Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Acreditar l’experiència laboral en FP

Els professionals sense titulació podran convalidar la seva experiència laboral per mòduls formatius de Formació Professional
Per Marta Vázquez-Reina 14 de desembre de 2008
Img peluquera
Imagen: Marta Vázquez

Aconseguir elevar el nivell de formació dels ciutadans espanyols és el principal objectiu del “full de ruta” de la Formació Professional posada en marxa per les autoritats educatives al nostre país. El primer pas per a aconseguir-lo consistirà a permetre que aquells treballadors que no han pogut completar la seva formació puguin accedir a un títol de Formació Professional sense haver de realitzar tot el pla d’estudis inclòs en ell, gràcies a que podran convalidar diferents mòduls formatius per l’experiència laboral adquirida prèviament en el seu acompliment diari.

La nova FP

La Formació Professional (FP), sobretot de Grau Mitjà, continua sent una de les assignatures pendents en el sistema educatiu del nostre país, tal com reflecteixen les dades de l’informe Panorama de l’Educació 2008 elaborat per l’OCDE. Mentre que en la majoria dels països europeus la demanda d’aquesta via formativa se situa per sobre del Batxillerat, a Espanya tan sols el 35% dels joves que continuen els seus estudis després de l’Educació Secundària Obligatòria es decanta per la FP, una xifra que contrasta amb les dels països que aconsegueixen els percentatges més elevats com Finlàndia (88%) Itàlia (69%) o els Països Baixos (66%).

L’objectiu primordial és atreure a 200.000 estudiants més a la Formació Professional

Per a impulsar aquesta formació, l’actual Ministeri d’Educació Política Social i Esport ha posat en marxa aquest curs el denominat “full de ruta” de la Formació Professional, un pla d’acció l’objectiu primordial de la qual és atreure a 200.000 estudiants més a la FP i fomentar l’aprenentatge al llarg de tota la vida a través de quatre eixos fonamentals: l’excel·lència en l’educació, l’ampliació de l’oferta, el caràcter europeu de la nova FP i el reconeixement de l’experiència laboral.

Aquesta última mesura ha estat la primera a posar-se en marxa mitjançant la tramitació d’un Reial decret, que es preveu que s’aprovi a principis de 2009, pel qual s’estableixen el procediment i els requisits per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació i els efectes d’aquestes. Aquesta acció permetrà que treballadors que per qualsevol circumstància no hagin completat la seva formació puguin convalidar la seva experiència professional per diferents mòduls formatius d’un títol de Grau Mitjà de Formació Professional, podent completar posteriorment els mòduls restants i obtenir així el corresponent títol de Grau Mitjà.

A través de l’experiència laboral es podrà acreditar l’adquisició de les competències incloses en una qualificació professional

Aquestes convalidacions es duran a terme en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional en el qual s’integra el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP). Per a entendre com funcionarà el procés d’acreditació de les competències professionals, cal saber que cada qualificació professional integrada en aquest Catàleg (que inclou un conjunt de competències determinades) té uns mòduls formatius d’FP associats i per tant, si a través de l’experiència laboral es pot acreditar l’adquisició de les competències incloses en una qualificació, la qual cosa equivaldrà a la formació corresponent als mòduls formatius als quals està associada.

Això no significa que mitjançant el sistema d’acreditació de competències sempre es pugui obtenir directament un títol d’FP de Grau Mitjà, ja que, tal com recull cadascun dels Reials decrets que estableixen els títols i els ensenyaments mínims de cadascun, tan sols certs mòduls professionals poden ser objecte de correspondència amb la pràctica laboral, i per tant l’interessat haurà de completar la formació addicional que incorpora cada títol per a poder obtenir-ho.

Procediment

Segons el Projecte de Reial decret, pendent d’aprovació, el procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals estarà format per les següents fases: informació i assessorament, avaluació, acreditació i registre. Les seus per a realitzar aquestes fases seran generalment els diferents centres que imparteixen Formació Professional al nostre país.

Informació i assessorament: en aquesta primera fase les diferents administracions publiques s’encarregaran de proporcionar als interessats la informació pertinent tant sobre les fases del procés, com sobre els seus drets i obligacions així com les acreditacions oficials que poden obtenir. D’altra banda, durant aquesta fase el candidat rebrà també un assessorament personalitzat basat en la seva història professional i formativa i una autoavaluació inicial de les seves competències professionals; l’assessor, atesa aquesta informació realitzarà un informe orientatiu sobre la conveniència que el candidat accedeixi a la fase d’avaluació. En cas que l’informe sigui positiu l’assessor remetrà al candidat a la comissió d’avaluació, i si és negatiu li indicarà la formació complementària que ha de realitzar i els centres on pot rebre-la.

Avaluació: l’avaluació consisteix a comprovar si el candidat reuneix les condicions requerides per a determinar que posseeix una determinada competència. Es realitzarà combinant mètodes directes, com l’observació en el lloc de treball o simulacions, i indirectes a través de la documentació de l’historial professional; en el cas de resultar positiva es qualificarà com “demostrat” i si és negativa com “no demostrat”.

Acreditació i registre: a aquells que hagin superat l’avaluació se’ls expedirà una acreditació de cadascuna de les unitats de competència en les quals hagin demostrat la seva competència professional, que seran reconegudes per l’Administració educativa i assortiran els efectes de convalidació pels mòduls professionals que els corresponguin.

Una vegada concloses aquestes fases, es remetrà als candidats un pla de formació detallat en el qual constin les possibilitats de formació a les quals poden accedir per a obtenir les competències que no hagin aconseguit acreditar, així com l’orientació per a completar la formació que els porti a obtenir el Títol d’FP o el Certificat de Professionalitat que estigui relacionat amb les competències ja acreditades.