Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Programes de Qualificació Professional Inicial

Aquesta via formativa facilita la inserció laboral o la continuació dels estudis dels joves que no han obtingut el Graduat en Secundària
Per martavazquez 21 de setembre de 2008
Img clase exteriorlistado

A través dels Programes de Qualificació Inicial, els joves majors de 16 anys poden aconseguir una certificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que els facilitarà la seva incorporació al mercat laboral amb la formació adequada; així mateix, aquells que ho desitgin poden obtenir també, gràcies a aquests programes, el títol de Graduat en Educació Secundària, que els permetrà continuar els seus estudis en el sistema educatiu espanyol.

Imagen: Bartlomiej Stroinski

Edat 16 anys. Titulació: sense Graduat en Secundària. Les xifres de fracàs escolar a Espanya segueixen sent alarmants, segons les últimes dades del Ministeri d’Educació Política Social i Esport i de l’Institut Nacional d’Estadística, més d’un 30% de població entre 18 i 24 anys no va completar l’Educació Secundària en 2007. Ja sigui per falta de motivació, rebuig a la institució educativa o per condicions socioculturals adverses, la realitat és que milers de joves al nostre país abandonen els estudis abans d’hora, quedant en una situació molt complicada per accedir al mercat laboral, tant per falta de qualificació com de titulació. Quines opcions hi ha per a ells?

Una de les alternatives, que s’inaugura amb el nou curs 2008-2009 i a la qual es preveu que accedeixin prop de 48.500 alumnes, és realitzar els denominats Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI). Aquests programes, recollits per primera vegada en la Llei Orgànica d’Educació (LLOI), estan destinats als alumnes majors de 16 anys que no hagin obtingut el títol de Graduat en Secundària, amb la finalitat que puguin aconseguir les competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1 del Catalogo Nacional de Qualificacions Professionals i que, si ho desitgen, puguin ampliar les competències bàsiques per poder continuar els seus estudis en els diferents ensenyaments del sistema educatiu espanyol.

Tal com estableix la LLOI, l’ordenació acadèmica d’aquests programes correspon les administracions corresponents de les diferents comunitats autònomes, per tant, els alumnes que vulguin accedir a aquests estudis hauran de consultar en la seva pròpia autonomia els criteris específics d’accés i les condicions del desenvolupament dels programes. No obstant això, i amb caràcter general, als Programes de Qualificació Professional Inicial poden accedir aquells alumnes majors de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa) que no hagin obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària; d’altra banda, de manera excepcional i sempre que existeixi un acord entre l’alumne, pares i tutors, poden participar alumnes de 15 anys que, una vegada cursat el 2º curs d’AIXÒ, no estiguin en condicions de promocionar al tercer curs i hagin repetit ja una vegada en Secundària. Cal tenir en compte, que aquests alumnes de 15 anys hauran de comprometre’s a realitzar els mòduls voluntaris conduents a l’obtenció del Títol de Graduat en Secundària. Així mateix, per matricular-se és condició indispensable no haver superat un altre Programa de Qualificació Professional Inicial i haver esgotat les vies ordinàries d’atenció a la diversitat previstes en la LLOI.

Estructura dels programes

Els programes de qualificació professional inicial s’estructuren en dos tipus de mòduls: obligatoris i voluntaris. Els mòduls obligatoris, que tindran una durada mínima d’1.050 hores i un màxim d’1.800 hores, estan dirigits a desenvolupar les competències del perfil professional triat per l’alumne i a desenvolupar les competències formatives bàsiques que li permetin la transició del sistema educatiu a l’àmbit laboral. Dins d’aquests mòduls s’inclouen:

  • Mòduls específics: estan referits a les unitats de competència professional corresponents a qualificacions del Catalogo Nacional de Qualificacions Professionals i a cada programa es poden incloure una o més qualificacions. Dins d’aquests mòduls específics, que ocuparan el 50% de l’horari que amb caràcter obligatori s’assigni al programa, s’inclourà una part de formació en centres de treball o la realització d’un treball productiu en empreses d’un mínim de 150 hores i un màxim de 200 hores.

  • Mòduls formatius de caràcter general: a més de les competències professionals específiques els alumnes d’aquests programes han d’adquirir una altra sèrie de competències personals bàsiques que els facilitin la transició al mercat laboral; aquestes, es desenvolupen a partir d’aquests mòduls de caràcter general que tenen un enfocament curricular basat en els ensenyaments mínims d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Aprenentatges instrumentals bàsics, orientació sociolaboral, tecnologies de la informació o espanyol com a segona llengua són alguns dels mòduls que s’integren en aquesta formació.

    D’altra banda, el programa inclou els mòduls de caràcter voluntari, dirigits a aquells alumnes que desitgin obtenir a través d’aquests programes el titulo de Graduat en Educació Secundària; aquests poden realitzar-se una vegada superats els mòduls obligatoris o de manera simultaneja. Els mòduls voluntaris s’organitzen entorn de tres àmbits: àmbit de comunicació, àmbit social i àmbit científicotecnológico; els continguts inclouen els aspectes bàsics de les matèries de llengua castellana, literatura, llengua estrangera, ciències socials, geografia i història, educació plàstica, música, ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i educació física.

    Una vegada superats els mòduls obligatoris del programa de Qualificació Professional Inicial l’alumne obté una certificació acadèmica, expedida per l’Administració educativa corresponent, on consten els mòduls específics realitzats, així mateix, l’estudiant pot sol·licitar si ho desitja l’expedició per part de l’Administració laboral del certificat professional corresponent. Els estudiants que a més de superar els mòduls obligatoris hagin finalitzat amb èxit els mòduls voluntaris tindran dret a l’expedició del títol de Graduat en Secundària, que els permetrà continuar els seus ensenyaments en el sistema educatiu en els nivells als quals dona accés aquest certificat.