Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Educació Secundària para persones adultes

La superació d'aquests ensenyaments dona dret a l'obtenció del títol de Graduat en Secundària Obligatòria
Per martavazquez 26 de juny de 2009

Incorporar-se a l’aprenentatge de llengua, literatura, matemàtiques, anglès o qualsevol matèria després que hagin passat diversos anys des que es van abandonar els estudis pot resultar una tasca difícil. No obstant això, l’Educació Secundària para Persones Adultes (ESPA) està dissenyada i organitzada de forma específica per a aquest perfil d’estudiants, de manera que puguin compaginar l’estudi amb altres activitats i finalitzar els ensenyaments en tan sols dos anys, la qual cosa els dona dret a l’expedició del títol de Graduat en Secundària.

Img adultos claseportadaImagen: John Hall & Associates

Un dels principis més importants de l’actual Llei d’Educació (LLOI), igual que les seves predecessores, és l’exigència de proporcionar una educació de qualitat a tota la ciutadania que garanteixi la igualtat d’oportunitats. La norma explicita que les persones adultes que vulguin adquirir les competències i els coneixements bàsics han de comptar amb una oferta adaptada a les seves necessitats. En aquest sentit, les diferents comunitats autònomes, en virtut de les seves competències, incorporen en els seus corresponents àmbits d’actuació una àmplia oferta d’ensenyament adaptat i dissenyada específicament para les persones adultes, que els ofereix l’oportunitat de completar la seva formació i ampliar els seus coneixements, capacitats i competències per poder desenvolupar-se millor professionalment.

Els ofereix l’oportunitat de completar la seva formació i ampliar els seus coneixements, capacitats i competències

Dins dels ensenyaments destinats a la població adulta, l’Educació Secundària para Persones Adultes (coneguda com ESPA) és juntament amb els Ensenyaments inicials d’Educació Bàsica la més demandada per aquest perfil d’estudiants, comptant amb més de 138.500 alumnes matriculats durant el passat curs 2008-2009. I és que la seva superació dona dret a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, requisit imprescindible per accedir a un ampli ventall d’ofertes d’ocupació i necessari per poder continuar amb altres estudis postobligatoris.

Organització dels ensenyaments

A l’ESPA, igual que a la resta d’ensenyaments formals disponibles para persones adultes, es poden incorporar les persones que compleixin 18 anys l’any de començament del curs o, excepcionalment, que tinguin 16, sempre que certifiquin que estan en possessió d’un contracte laboral que no els permet acudir als centres educatius en règim ordinari o siguin esportistes d’alt rendiment. D’altra banda, l’ESPA s’ofereix en dues modalitats, presencial i a distància. La primera d’elles s’imparteix als centres educatius autoritzats per a això, mentre la modalitat a distància s’imparteix a través de les diferents plataformes on line que les comunitats autònomes posen a la disposició dels estudiants, ja sigui a través dels propis centres d’ensenyament o a nivell regional. En l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació l’ESPA a distància és oferta pel Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD).

La seva estructura s’organitza de manera que pugui proporcionar als seus estudiants la flexibilitat que generalment exigeix la seva condició d’adults

Encara que els continguts curriculars de l’ESPA corresponen als de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) del nostre país, la seva estructura s’organitza de forma totalment diferent, de manera que pugui proporcionar als seus estudiants la flexibilitat que generalment exigeix la seva condició d’adults, permetent-los conciliar els ensenyaments amb altres responsabilitats i activitats, com pot ser una ocupació. D’aquesta manera, en comptes d’en quatre cursos acadèmics com l’ESO, l’ESPA s’organitza de forma modular en tres àmbits de coneixement:

Àmbit de Comunicació: dins d’aquest àmbit s’inclouen les matèries de Llengua castellana i literatura i Llengua estrangera integrats dins del currículum oficial de l’ESO.

Àmbit social: Ciències Socials, Geografia i Història, Educació per a la Ciutadania i Educació Plàstica i Visual i Música, són les matèries de Secundària Obligatòria que formen part d’aquest àmbit de coneixement de l’ESPA.

Àmbit científic-tecnològic: està format pels aspectes bàsics del currículum de les matèries de Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques, Tecnologia i Educació Física.

Així mateix, cadascun d’aquests àmbits s’estructura en dos nivells cadascun que permet la seva realització en dos anys acadèmics, si bé, cada alumne pot ampliar o reduir aquest temps depenent de les seves necessitats. El nivell I correspondria als cursos del primer cicle de l’ESO (1º i 2º) mentre que el nivell II es correspon amb el 2º cicle de Secundària Obligatòria (3º i 4ª). L’alumnat de l’ESPA, quan accedeix als ensenyaments s’incorpora a un nivell o un altre, depenent, d’una banda, del seu expedient acadèmic. Així, en funció de l’any en què abandono els estudis i la seva correspondència amb els nivells de Secundària actuals, s’incorporaria al nivell I o II. Així mateix, també és fonamental per accedir al nivell corresponent la valoració dels coneixements previs adquirits per l’estudiant al llarg de la vida.

Comunitats autònomes

A continuació es detallen els enllaços les pàgines web de les diferents comunitats autònomes que recullen les normatives, organització i centres específics de formació de persones adultes vigents en el seu àmbit d’actuació:

 • Canàries
 • Cantàbria
 • Castella León
 • Navarra
 • La Rioja
 • València
 • País Basc
 • Astúries
 • Galícia
 • Aragó
 • Andalusia
 • Murcia
 • Balears
 • Castella-la Manxa
 • Madrid
 • Catalunya
 • Extremadura