Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Proves d’accés a la FP

Els estudiants que no tenen la titulació exigida poden accedir als ensenyaments de Formació Professional mitjançant una prova específica
Per Marta Vázquez-Reina 8 de juliol de 2009
Img examenses
Imagen: Djenan Kozic

No haver aconseguit el títol de Graduat en Secundària o de Batxillerat no és excusa per a abandonar els estudis. Els qui es trobin en aquestes circumstàncies poden continuar la seva trajectòria educativa en la Formació Professional de Grau Mitjà o Superior mitjançant les diferents proves d’accés que convoquen cada any les administracions educatives autonòmiques.

En què consisteixen les proves?

Cada any un 10,5% dels alumnes que accedeixen a la Formació Professional (FP) de Grau Mitjà i un 8% dels quals inicien l’FP de Grau Superior no ho fan directament sinó que han de donar una petita marrada per a poder començar aquests ensenyaments. S’accedeix a elles a través de la denominada prova d’accés dirigida als aspirants que no compleixen amb els requisits acadèmics exigits en aquests estudis. En algunes comunitats aquesta xifra és encara més elevada, com el cas de València, on més d’un 20% dels alumnes de nou ingrés de Grau Mitjà ho van fer després de superar la prova d’accés i prop del 30% dels de Grau Superior. Altres comunitats amb alt percentatge d’ingrés per aquesta via són Andalusia, Balears, Navarra i Extremadura.

Serveixen per a acreditar que l’estudiant té els coneixements i habilitats necessàries per a cursar amb aprofitament les enseñazas

Aquestes proves d’accés estan regulades per les diferents administracions educatives autonòmiques i serveixen per a acreditar que l’estudiant té els coneixements i habilitats necessàries per a cursar amb aprofitament les enseñazas, així com que disposa de la capacitat requerida en el camp professional al qual vol optar quan es tracta de la FP de Grau Superior. Com a norma general, per a realitzar les proves és requisit imprescindible haver complert 17 anys l’any de realització de la prova per a cursar la de Grau Mitjà i 19 en la de Grau Superior, encara que a aquesta última també poden accedir els qui amb 18 anys hagin obtingut prèviament un títol de Tècnic en un cicle formatiu de la mateixa família professional a la qual vulguin accedir.

Normalment les proves d’accés les convoquen les administracions autonòmiques almenys una vegada a l’any, el mes de juny, encara que el període d’inscripció sol obrir-se entre els mesos de febrer i març. Les sol·licituds es presenten en aquesta data en els mateixos Instituts de Secundària o en els Centres d’FP on es realitzen les proves; no obstant això, els estudiants que estan cursant un cicle de Grau Mitjà i volen realitzar les proves de Grau Superior poden inscriure’s més tard, una vegada finalitzat el cicle.

La superació de les proves té validesa en tot el territori nacional

Encara que les proves, com ja s’ha esmentat, estan regulades per cada comunitat i per tant tenen cadascuna en el seu àmbit diferent normativa i criteris que és convenient consultar, la seva superació té validesa en tot el territori nacional. Per a aprovar-les, tant en Grau Superior com Mitjà, és necessari obtenir almenys quatre punts en cadascuna de les parts que conformen la prova i una qualificació global de mitjana entre totes elles de cinc. No obstant això, si no s’aconsegueix aquesta qualificació mitjana però sí s’ha superat una o diverses parts, és possible sol·licitar una certificació que pot tenir validesa per a següents convocatòries de la prova d’accés.

Grau Mitjà i Grau Superior

Proves de Grau Mitjà

Poden accedir de manera directa a la FP de Grau Mitjà els estudiants que posseeixin el títol de Graduat en ESO, un títol de Tècnic de Grau Mitjà, o hagin superat segon de Batxillerat. Les persones que no reuneixin algun d’aquests requisits acadèmics poden realitzar la prova d’accés, sempre que tinguin com a mínim 17 anys complerts l’any de realització de la prova.

La prova d’accés a FP de Grau Mitjà avalua les competències bàsiques que s’adquireixen en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i s’estructura normalment en tres parts: Soci-lingüística, que comprèn les matèries de Llengua castellana i literatura, Ciències Socials i Educació per a la ciutadania, la part Matemàtica, i la Cientificotècnica, que inclou les assignatures de Ciències de la Naturalesa i Tecnologia.

Els que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 estan exempts de realitzar aquestes proves

No obstant això, no tots els alumnes s’han d’examinar obligatòriament de totes les parts de la prova, ja que cadascuna de les administracions autonòmiques estableix diferents perfils que poden estar exempts de realitzar tota o alguna part de la prova. D’una banda, estan exempts de realitzar la totalitat de la prova els qui hagin superat prèviament l’examen d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i els que hagin aprovat la prova d’accés a la FP de Grau Superior. Així mateix, alguns estudiants estan exempts de realitzar alguna part de les següents proves:

 • Part Científic -Tècnica: es pot estar exempt de realitzar aquesta part si s’han superat els mòduls obligatoris d’un programa de Qualificació Professional Inicial (PCPI), si es posseeix un certificat de professionalitat que acrediti una qualificació professional o es justifiqui una experiència laboral equivalent a un any amb jornada completa.
 • Parteix Soci Lingüística o Matemàtica: poden estar exempts els qui que hagin superat els mòduls voluntaris de l’àmbit de Comunicació i àmbit Social o l’àmbit Científic tecnològic respectivament d’un programa d’Educació per a Persones Adultes o d’un PCPI.

  Proves de Grau Superior

  D’una banda, poden accedir directament als cicles formatius d’FP de Grau Superior els estudiants amb el títol de Batxillerat, un altre títol de Tècnic Superior o els qui comptin amb un titulo universitari o equivalent. Per un altre, poden accedir mitjançant prova els estudiants que sense reunir els requisits acadèmics tinguin com a mínim 19 anys l’any de realització de la prova o 18 en el cas d’acreditar que es posseeix un títol de Tècnic d’FP en la mateixa família professional del cicle al qual es vol accedir.

  La prova consta de dues parts, una comuna i una altra específica:

 • La part comuna, que és la mateixa per a tots els cicles de Grau Superior, inclou exercicis de dues o tres matèries, depenent de la comunitat; el més freqüent és que corresponguin a Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera i Matemàtiques, encara que com hem dit això varia en les diferents autonomies, ja que, per exemple, al País Basc no s’inclou la Llengua estrangera i a Astúries, per part seva, els alumnes poden optar entre Matemàtiques o Història.

 • La part específica consisteix en la realització de dos exercicis de l’opció en la qual s’integri la família professional del cicle formatiu al qual vulgui accedir; normalment les famílies s’agrupen en tres opcions: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia i en cadascuna d’elles es recullen dues o tres matèries, encara que l’estudiant només s’examina de dos. Així, mentre que per exemple un estudiant del País Basc que vulgui accedir a un cicle de la família professional d’Hostaleria i Turisme pot triar per a la part específica entre les matèries de Filosofia, Economia i organització d’empreses o Llengua estrangera, un aspirant a un cicle de la família d’Agrària haurà d’optar entre Química, Ciències de la terra o Biologia.

  Com en la prova de Grau Mitjà, alguns perfils de candidats poden estar exempts de realitzar part de la prova

  Igual que en la prova de Grau Mitjà, alguns perfils de candidats poden estar exempts de realitzar part de la prova. Poden saltar-se la part comuna els qui hagin superat amb anterioritat una altra prova d’accés a la FP de Grau Superior, encara que sigui d’una altra família professional. I poden deslliurar-se de la part específica els estudiants que posseeixin un títol de Tècnic d’FP, sempre que pertanyi a alguna de les famílies professionals incloses dins de l’opció per la qual es presenti, els que hagin obtingut un certificat de professionalitat que acrediti una qualificació professional de nivell 2 o superior pertanyent a alguna de les famílies professionals incloses en l’opció, o els qui justifiquin una experiència laboral d’un any complet en un camp professional relacionat amb alguns dels cicles de l’opció per la qual es presenta.