Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Accedir a un màster oficial

Per iniciar estudis de postgrau de màster és imprescindible comptar amb un títol universitari previ
Per martavazquez 7 de agost de 2009

Després del grau, el màster. No és una obligació, però sí una opció atractiva pels milers d’alumnes que cada any finalitzen l’últim curs a la universitat. El màster oficial, segon cicle dels nous estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, ofereix una formació especialitzada amb la finalitat de millorar les competències en diferents àmbits professionals o disciplinessis. Per accedir a aquests ensenyaments es necessita comptar amb una titulació superior vinculada, en la majoria dels casos, a l’àrea de coneixement en la qual s’engloba el títol de postgrau.

Img universitariasportadojpgImagen: Universidad de Navarra

Les xifres es tripliquen. En el curs 2006-2007, en el qual van començar a impartir-se els màsters oficials al nostre país, el nombre d’estudiants que es van matricular en aquests ensenyaments no va aconseguir la xifra de 18.000. Dos anys més tard, la quantitat d’alumnes que opta per ells frega els 50.000. Aquestes dades, recollits en el recent Avanç d’Estadístiques d’estudiants universitaris, publicat pel Ministeri d’Educació, són reflex de l’atractiu que representen els nous estudis de postgrau. En total, el passat curs es van autoritzar a les universitats espanyoles més de 2.000 títols de Màster Oficial, el doble que dos anys abans.

Els plans d’estudi dels màsters oficials són verificats i aprovats, igual que els de grau, per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Tenen entre 60 i 120 crèdits ECTS, és a dir, una durada d’un a dos anys acadèmics. Inclouen, a més de la formació teòrica i pràctica, l’elaboració d’un treball fi de màster amb una càrrega acadèmica de 6 a 30 crèdits.

Estudiants espanyols

Pot ser candidat tant un llicenciat com un diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer superior

Tal com recull el Reial decret 1393/2007, “per accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol”. En principi, aquest és el requisit imprescindible exigit a tots els aspirants. De manera que pot ser candidat tant un llicenciat com un diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer superior. No obstant això, encara que tots els titulats superiors poden accedir a un màster oficial, això no significa que estiguin preparats per fer-ho a qualsevol dels quals s’ofereixen.

En molts casos, el pla d’estudis és molt especialitzat i resulta imprescindible que el futur alumne compti amb una formació prèvia que li habiliti per cursar amb èxit els ensenyaments. Aquesta és la raó per la qual la mateixa normativa afegeix que “els estudiants podran ser admesos a un màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguin propis del títol de màster universitari o estableixi la universitat”.

Les universitats detallen a cada programa de màster oficial els procediments i criteris d’admissió específics

Les universitats detallen a cada programa de màster oficial els procediments i criteris d’admissió específics per al pla d’estudis. Entre aquests, es pot incloure una titulació prèvia determinada, experiència professional en un àrea concreta o domini d’algun idioma. No obstant això, això no és l’única cosa.

A causa de l’escàs nombre de places que ofereixen alguns dels màsters oficials, a més de complir amb els requisits exigits, els candidats han de passar també, en ocasions, per un procés de selecció. L’expedient acadèmic, una entrevista personal, cartes de recomanació o, fins i tot, comptar amb un altre títol de màster són alguns dels aspectes valorats en triar als futurs estudiants.

Estudiants estrangers

No només els joves espanyols han acollit amb entusiasme l’oferta de postgrau de les universitats del nostre país. Segons les últimes dades del Ministeri d’Educació, el 22,9% dels estudiants de màster oficial a Espanya en el curs 2008-2009 procedia de països estrangers.

El procés d’admissió i matriculació de l’alumnat europeu es desenvolupa de la mateixa manera que un universitari espanyol

En total, van estudiar al nostre país 11.392 alumnes exranjeros, dels quals tan sols el 21% procedia d’Estats membres de la Unió Europea. Aquests estudiants de sistemes integrats dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior poden iniciar els ensenyaments oficials de màster a Espanya sempre que tinguin un titulo de grau oficial que faculti al seu país per a l’accés a estudis de postgrau. Si es compleix aquest requisit, el procés d’admissió i matriculació de l’alumne es desenvolupa de la mateixa manera que un universitari espanyol.

Els estudiants de països aliens a l’EEES (el 79% dels estrangers matriculats) poden accedir a un màster oficial al territori espanyol sense necessitat d’homologar el seu títol. El requisit imprescindible per a aquests alumnes és que acreditin, davant la universitat en la qual desitgen ingressar, un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols que s’exigeixen per accedir als ensenyaments del màster. Aquest títol, ha de permetre al seu país d’origen l’inici d’estudis de postgrau. L’accés per aquesta via no implica homologació del títol, ni el seu reconeixement a altres efectes.

Per ser admès, la universitat en la qual s’hagi sol·licitat l’ingrés ha d’emetre un informe tècnic favorable

La documentació presentada pels estudiants amb títols no homologats per acreditar la correspondència d’estudis ha d’estar legalitzada segons el tipus de conveni existent entre el país d’origen i Espanya i traduïda al castellà, si fos necessari. En general, aquests alumnes han d’adjuntar a la sol·licitud de màster un document acreditatiu d’identitat, el títol acadèmic corresponent i un certificat acadèmic dels estudis cursats, on constin les assignatures (amb el nombre d’hores i crèdits), les notes obtingudes i el reconeixement que el títol faculta per a l’accés a estudis de postgrau. Una vegada rebuda tota la documentació, i comprovat que és correcta, la universitat emetrà un informe tècnic favorable que l’estudiant estranger haurà de presentar al moment de matriculació.