Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Beques generals 2011-2012

Es mantenen els llindars de renda del curs anterior i s'afegeix una nova ajuda per als estudiants amb millor rendiment
Per Marta Vázquez-Reina 6 de juliol de 2011
Img universitarialistado

Els universitaris que obtinguin un resultat acadèmic superior al que s’exigeix per a obtenir una beca es podran beneficiar el pròxim curs acadèmic 2011-2012 d’una ajuda addicional de 150 euros. Aquesta és una de les principals novetats que el Ministeri d’Educació introdueix en el programa de beques generals d’estudi per a alumnes d’ensenyaments postobligatoris que convoca cada any. D’altra banda, els llindars de renda no varien respecte al curs anterior i, per primera vegada, la beca de matrícula no inclourà el cost dels crèdits que es matriculin per tercera i successives vegades o a partir de la quarta matrícula per als estudis d’Enginyeria i Arquitectura.

Principals novetats

Més d’1.700.000 estudiants d’ensenyaments postobligatoris es podran beneficiar el pròxim curs acadèmic 2011-2012 de les ajudes generals d’estudi que convoca el Ministeri d’Educació. La dotació pressupostària per a les beques s’incrementa un 5% respecte al curs anterior, però es mantenen els llindars de renda establerts per a ser beneficiari de les ajudes, de manera que es preveu un increment de més d’un 3% en el nombre d’alumnes becats pel Ministeri.

En aquesta nova convocatòria s’introdueixen diverses novetats respecte a l’anterior, que afecten tant els estudiants universitaris com als alumnes d’altres ensenyaments postobligatoris:

 • Nova ajuda per rendiment: els estudiants d’ensenyaments universitaris, ensenyaments artístics i la resta d’estudis superiors poden sol·licitar per al pròxim curs una nova modalitat d’ajuda destinada a recompensar el rendiment dels alumnes que obtenen uns resultats acadèmics superiors als requerits per a tenir dret a la beca. Aquest plus de rendiment el poden obtenir els alumnes ja becats que per a renovar la seva beca superin el màxim de crèdits exigits. Si per a renovar és necessari aprovar almenys el 60% dels crèdits matriculats, per a gaudir d’aquesta nova ajuda s’haurà de superar el 100% o el 80% en el cas d’estudis d’Enginyeria i Arquitectura.
 • Increment de beca salari per a estudiants d’FP: l’any passat es va ampliar la concessió de la beca salari als estudiants d’FP de grau superior, però en menor quantia que la dels universitaris. Per al pròxim curs l’import d’aquesta ajuda (3.500 euros) s’equipés parell els estudiants de cicles formatius de grau superior implantats segons la Llei orgànica d’Educació (LOE 2006).
 • Limitació de la beca de matrícula: a partir del pròxim curs, l’ajuda destinada a solucionar les despeses de matrícula universitària quedarà limitada als crèdits que es matriculin en 1a i 2a convocatòria o en 1a, 2a i 3a per als ensenyaments d’Enginyeria i Arquitectura.

  Llindars de renda

  El nivell de renda familiar és fonamental per a obtenir qualsevol de les beques generals del Ministeri d’Educació. Segons el llindar en el qual se situï el patrimoni familiar de l’alumne, tindrà dret a un o més components. L’estudiant la renda del qual no sobrepassi els límits del nivell més baix (llindar 1) es pot beneficiar de tots els components d’ajudes que es concedeixen per al seu nivell d’ensenyament, mentre que qui tingui la renda en el més alt (llindar 5) gaudirà tan sols de l’ajuda per a material escolar, en el cas d’ensenyaments no universitaris, o de l’ajuda per a matrícula, si cursarà estudis superiors.

  Els llindars de renda establerts per al curs 2011-2012 són els mateixos que els de l’any acadèmic anterior:

  Llindar 1: entre un màxim de 3.962 euros per a famílies d’un membre i 28.009 euros per a famílies de vuit membres. Dóna dret, sempre que es compleixin la resta de requisits, a l’ajuda compensatòria, beca salari, beca de manteniment, desplaçament, residència, escolarització, matrícula, material escolar o d’estudis i projecte fi de carrera.

  Llindar 2: entre un màxim de 10.668 euros per a famílies d’un membre i 40.882 euros per a famílies de vuit membres. Dóna dret a totes les ajudes, excepte a les de compensació (ajuda compensatòria, beca salari i beca de manteniment).

  Llindar 3: entre un màxim de 11.937 euros per a famílies d’un membre i 45.744 euros per a famílies de vuit membres. Dóna dret a l’ajuda per a desplaçament, matrícula, material escolar o d’estudis i projecte fi de carrera.

  Llindar 4: entre un màxim de 13.236 euros per a famílies d’un membre i 50.333 euros per a famílies de vuit membres. Dóna dret a l’ajuda per a matrícula, residència i material escolar.

  Llindar 5: entre 14.826 euros de màxim per a famílies d’un membre i 56.380 per a famílies de vuit membres. Dóna dret a l’ajuda per a matrícula i material escolar.

  Beques per a estudiants universitaris

  Aquestes beques i ajudes es dirigeixen als estudiants d’ensenyaments universitaris, tant les adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per a aconseguir el títol de grau i màster, com als anteriors títols de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic, arquitecte tècnic i ensenyaments artístics superiors. Poden destinar-se a cobrir un o diversos d’aquests components:

  Ajuda compensatòria: destinada a compensar la falta d’ingressos en la llar per la plena dedicació als estudis universitaris. L’import de la beca és de 2.550 euros i la poden sol·licitar els alumnes matriculats en ensenyaments presencials superiors no adaptades encara a l’EEES i de màster oficial. El llindar de renda familiar establert per a aquesta ajuda és 1.

  La beca salari es dirigeix a estudiants d’ensenyaments adaptats a l’EEES

  Beca salari: aquesta ajuda de 3.500 euros es dirigeix de manera exclusiva als estudiants dels nous ensenyaments de grau en règim presencial. Per a sol·licitar-la, s’exigeix un nivell de renda familiar 1 i és incompatible amb l’ajuda per a desplaçament.

  Ajuda per a desplaçament: serveix per a cobrir les despeses de desplaçament entre el domicili familiar i el centre d’estudis. Per a trajectes en transport urbà, l’import de la beca és de 185 euros. Per a uns altres, es poden obtenir des de 192 euros per a desplaçaments de 5 a 10 km, fins a 937 euros per a rutes superiors a 50 km. El llindar establert per a la seva concessió és el 3.

  Component per a despeses de residència: els estudiants d’ensenyaments presencials que acreditin la necessitat de residir fora del domicili familiar (encara que en la mateixa comunitat) per a cursar els seus estudis poden sol·licitar una ajuda de residència de 2.556 euros i de 204 o 350 euros més si el centre se situa en una població amb més de 100.000 o 500.000 habitants. El llindar de renda familiar exigit se situa en el nivell 4 i els qui l’obtenen també poden rebre el component de material d’estudi i de transport urbà.

  Material per a estudis: la quantia de l’ajuda que els universitaris poden obtenir per a adquirir material d’estudi ascendeix a 244 euros. El llindar de renda familiar exigit és el 3.

  Els estudiants d’universitats privades no poden obtenir una ajuda superior als preus públics

  Matrícula per a estudis universitaris: es destina a finançar el preu públic oficial per als serveis acadèmics de les universitats. Per als estudiants matriculats en universitats privades, la quantia de l’ajuda no ha d’excedir els preus públics establerts per a la mateixa titulació i pla d’estudis en un centre públic de la mateixa autonomia. El llindar de renda familiar que s’aplica és el 5.

  Projecte fi de carrera: es concedeixen 543 euros d’ajuda als estudiants d’ensenyaments tècnics i altres estudis superiors (no de grau o màster) que requereixin superar un projecte per a obtenir el títol, mai quan el projecte formi part del pla d’estudis i es realitzi de manera simultània amb algun dels cursos de la carrera. El llindar de renda familiar és el 3.

  Estudis no presencials: els alumnes que cursin estudis universitaris no presencials i els qui realitzin el curs de preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys poden obtenir el component de material d’estudi i de matrícula. També poden sol·licitar un màxim de 386 euros per a desplaçament quan no resideixin en la mateixa localitat on se situï el centre associat o col·laborador on s’hagin matriculat.

  Estudiants no peninsulars: els estudiants de becats de qualsevol dels nivells dels ensenyaments postobligatoris que resideixin a Canàries, Balears o Ceuta i Melilla que necessitin utilitzar transport aeri o marítim per a accedir al seu centre docent disposaran de 442 euros addicionals a l’ajuda que li hagi estat concedida (623 euros per als residents a Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Ferro, La Palma, Menorca i Pitiüses).

  Estudiants discapacitats: l’ajuda per als estudiants universitaris amb discapacitat de grau igual o superior al 65% es podrà incrementar fins a un 50%, excepte la beca de matrícula.

  Estudiants no universitaris

  Poden sol·licitar una beca general del Ministeri d’Educació els estudiants matriculats en alguna dels següents ensenyaments: Batxillerat, Formació Professional (FP), ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius i Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI). Estan destinades a cobrir un o diversos d’aquests components:

  Ajuda compensatòria: es concedeix com a compensació a l’absència d’ingressos de naturalesa laboral per motiu de dedicació a l’estudi. Per a rebre-la, és necessari haver complert l’edat legal establerta per a treballar abans de l’1 de gener de l’any en què finalitzi el curs escolar per al qual se sol·licita la beca i cursar estudis presencials. La quantia de l’ajuda serà de 2.040 euros per a tots els ensenyaments (excepte FP de grau superior) i de 2.429 per als estudiants d’FP de grau medio que realitzin un cicle formatiu d’un curs més pràctiques. Per a concedir-la s’aplica el llindar de renda 1.

  Beca salari: té la mateixa finalitat que la compensatòria i es concedeix als estudiants de cicles d’FP de grau superior. La quantia de l’ajuda és de 2.513 euros o de 3.061 euros si l’alumne realitzarà un cicle d’un any i pràctiques. En el cas de cicles formatius implantats segons la LOE, la quantitat s’amplia a 3.500 euros.

  Si no s’obté el títol de graduat en ESO, s’haurà de reintegrar l’import de la beca de manteniment

  Beca de manteniment: està destinada només a estudiants de Programes de Qualificació Professional que cursin el mòdul voluntari per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO. La quantia de la beca és de 1.363 euros, però s’haurà de reintegrar si no se supera el curs.

  Ajuda per a desplaçament: es destina a les despeses de desplaçament entre el domicili familiar del becari i el centre docent en el qual realitzi els seus estudis o pràctiques. En funció del nombre de quilòmetres que es recorrin, es poden obtenir des de 192 euros (entre 5 i 10 Km) fins a 937 euros (més de 50 Km). El llindar establert per a la seva concessió és el 3.

  L’ajuda de residència s’incrementa si el centre d’estudis està situat en ciutats amb més de 100.000 habitants

  Component per a despeses de residència: cobreix les despeses derivades de la residència de l’estudiant durant el curs fora del domicili familiar. Poden rebre-la els alumnes de tots els nivells, excepte els de Programes de Qualificació Professional, que cursin estudis presencials i acreditin la necessitat de residir en una altra localitat per raó de distància, falta de mitjans de comunicació i horaris lectius. L’ajuda és de 3.000 euros per a estudiants d’FP d’un curs amb pràctiques i de 2.556 euros per a la resta d’ensenyaments. S’incrementa en 204 euros quan el centre estigui situat en una població amb més de 100.000 habitants. El llindar de renda familiar exigit és el 4.

  Component per a material escolar: ajuda per a llibres i el material escolar necessari per a cursar els estudis. La quantia és de 217 euros per a estudiants d’FP de grau superior i de 204 euros per a la resta de nivells d’ensenyament. El llindar de renda establert per a rebre-la és el 5.

  Component per a escolarització: finança les despeses que ocasionin la inscripció i assistència de l’alumne a un centre docent. Per a un centre privat, l’ajuda ascendeix a 581 euros, per als públics es fixa en 291 euros i per als concertats, en 226 euros. S’aplica el llindar 2 de renda familiar.

  Suplement de ciutats: tots els estudiants que cursin estudis presencials en una població amb més de 100.000 habitants poden obtenir una ajuda de 204 euros, excepte els qui siguin beneficiaris del component de residència. El llindar establert és el 5.

  Projecte fi de carrera: els estudiants de l’últim curs d’FP de grau superior poden rebre de manera complementària una ajuda de 543 euros per a realitzar el projecte fi de carrera. El llindar de renda marcat per a aquesta beca és el 3.