Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Homologació de títols no universitaris

El reconeixement i la convalidació d'estudis a l'estranger només s'ha de sol·licitar per als ensenyaments posobligatorias
Per Marta Vázquez-Reina 1 de juliol de 2008
Img tituloeso listado
Imagen: Carolyn Coles

Els tràmits d’homologació de títols o convalidació d’estudis de nivells no universitaris són obligatoris per a tots aquells estudiants de sistemes educatius estrangers que es vulguin incorporar als ensenyaments posobligatorias al nostre país, ja sigui a Batxillerat, Formació Professional o Ensenyaments Artístics. No obstant això, aquells que es vulguin integrar en algun dels cursos que conformen l’Educació Primària o Secundària Obligatòria no tenen necessitat d’efectuar cap d’aquests tràmits.

Qui ha de sol·licitar-lo

El continu creixement al nostre país de les sol·licituds d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers, sobretot dels que es refereixen a nivells universitaris, es pot constatar. Però també en el cas d’estudis anteriors a la universitat s’ha produït un increment en els últims anys, tal com es reflecteix en les dades de l’últim informe del Consell Escolar de l’Estat sobre la situació del sistema educatiu espanyol. Segons aquest informe, l’any 2006 es van presentar més de 24.500 sol·licituds d’homologació i convalidació d’estudis estrangers a Espanya provinents d’estudiants de més de 130 països, entre els quals destaquen alguns estats llatinoamericans com l’Argentina, Colòmbia, el Perú, l’Equador o Veneçuela, així com França, Romania o Regne Unidoentre els països europeus. El 90,2% d’aquestes sol·licituds es referien a ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Batxillerat, mentre que el 9,5% restant van correspondre a Ensenyaments Artístics o de Formació Professional.

Els estudiants espanyols que cursin estudis en un sistema educatiu estranger també han de sol·licitar l’homologació

Tant l’homologació com la convalidació han de ser sol·licitades no sols per ciutadans estrangers sinó també per aquells espanyols que hagin cursat estudis o obtingut un títol oficial reconegut d’un sistema educatiu d’un altre país, així com els estudiants que hagin estudiat en algun dels centres autoritzats per a impartir a Espanya ensenyaments conforme als sistemes educatius estrangers.

Ensenyaments Obligatoris

No tots els alumnes de nivells anteriors a la universitat que procedeixen d’un sistema educatiu estranger tenen l’obligació de convalidar o homologar els seus estudis per a poder continuar la seva formació al nostre país, ja que com estableix l’Ordre ECD/3305/2002, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació no universitària, els alumnes procedents de sistemes d’altres països que desitgin incorporar-se a qualsevol dels cursos que integren a Espanya l’Educació Primària o l’ESO no hauran de realitzar cap tràmit de convalidació. D’altra banda, tampoc es necessita la convalidació per a realitzar estudis en qualsevol nivell, curs o modalitat del sistema educatiu espanyol per a l’accés del qual no sigui requisit previ l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària. Per tant, la convalidació o homologació tan sols afectés aquells estudiants que es vagin a incorporar a qualsevol curs de l’educació posobligatoria per a la qual es requereixi el Graduat en Secundària.

Els alumnes s’integren en el curs que els correspongui prenent com a referent l’edat i la competència curricular

La incorporació d’aquests alumnes al curs que correspongui l’efectua el centre espanyol en el qual l’interessat vagi a continuar els seus estudis, regint-se per la normativa sobre escolarització aplicable en les diferents administracions autonòmiques. Normalment, els estudiants s’integren en el curs de Primària o Secundària que els correspongui prenent com a referent en primer lloc l’edat i, si és necessària, la competència curricular. D’aquesta manera, es pren com a punt de partida la incorporació a 1r de Primària dels alumnes que compleixen set anys l’any natural en què finalitza el curs escolar, i a 1r d’ESO els alumnes que compleixen tretze en aquest any.

Ensenyaments posobligatorias

En els ensenyaments posobligatorias la incorporació dels alumnes procedents de sistemes educatius estrangers es duu a terme mitjançant la corresponent homologació de títols o convalidació d’estudis. Tots dos tràmits permeten a l’estudiant continuar la seva formació en el sistema educatiu espanyol en les mateixes condicions que els alumnes espanyols; així mateix, quan es tracta de títols que habiliten per a l’exercici d’una professió, l’homologació implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Els títols d’enseñazas no universitàries del sistema educatiu espanyol als quals es poden homologar els títols estrangers són els següents: títol de Graduat en Secundària, títol de Batxiller, títol de Tècnic en Formació Professional, títol de Tècnic Superior en Formació Professional, títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior, i tots els diferents títols corresponents a Ensenyaments Artístics, com a Arts Plàstiques i Disseny, Música o Art Dramàtic.

Per a poder ser homologats o convalidats els títols o estudis estrangers han de complir una sèrie de requisits:

 • Han de tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual correspon, o haver-se realitzat en un centre autoritzat en el cas que els estudis s’hagin cursat en un centre estranger situat a Espanya.

 • Els títols han d’avalar la realització d’uns estudis al país que els expedeix, és a dir, no s’accepten aquells títols estrangers que s’hagin obtingut per homologació d’estudis realitzats en un altre país diferent, ni aquells que s’hagin obtingut a través d’una prova de nivell.

  Els estudis o el títol han de ser equivalents als espanyols als quals es refereixin en nivell acadèmic, durada i continguts

 • Els estudis o el títol han de ser equivalents als espanyols als quals es refereixin en nivell acadèmic, durada i continguts. Per a comprovar aquesta equivalència, els interessats poden consultar les taules d’equivalències aprovades pel Ministeri d’Educació, on es recullen els títols i estudis espanyols d’educació no universitària als quals poden homologar-se o convalidar-se els corresponents de 53 països. En el cas que no existeixin taules, es té en compte, a més del contingut i durada dels estudis, els precedents administratius i la situació de reciprocitat que mantingui el país d’origen del títol amb els títols espanyols.

 • En el cas de convalidació, no es farà mai d’assignatures soltes, el curs ha d’estar completament superat en el sistema educatiu del país estranger, així com els cursos anteriors. Així mateix, per a alguns països com Regne Unit o els Estats Units s’exigeix la superació de determinades assignatures o matèries per a poder convalidar els estudis.

 • Per a homologar als títols de Graduat en Secundària o Batxiller, als alumnes que procedien prèviament del sistema educatiu espanyol se’ls exigeix haver aprovat a l’estranger tants cursos correlatius i complets com li quedessin arracades per a acabar l’Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat al nostre país.

  Procediment

  Tots els documents han de tenir validesa oficial i estar degudament legalitzats

  Per a obtenir la convalidació o homologació, l’interessat ha d’enviar la sol·licitud a l’òrgan competent en cada cas, ja sigui en les administracions autonòmiques, les ambaixades espanyoles o directament en la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri d’Educació Política Social i Esport. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada, a més de l’acreditació de la nacionalitat del sol·licitant, del títol o diploma oficial per al qual se sol·licita l’homologació, així com de la certificació acadèmica que acrediti els cursos realitzats amb tota la informació detallada sobre les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes. Tots aquests documents hauran de ser oficials, i estar degudament legalitzats en els casos que sigui necessari. D’altra banda, els estudiants han d’abonar la taxa corresponent al títol o convalidació que se sol·licita, excepte en el cas del títol de Graduat en Secundària, que està exempt d’aquesta taxa.

  Així mateix, quan l’homologació o convalidació es vulgui realitzar per estudis o títols espanyols de Formació Professional o d’ensenyaments de Règim Especial, s’ha d’acreditar els requisits previs exigits en el sistema educatiu de procedència per a iniciar els estudis que se sol·liciten i que l’interessat els ha complert, així com la durada del pla d’estudis i la càrrega horària total de cada assignatura i la realització de pràctiques o experiència laboral.

  Una vegada rebuda la sol·licitud, l’òrgan competent procedirà a examinar l’expedient i formularà la proposta de resolució, ja sigui favorable o desfavorable, tenint en compte les taules d’equivalències d’estudis aprovades pel Ministeri o els criteris esmentats anteriorment si no existeix taula d’equivalències. En el cas de ser favorable, es lliurarà als estudiants una credencial individual expedida per la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions, que tindrà la mateixa validesa a efectes acadèmics que la documentació exigible als alumnes del sistema educatiu espanyol per a acreditar la superació dels corresponents estudis o la possessió d’un determinat títol.