Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Escoles Oficials d’Idiomes

Les Escoles Oficials d'Idiomes espanyoles configuren una xarxa pública d'ensenyament de llengües única a Europa
Per Marta Vázquez-Reina 16 de novembre de 2007

Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) estrenen aquest curs un nou pla d’estudis obeint a l’adaptació dels seus ensenyaments al Marc europeu comú de referència per a les Llengües. Un canvi metodològic cap a un ensenyament més pràctic i menys teòrica, acompanyat d’una nova estructura en tres nivells (bàsic, intermedi i avançat) que en la majoria de les comunitats autònomes suposa l’ampliació dels estudis oficials d’idiomes a sis anys.

Canvis en l’ensenyament

L’aprenentatge d’idiomes a Espanya continua sent una de les assignatures pendents, tal com reflecteixen les estadístiques europees. No obstant això, cada vegada són més els espanyols que dediquen part del seu temps a l’aprenentatge d’una altra llengua en alguna de les 284 Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) repartides per tot el país. Una xarxa pública d’ensenyament d’idiomes, única a Europa, que compta actualment amb més de 380.000 alumnes i que aquest curs 2007-2008 estrena un nou pla d’estudis per a adaptar-se tant a la Llei orgànica d’Educació (LOE) com a les directrius europees referents a l’aprenentatge de les llengües.

Els ensenyaments s’organitzen en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat

El canvi fonamental pel qual es veuran afectats els estudiants de les EOI afecta a l’estructura dels ensenyaments. Fins ara, el pla d’estudis el conformaven dos cicles de cinc anys de durada, l’elemental (1r,2n i 3r) i el superior (4t i 5è). No obstant això, a partir d’aquest curs, els ensenyaments s’organitzen en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, cadascun d’ells de dos anys de durada, excepte a Andalusia, Catalunya i Navarra, on s’ha optat per un nivell intermedi d’un sol curs.

Per què aquest canvi? La resposta està en la necessitat d’adaptar els ensenyaments oficials d’idiomes al nostre país al Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MCER). Aquest Marco ha estat elaborat pels països membres del Consell d’Europa per a mesurar les competències lingüístiques de cada persona i comparar nivells i certificats més fàcilment, establint una escala de 6 nivells comuns de referència en tota Europa per a l’organització de l’aprenentatge de llengües i el seu reconeixement públic: Usuari Bàsic (A1 i A2), Usuari Independent (B1 i B2) i Usuari Competent (C1 i C2). La nova ordenació dels ensenyaments d’idiomes a Espanya equipés el nivell bàsic a l’A2 del Marc i l’intermedi i l’avançat als nivells B1 i B2 respectivament.

L’aprenentatge es desenvoluparà d’una manera més pràctica i menys teòrica

Evidentment, aquesta equiparació no comporta únicament un canvi d’estructura, sinó també un canvi en la metodologia dels ensenyaments que les dirigeixi a aconseguir les competències establertes en els nivells del Marc Europeu. “El nivell de diferenciació respecte al sistema antic és revolucionari”, afirma Miguel Ángel Sánchez, President de la Federació d’Associacions de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, “l’alumne passarà a ser el motor de l’aprenentatge i el professor actuarà com a coordinador, proporcionant-li les estratègies que li permetin fer-se amb el domini de l’idioma”, afegeix. Aquest canvi, es basarà sobretot a fer que l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües es desenvolupi d’una manera més pràctica, ja que, com puntualitza Sánchez, “el problema fonamental de les EOI era que l’alumne aconseguia uns coneixements mes teòrics que pràctics, que no es corresponien amb el que realment necessitava dominar quan es trobava a l’estranger, amb aquesta nova metodologia es pretén que l’alumne parli, escolti, llegeixi i escrigui la llengua que estudia”.

Per consonància, els exàmens necessaris per a obtenir un certificat d’haver aconseguit un nivell canviaran substancialment, tal com apunta Miguel Ángel Sanchez, aquests “seran exàmens pràctics, no de gramàtica com era abans, on s’avaluaran les quatre competències bàsiques: comprensió lectora, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral”.

Aquests canvis, segons el calendari d’implantació de la LOE, seran aplicats durant l’actual curs 2007-2008 per als nivells bàsic i intermedi, i el pròxim curs 2008-2009 per al nivell avançat.

Accés i promoció

Actualment 381.267 alumnes ocupen les aules de les 284 Escoles Oficials d’Idiomes que existeixen a Espanya, una xifra que augmenta cada any degut a l’alta demanda d’aquests estudis oficials en les diferents comunitats autònomes, per exemple a Andalusia, que en tan sols dos anys han passat de comptar amb 24 escoles a la xifra actual de 46, per la qual cosa és la comunitat amb més EOI en funcionament, seguida per Catalunya i Madrid amb 42 i 35 EOI respectivament.

És requisit imprescindible tenir 16 anys per a accedir a les EOI

Els requisits generals per a accedir als ensenyaments d’aquests centres d’aprenentatge són un altre dels canvis significatius en la nova ordenació acadèmica. Si abans es podia accedir a les EOI a partir dels 14 anys, una vegada superat el primer cicle de l’ESO, ara serà requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any que es comencin els estudis; els alumnes de 14 o 15 anys només podran accedir a aquests estudis sempre que vagin a cursar un idioma diferent al cursat en l’ESO. Aquest canvi es deu fonamentalment a la duplicitat que existia entre els ensenyaments en les EOI i en els col·legis, “la idea és que els alumnes que ja adquireixen els coneixements bàsics d’una primera llengua en els col·legis no dupliquin l’aprenentatge, ja que existia una franja d’alumnes entre 14 i 16 anys que fonamentalment utilitzaven l’EOI com a classes particulars, ocupant unes places que ara es poden rendibilitzar amb aquells que no cursen aquesta llengua en altres centres”, apunta el President de la Federació de Professors d’EOI.

Per a aquests alumnes que ja han iniciat els estudis d’una llengua durant l’educació secundària, el Reial decret ofereix la possibilitat a les diferents Administracions educatives d’organitzar les equivalències o passarel·les necessàries entre els diferents cursos dels nivells de les EOI i els ensenyaments d’idiomes en els centres educatius. D’aquesta manera, per exemple a Astúries, es passa automàticament al segon curs del nivell bàsic tenint aprovat el mateix idioma en 3r d’ESO, o a Extremadura, on els alumnes de programes bilingües que hagin finalitzat 4t d’ESO s’incorporaran directament al nivell intermedi.

El títol de Batxiller dóna accés directe al nivell intermedi

D’altra banda, i de manera general en totes les comunitats, els alumnes que posseeixin el títol de Batxillerat podran accedir directament al nivell intermedi de l’idioma cursat durant aquesta etapa educativa, sense necessitat de realitzar la prova de nivell o autoavaluació, que requereixen en molts casos les EOI per a incorporar-se al segon curs del nivell bàsic o a qualsevol dels de l’intermedi si no es té aprovat el curs immediatament inferior. Per a accedir no obstant això al nivell avançat, no hi ha prova de nivell, ja que és obligatori en tots els casos tenir superat el nivell intermedi.

No obstant això, el compliment d’aquests requisits no garanteix la incorporació a una EOI, i és que en la majoria dels casos la demanda de places és sensiblement superior a l’oferta. Quan això ocorre, s’apliquen els criteris de baremació que estableix cada comunitat autònoma i que solen estar referits al nivell de la renda familiar, la pertinença a família nombrosa, discapacitat en la família, germans en el centre o en algunes comunitats, ser víctima de terrorisme.

La promoció dins d’aquests ensenyaments és seqüencial. Per a passar del primer al segon curs de cada nivell, l’alumne és avaluat en finalitzar-los per a determinar la seva promoció o no i per a ascendir a un altre nivell haurà de realitzar una prova específica, que una vegada superada a més de donar-li accés al següent nivell, certificarà els nivells de coneixement de l’idioma referits al Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Si no se superen aquestes proves en alguna de les seves dues convocatòries, juny i setembre, els alumnes podran sol·licitar l’expedició d’una certificació d’haver aconseguit el domini requerit en alguna de les competències avaluades.

Idiomes i modalitats

En línies generals l’oferta de les EOI se centra en tres idiomes: anglès, francès i alemany, encara que el catàleg d’algunes pot arribar fins a les 22 llengües, com és el cas de l’EOI Jesús Maestro de Madrid. L’anglès és sens dubte l’idioma preferent entre els estudiants, de fet un 65,7% dels alumnes tria aquesta llengua, un percentatge molt allunyat del francès (16%) o l’alemany (11%). La resta d’estudiants (11%) es decanta per l’aprenentatge d’altres llengües, que encara que no estiguin presents en totes les EOI, s’estan incorporant gradualment en moltes d’elles a mesura que creix la demanda dels alumnes, com és el cas de l’italià o el portuguès. Així mateix, en els últims anys s’ha vist un increment important de l’oferta d’alguns idiomes més “exòtics”(xinès, àrab, rus, japonès), responent a exigències idiomàtiques de nivell empresarial i que estan tenint una acceptació molt alta. D’altra banda, les llengües cooficials (basca, català i gallec) solen estar presents en l’oferta de gairebé totes les EOI de les comunitats on es parlen aquestes llengües, fins i tot s’estén en alguns casos a altres comunitats.

Un altre dels departaments que en els últims anys s’estan incorporant en moltes de les EOI és el d’Español per a Estrangers, com a resposta a les necessitats d’aprenentatge de la nostra llengua que requereixen els col·lectius estrangers cada vegada més nombrosos a Espanya. Aquests ensenyaments se solen oferir bé en forma d’estudis oficials o a través de cursos monogràfics.

Modalitats d’ensenyament

Oficial presencial: la manera més comuna entre els alumnes és l’assistència a classe regularment durant un curs acadèmic. Normalment els cursos s’imparteixen dos dies a la setmana en classes de dues hores de durada, en horari de demà i/o de tarda, segons cada escola. Els grups i horaris disponibles per a cada idioma són publicats per l’EOI abans del procés de matrícula, que comença normalment entre els mesos de març i abril previs a la realització del curs. Aquesta modalitat dóna dret així mateix a la presentació a les proves de certificats de nivell, i els alumnes poden estar matriculats un nombre màxim d’anys equivalent al doble d’anys establert per a cada nivell. El preu de la matrícula de la modalitat presencial l’estableix cada comunitat autònoma i se situa entre els 60 i els 170 euros. Les famílies nombroses es beneficien en tots els casos del 50% de descompte en la matrícula i per a les nombroses especials és gratuïta.

Lliure: la matrícula lliure està destinada a aquells que únicament volen realitzar les proves per a obtenir els certificats dels diferents nivells. Normalment la matrícula per a aquests ensenyaments s’obre al febrer de l’any en què es realitzarà la prova, i un alumne en molts casos es pot inscriure conjuntament en dos nivells d’un mateix idioma, encara que per a aprovar un nivell superior ha d’haver superat l’anterior, així mateix es pot matricular en dos idiomes simultàniament. La matrícula de cada idioma d’aquesta modalitat té un preu entre els 27 i els 70 euros, depenent si s’és antic alumne o nou i el nombre d’idiomes en els quals es matriculi.

Cursos d’actualització i especialització: són moltes les EOI que a més dels ensenyaments oficials conduents a un certificat ofereixen diferents cursos monogràfics destinats a grups que necessitin l’aprenentatge especialitzat en alguna matèria o adquirir competències específiques en una llengua. Club de conversa, engonals jurídic o metge, xinès comercial, iniciació o perfeccionament de destreses en un idioma, són alguns dels cursos d’aquesta categoria en les EOI, que solen ser quadrimestrals (50 a 70 hores) i tenen un preu mitjà de 100 euros. Aquests cursos poden cobrir competències no sols dels nivells bàsic, intermedi i avançat, sinó que també poden aconseguir els nivells C1 i C2 del Marc Europeu.