Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Residències escolars gratuïtes

Acullen en règim d'internat als estudiants d'ensenyaments obligatoris amb dificultats d'escolarització per circumstàncies geogràfiques o socioeconòmiques
Per martavazquez 11 de abril de 2010
Img primarialistado
Imagen: zehhhra

La xarxa de Residències Escolars i Escoles Llar distribuïda per totes les províncies espanyoles compte cada any amb més de 12.000 estudiants d’ensenyaments obligatoris que resideixen en les seves instal·lacions. Aquest servei gratuït facilita l’accés a l’educació als alumnes de nuclis de població disseminats i a els qui no poden assistir de forma regular a classe per condicionaments familiars o econòmics.

Imagen: zehhhra

El dret a l’educació es regeix pel principi d’igualtat. Per a això, la Llei Orgànica d’Educació (LLOI 2006) estableix que les administracions públiques han de desenvolupar accions de caràcter compensatori que beneficiïn a persones, grups i àmbits territorials en situacions desfavorables. Una d’aquestes mesures són les residències escolars públiques, un servei pensat per als alumnes que no poden desplaçar-se cada dia fins a un centre educatiu a causa de la distància del seu domicili, a la falta de transport o a altres situacions familiars.

La xarxa de residències escolars, denominades en alguns casos escoles llar, compte en l’actualitat amb 489 centres repartits per tota la geografia espanyola, segons dades del Ministeri d’Educació. Entre les comunitats amb major nombre de centres destaquen Castella i Lleó (99), Andalusia (63) i Galícia (48). En el curs 2007-2008 van acollir a prop de 19.000 estudiants, el 64% eren alumnes d’ensenyaments obligatoris i el 36%, d’estudis postobligatoris anteriors a la universitat.

Com funcionen

La xarxa de residències escolars compte en l’actualitat amb 489 centres repartits per tota la geografia espanyola

Les residències escolars faciliten als estudiants un allotjament gratuït proper al centre educatiu. Els alumnes romanen en la residència en règim d’internat (allotjament i manutenció) durant tot el curs escolar.

Una altra de les seves funcions passa per exercir una labor educativa. Durant l’any acadèmic, les residències desenvolupen un pla d’accions dirigides a la formació dels estudiants en hàbits personals i socials i al fiançament de la seva maduresa personal, faciliten orientació educativa a les famílies i complementen la seva formació bàsica amb activitats d’estudi, oci, culturals o esportives.

Qui pot accedir

En principi, les residències escolars i les escoles llar es destinen de forma preferent a alumnes dels ensenyaments obligatoris del sistema educatiu espanyol: educació primària i secundària. A més, sempre que sobrin places després d’atendre les peticions d’aquests, la majoria de les comunitats aproven l’accés d’estudiants d’ensenyaments postobligatoris anteriors a la universitat: batxillerat, formació professional i arts plàstiques i disseny.

Aquests últims no es beneficien de la gratuïtat dels serveis de les residències i han d’abonar la tarifa que s’estableixi en cada cas. Per afrontar aquest desemborsament, poden sol·licitar el component per a despeses de residència que cada any concedeix l’Estat als estudiants d’ensenyaments no obligatoris a través de les beques generals. Poden rebre-ho els alumnes de tots els nivells que cursin estudis presencials i acreditin la necessitat de residir fora del domicili familiar per raó de distància, falta de mitjans de transport i horaris lectius. S’exigeix el llindar 4 de renda familiar.

Requisits d’accés

Cada comunitat autònoma estipula els requisits específics que han de complir els alumnes que desitgen ingressar

Cada comunitat autònoma estipula els requisits específics que han de complir els alumnes que desitgen ingressar en una residència escolar. Als propis centres, on s’ha de formalitzar la sol·licitud, s’informa als interessats sobre la normativa particular que s’aplica en cada cas. En general, pot sol·licitar l’admissió l’alumnat que es trobi en les següents situacions:

  • Estudiants que en la seva localitat no disposen d’un centre educatiu sostingut amb fons públics i adequat al nivell d’estudis que han de cursar, ni de mitjans o rutes de transport que possibilitin el seu desplaçament a un centre d’una altra localitat.
  • Alumnes la família dels quals, per raons de treball o professionals, realitzi desplaçaments temporals o itinerants que impedeixen l’escolarització adequada dels menors.Estudiants en circumstàncies personals o familiars que aconsellin l’escolarització fora de l’ambient familiar o social, d’acord a un informe previ dels serveis socials del seu àmbit de residència.

  • Alumnat pertanyent a famílies immigrants en una situació de desavantatge social i econòmica que dificulta la seva incorporació al sistema educatiu.
  • Estudiants que cursen ensenyaments professionals de música o dansa i no poden accedir a aquestes en el seu lloc de residència ni compatibilitzar-les amb els seus estudis obligatoris.
  • Alumnes que per la seva condició acreditada d’esportistes destacats necessiten residir en un lloc que compti amb els mitjans i instal·lacions necessàries per dur a terme els seus entrenaments i estudis bàsics.