Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Test d’intel·ligència

S'utilitzen en el context escolar i laboral per mesurar el quocient intel·lectual i valorar diferents aptituds cognitives
Per martavazquez 25 de abril de 2010
Img testlistado
Imagen: Angelica C.

Segons els paràmetres de l’Organització Mundial de la Salut, si després de la realització d’un test d’intel·ligència un individu obté un quocient intel·lectual igual o superior a 130, se li pot qualificar com a superdotat. Però aquestes proves psicométricas no només serveixen per identificar les altes capacitats, sinó que s’utilitzen amb assiduïtat en l’àmbit escolar per valorar les possibilitats intel·lectuals dels estudiants i en l’entorn laboral, per conèixer les aptituds dels candidats en els processos de selecció.

Imagen: Angelica C.

Es pot quantificar la intel·ligència? La forma més freqüent de mesurar-la és a través de diferents proves i test estandarditzats que determinen el quocient intel·lectual (CI) d’una persona, un valor que reflecteix la relació entre l’edat mental i la cronològica. L’Organització Mundial de la Salut classifica el CI de la següent manera: normal (90-109), brillant (110-119), superior (120-129) i superdotació (130 o més).

Els test d’intel·ligència s’utilitzen en diferents contextos. En l’escolar, per predir el rendiment dels alumnes o per detectar necessitats educatives especials en un moment determinat. En el laboral, per mesurar les aptituds i les capacitats dels candidats a un lloc de treball. En qualsevol cas, perquè es considerin vàlids, ha de supervisar-los sempre un professional capacitat per a això, que indica a qui ho realitza les pautes que ha de seguir i li avalua amb la suficient eficàcia.

Què mesuren els test?

Exploren diferents funcions intel·lectuals i valoren les aptituds principals relacionades amb la intel·ligència
En general, aquestes proves exploren diferents funcions intel·lectuals i valoren les aptituds principals relacionades amb la intel·ligència, que es reflecteixen en els items o preguntes que ho componen. Alguns test estandarditzats mesuren de forma genèrica totes les capacitats o se centren a avaluar una aptitud concreta, referida a l’objectiu pel qual es realitza la prova. Les principals habilitats que es calculen són:

Aptituds verbals: avaluen capacitats lingüístiques com la comprensió o la fluïdesa verbal. Es componen d’exercicis d’ortografia, sinònims, antònims, analogies verbals i vocabulari.

 • Aptituds numèriques: valoren l’aptitud per realitzar operacions i processos matemàtics. Consisteixen en operacions elementals i problemes de raonament numèric que determinen l’agilitat mental matemàtica.
 • Aptituds de raonament: posen a prova la capacitat d’anàlisi i lògica. Consten d’exercicis de sèries de nombres, lletres i figures, en els quals és necessari buscar la lògica i aplicar-la.
 • Aptituds perceptives: mesuren la rapidesa i la precisió a percebre les sensacions, el raonament espacial i abstracte. Alguns dels exercicis més freqüents es refereixen a diferència de formes, volums, distàncies o a la representació de figures i objectes en diverses dimensions.

  Àmbit escolar

  Els test d’intel·ligència són de gran utilitat per poder diagnosticar als alumnes superdotats

  La intel·ligència i el rendiment acadèmic no són sempre dos factors correlacionats. Els experts afirmen que un alt percentatge de nens qualificats com a superdotats experimenten un fracàs escolar perquè no s’atenen de forma específica les seves necessitats. Els test d’intel·ligència són de gran utilitat per poder diagnosticar a aquests alumnes i, de forma posterior, aplicar les adaptacions necessàries per a un progrés acadèmic favorable.

  D’altra banda, les proves d’intel·ligència en el context escolar permeten identificar problemes específics dels alumnes en determinades àrees d’aprenentatge i valorar el seu avanç durant el període d’escolarització.

  Context laboral

  La majoria de les empreses utilitzen els test d’intel·ligència en els processos de selecció de personal. Els aporten un mesurament de diferents aptituds dels candidats a un lloc de treball i els permeten valorar la seva adequació al perfil que busquen. Són una eina complementària per mesurar habilitats específiques necessàries per exercir amb èxit un determinat treball i orientar als seleccionadors.

  No són determinants en l’elecció d’un candidat, ja que en els processos de selecció s’atén a molts altres aspectes, com la formació, experiència professional o motivació dels postulantes.

  Test d’intel·ligència a la Xarxa

  En Internet proliferen llocs o portals que ofereixen als navegants la possibilitat de mesurar el seu quocient intel·lectual mitjançant diferents test d’intel·ligència. Aquestes proves, en general, no tenen validesa professional, però poden servir per obtenir exemples reals dels exercicis més habituals dels test estandarditzats.

  És convenient estar alerta amb moltes d’aquestes web, que insten a l’usuari a enviar un missatge telefònic per obtenir els resultats després d’emplenar-los. Diferents organitzacions de consumidors han rebut múltiples denúncies per tractar-se d’un parany per donar d’alta als usuaris en un servei de continguts per a telèfons mòbils.