir en els diferents sistemes educatius implantats a Espanya al llarg dels anys i sense vigència en l’actualitat. No obstant això, que no estiguin vigents no significa que deixin de tenir utilitat, ja que cadascun d’ells té establerta la seva equivalència amb els títols i nivells educatius actuals, de manera que es reconeix que té els mateixos efectes professionals o educatius que els títols en vigor.

Això no vol dir que si una titulació és equivalent a una altra es tingui dret a l’expedició del títol amb el qual s’estableix la correspondència, sinó que el títol o nivell d’estudis que es posseeix dona accés a la professió per la qual s’exigeix el títol equivalent, en el cas que l’equivalència sigui a efectes professionals, o que serveix per continuar els estudis en els quals es requereixi el títol o nivell equivalent per cursar-los, si l’equivalència és a efectes acadèmics.

L’equivalència permet certificar que es posseeix la qualificació necessària per exercir el lloc de treball pel qual es requereix un títol

En l’àmbit professional, la importància de l’equivalència radica que tant les administracions públiques com les empreses privades exigeixen en la majoria dels casos per accedir a un lloc laboral posseir un determinat títol acadèmic o haver aconseguit un nivell d’estudis específic, i, per tant, és necessari conèixer la correspondència entre aquests i els de anteriors ordenacions del sistema educatiu del nostre país per poder certificar així que es té la qualificació necessària per exercir el lloc de treball pel qual s’exigeix un títol en concret.

D’altra banda, des del punt de vista acadèmic, és necessari que s’estableixin connexions entre els diferents sistemes d’ensenyament per fomentar l’aprenentatge al llarg de tota la vida dels adults; en aquest sentit, el sistema d’equivalències acadèmiques entre títols i nivells d’estudi reconeix els aprenentatges adquirits en etapes anteriors. D’aquesta manera s’impulsa la continuïtat dels estudis.

Graduat en Educació Secundària

El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria establert en la vigent Llei Orgànica d’Educació s’obté una vegada finalitzat amb èxit el cicle dels quatre cursos que conformen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) del nostre país o fent ús de les altres vies disponibles en el sistema educatiu per obtenir-ho.

Els estudis parcials de BUP són equivalents a efectes professionals i acadèmics al Graduat en Secundària

Amb caràcter general, és a dir tant acadèmics com a professionals, aquest títol és únicament equivalent a la superació d’estudis parcials del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP), sempre que s’acrediti no tenir més de dues assignatures pendents dels dos primers cursos d’aquesta etapa educativa. És a dir, si l’interessat anteriorment havia cursat estudis fins a 2º de BUP i no li quedaven més de dues assignatures, la seva formació equival al títol de Graduat en Secundària Obligatòria, i pot continuar la seva formació en les etapes educatives que exigeixin aquest títol o incorporar-se a un lloc de treball que ho demandi com a requisit.

No obstant això les opcions d’equivalència al Títol de Graduat en Secundària amb efectes només professionals conformen un espectre més ampli que l’equivalència acadèmica:

Títol de Graduat Escolar: aquest títol, que s’obtenia fa anys en finalitzar l’Educació General Bàsica (1º a 8º d’EGB), té els mateixos efectes professionals que el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, tal com estableix la LLOI.

Proves d’accés a grau mitjà: per accedir a ocupacions públiques o privats, es considera equivalent al títol de Graduat en Secundària Obligatòria l’haver superat alguna de les diferents proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà organitzades per als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, de formació professional o esportives. Perquè l’equivalència sigui admesa, els interessats han d’haver completat almenys la meitat de la durada total del cicle formatiu al que haguessin accedit, o tenir superades totes les matèries dels dos primers cursos de l’ESO.

Títols anteriors a 1970: els qui van cursar estudis de Batxillerat en plans educatius anteriors al BUP també poden obtenir equivalència a efectes professionals amb el títol de Graduat en Secundària Obligatòria. En aquest sentit, es consideren equivalents els títols del denominat Batxiller Elemental, així com la superació de quatre cursos complets de Batxillerat de qualsevol pla d’estudis anterior a 1970, cinc anys de Batxillerat Tècnic o Laboral (sense prova de conjunt o revalida) o quatre cursos d’Humanitats de la carrera eclesiàstica.

Títol de Batxiller

Altres títols de Batxiller: qualsevol que hagués obtingut anteriorment el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) o qualsevol altre títol de Batxiller Superior, ja sigui el General, Laboral o Tècnic, tindrà a efectes professionals l’equivalència a l’actual títol de Batxiller regulat en la LLOI.

Superar amb èxit les proves d’accés a alguna dels ensenyaments de Grau Superior equival al títol de Batxiller

Proves d’accés: a efectes professionals obtindran l’equivalència al títol de Batxiller aquelles persones que hagin superat amb èxit les proves d’accés a alguna dels ensenyaments de grau superior (FP, arts plàstiques i disseny o esportives), i estiguin en possessió del Graduat en Secundària Obligatòria. D’altra banda, també obtindran l’equivalència els qui hagin superat a prova d’accés als ensenyaments artístics superiors per a majors de 19 anys sempre que acreditin que posseeix el graduat en Secundària o hagin superat així mateix almenys 15 crèdits ECTS dels ensenyaments superiors.

Estudis parcials: en el cas que no s’haguessin completat íntegrament altres estudis de Batxillerat anteriors al BUP (excepte el Batxillerat elemental), es podrà establir equivalència amb l’actual títol de Batxiller si s’acredita que al seu moment es tenia pendent tan sols la superació de la prova de Grau Superior o Revalida, vigent amb anterioritat, o dues matèries del batxillerat corresponent.

Equivalències de FP
  • El títol de Tècnic Auxiliar de la Llei de 1970 és equivalent a efectes acadèmics al títol de Graduat en Educació Secundària i a efectes professionals al títol de Tècnic de la corresponent professió que s’obté actualment després de cursar un Cicle Formatiu de grau mitjà.

  • El títol de Tècnic Especialista de la Llei de 1970 té els mateixos efectes acadèmics i professionals que l’actual títol de Tècnic Superior en la corresponent especialitat que s’obté després de cursar un Cicle Formatiu de grau superior.

  • Títols anteriors a 1970: el títol d’Oficial Industrial és equivalent amb caràcter general al de Tècnic Auxiliar i el títol de Maestro Industrial, al seu torn, és equivalent al títol de Tècnic Especialista.