Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Formació Professional a distància

La modalitat d'ensenyament no presencial permet compatibilitzar l'aprenentatge amb l'activitat laboral
Per Marta Vázquez-Reina 29 de gener de 2010
Img tecladolistado
Imagen: Aleš Čerin

La Formació Professional a distància és ja una alternativa real a Espanya. En aquest curs 2009-2010, més de 18.600 estudiants estan matriculats en aquesta modalitat d’ensenyament, disponible en 14 comunitats autònomes. Aquesta alternativa facilita la formació als qui, per la seva activitat laboral o altres circumstàncies i obligacions, no poden cursar estudis presencials. Per a accedir a ella és imprescindible disposar d’un ordinador i una connexió a Internet.

Avanç de la FP

La Formació Professional (FP) a Espanya està en alça. Segons les previsions del Ministeri d’Educació, més de 515.000 estudiants s’han matriculat aquest curs 2009-2010 en algun dels 142 títols de Grau Mitjà i Superior que conformen l’oferta d’aquests ensenyaments de règim general. Suposa un increment del 11,4% respecte al nombre d’alumnes inscrits fa tan sols dos cursos. Sembla que a la fi els joves espanyols han adoptat la concepció sobre aquests estudis que tenen des de fa molts anys els estudiants europeus: són uns ensenyaments pràctics que s’adapten a les necessitats i demandes del mercat laboral i que compten amb unes altes taxes d’ocupabilitat.

És destacable el desenvolupament que ha experimentat al nostre país la modalitat d’FP a distància. En els últims cinc anys, la xifra d’estudiants que es decanten per l’ensenyament no presencial s’ha triplicat. En l’actualitat, més de 18.600 alumnes estan matriculats en cicles formatius en els quals no es requereix l’assistència regular a classe.

La xifra d’estudiants que es decanten per l’ensenyament no presencial s’ha triplicat

L’increment respon a l’impuls que diferents comunitats autònomes han donat a l’establiment d’aquesta modalitat en els seus respectius territoris. Recolzades en les possibilitats que aporten avui dia les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), 14 autonomies tenen implantats diferents títols d’FP de Grau Mitjà i Superior, que poden cursar-se a distància a través de plataformes d’aprenentatge en línia.

La modalitat d’ensenyament a distància es dirigeix en general a les persones adultes. L’objectiu és proporcionar una via d’estudis flexible als qui necessiten compaginar la formació amb l’activitat laboral o que, per altres circumstàncies com la ubicació, problemes de salut o minusvalidesa, no poden accedir a l’ensenyament presencial.

És una opció atractiva per als treballadors que necessiten reciclar-se i completar la seva formació

Molts adults que no van poder completar la seva formació per començar a treballar a edats primerenques, poden obtenir d’aquesta manera un títol que els obri les portes d’altres sectors laborals o els qualifiqui oficialment per al seu. També és una opció atractiva per als treballadors que necessiten reciclar-se i completar la seva formació en altres àrees de coneixement.

Accés als ensenyaments a distància

Els requisits acadèmics d’accés a la modalitat d’ensenyament a distància són els mateixos que estan establerts amb caràcter general per a la Formació Professional específica. Poden cursar cicles formatius de Grau Mig els estudiants que hagin obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent o altres títols d’educació reglada superiors. També els qui superin la prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per als cicles de Grau Superior, és necessari tenir el Títol de Batxiller o equivalent o una titulació universitària. De la mateixa manera, poden accedir els qui superin la prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior o d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Algunes autonomies estableixen un límit de 18 anys per a accedir a aquest ensenyament

Quant a l’edat, a diferència de la modalitat presencial, algunes autonomies estableixen un límit de 18 anys per a accedir a l’ensenyament a distància. En unes altres, es permet ingressar als majors de 16 que acreditin ser treballadors, estiguin en situació de malaltia o discapacitat, o bé siguin esportistes d’elit.

En un bon nombre d’autonomies tenen accés preferent a l’ensenyament a distància els treballadors que desitgin millorar la seva qualificació. La prioritat, en general, és per als candidats amb experiència laboral acreditada relacionada amb el perfil professional del cicle formatiu que desitgen cursar.

Desenvolupament de l’aprenentatge

L’organització a mesura del procés d’aprenentatge i l’autonomia que representa per a l’estudiant permet que tots els perfils puguin cursar aquests ensenyaments amb èxit. El model pedagògic de la FP a distància es basa en l’autoaprenentatge, però en alguns casos poden contemplar en la seva organització una part presencial, a la qual els alumnes estan obligats a assistir.

És necessari que l’estudiant disposi d’un ordinador propi i d’una connexió a Internet

L’habitual és que l’estudiant desenvolupi la seva formació a través d’una plataforma virtual fixada per a la FP a distància. Per això, és necessari que disposi d’un ordinador propi i d’una connexió a Internet. En la plataforma es pengen els materials didàctics dissenyats de manera específica per a aquest sistema d’ensenyament, sobre els que pot treballar des de la seva casa. Durant el procés no està sol. Compta amb el suport del personal docent que orienta, guia i realitza el seguiment de l’alumne en la seva formació. En algunes comunitats, és obligatori que els estudiants assisteixin a diferents tutories amb el professor, ja siguin col·lectives o individuals.

La càrrega lectiva per curs la determina el propi estudiant en funció de les seves necessitats o disponibilitat. En la majoria de les autonomies, recomanen no matricular-se en més de quatre o cinc mòduls formatius alhora. L’avaluació és contínua, però en finalitzar el període lectiu, l’alumne ha de realitzar una prova final presencial. Els resultats que obté en ella, sumats a la informació de les activitats formatives que emmagatzema el tutor durant el procés d’aprenentatge, permeten al docent emetre la qualificació final del mòdul professional.

Oferta de les comunitats

La majoria de cicles de Formació Professional a distància disponibles al nostre país corresponen a Títols de Grau Superior, mentre que l’oferta de Grau Mitjà és més limitada. Quant a les famílies professionals, en aquesta modalitat d’ensenyament prevalen les més demandades en l’FP presencial: administració i gestió, informàtica, hostaleria i turisme i serveis socioculturals a la comunitat.

Els ensenyaments d’FP a distància s’imparteixen en general en centres educatius públics, encara que algunes comunitats, com Andalusia i València, permeten impartir aquesta modalitat d’estudis a centres docents privats que tinguin autoritzats cicles formatius d’FP específica presencial.

L’oferta està disponible en totes les comunitats, excepte a Galícia, País Basc i Navarra

L’oferta està disponible en totes les comunitats, excepte a Galícia, País Basc i Navarra. En algunes d’elles, en mancar del requisit de ser resident de l’autonomia, poden accedir a la formació a distància estudiants d’altres comunitats, encara que hauran de desplaçar-se als centres de formació per a realitzar les proves d’avaluació o per a assistir a classes presencials en els mòduls que es requereixi.

Comunitats més destacades

Andalusia: aquesta comunitat va ser una de les pioneres a establir la modalitat d’FP semipresencial o a distància i compte en l’actualitat amb més de 3.000 estudiants. Aquest curs disposa de nou cicles d’FP de Grau Superior i un de Grau Mitjà. Els únics requisits per a accedir a ells són els acadèmics, encara que en cas de límit de places, tenen preferència els sol·licitants treballadors, ocupats o aturats, amb experiència professional relacionada amb el cicle formatiu que desitgen cursar.

Madrid: deu Instituts d’Educació Secundària madrilenys imparteixen dos cicles d’FP a distància (un de Grau Mitjà i un altre de Grau Superior). A més dels requisits acadèmics, les persones que desitgin cursar aquests ensenyaments han de ser majors de 18 anys, residents en la comunitat i, de manera preferent, treballadors amb experiència laboral que desitgen millorar la seva qualificació professional.

Astúries: el Principat inclou en la seva oferta d’FP a distància cinc cicles de Grau Superior i tres de Grau Mitjà. Poden cursar aquests ensenyaments els adults que en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió compleixin els requisits acadèmics que, amb caràcter general, donen accés als ensenyaments de Formació Professional. També poden accedir els majors de 16 anys que acreditin la condició de treballador, es trobin en situació extraordinària de malaltia, discapacitat física o qualsevol altra de caràcter excepcional que els impedeixi realitzar els ensenyaments en règim ordinari.

Comunitat Valenciana: el Centre específic d’Educació a Distància d’aquesta comunitat és l’encarregat d’organitzar l’oferta d’FP no presencial. Es completa amb 17 cicles de Grau Superior i 11 de Grau Mitjà. És requisit imprescindible que l’estudiant sigui major de 18 anys o major de 16, sempre que sigui treballador, esportista d’elit o acrediti una malaltia o dificultat que li impedeixi assistir a les classes regulars.

Extremadura: a través de la plataforma Avanza, la comunitat extremenya imparteix sis cicles d’FP de Grau Superior i un de Grau Mitjà. Els ensenyaments estan disponibles per a persones majors de 18 anys i, amb caràcter excepcional, els majors de 16 que tinguin un contracte laboral que els impedeixi acudir als centres educatius en règim ordinari o es considerin com a esportistes d’alt rendiment.

Canàries: l’FP a distància forma part de la Xarxa d’Educació per a Adults de la comunitat, que disposa de 10 cicles formatius. Per a accedir als cicles de Grau Mitjà és necessari ser major de 18 anys i per als de Grau Superior, ser major de 20 anys.

Catalunya: aquesta comunitat, amb més de 4.000 alumnes, concentra el major nombre d’estudiants d’FP a distància del país. Els cinc cicles de Grau Mitjà i els set de Grau Superior es gestionen a través de l’Institut Obert de Catalunya i per a accedir a ells només s’exigeixen els requisits acadèmics ordinaris.