Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com calcular els costos de la matrícula universitària

A més de les taxes acadèmiques els universitaris han d'abonar altres despeses com a secretaria, segur escolar o obertura d'expedient
Per EROSKI Consumer 22 de agost de 2008
Img universitarios
Imagen: Tom Spitznas

La comunitat autònoma on estigui radicada la universitat, el nombre d’assignatures experimentals que ofereixi la titulació triada o el rendiment acadèmic de l’alumne són alguns dels factors determinants a l’hora de calcular el cost real de la matrícula per a un curs acadèmic a les universitats públiques espanyoles. Així mateix, els estudiants han de comptar amb altres despeses addicionals, com les taxes de secretaria, el segur escolar o l’obertura d’expedient acadèmic, en el cas dels alumnes que iniciïn els seus estudis en una titulació.

Imagen: Tom Spitznas

Cada any, les diferents comunitats autònomes, en virtut de les competències que els corresponen en matèria d’educació, fixen els preus públics i taxes que han de satisfer els estudiants per la prestació de serveis acadèmics i administratius rebuts de les universitats públiques establertes en cada autonomia, sempre atenent als límits màxim i mínim que anualment estableix la Conferència General de Política Universitària.

Les comunitats marquen les tarifes que hauran d’abonar els estudiants pels diferents conceptes que s’inclouen en la matrícula universitària

D’aquesta manera, i mitjançant decret, les comunitats marquen les tarifes que hauran d’abonar els estudiants pels diferents conceptes que s’inclouen en la matrícula universitària; d’una banda, les taxes acadèmiques per l’activitat docent, és a dir, el cost unitari dels crèdits en els quals l’alumne es matricularà durant el curs; d’altra banda, els costos corresponents als serveis administratius, entre els quals s’inclouen l’expedició de títols i les despeses de secretaria. És important que els universitaris, abans de començar a calcular els costos globals de matriculació, verifiquin si poden obtenir alguna de les deduccions en el preu de la matricula que les universitats estableixen per a diversos col·lectius.

Taxes acadèmiques

El preu de les taxes acadèmiques que han d’abonar els estudiants universitaris és el resultat de multiplicar el nombre de crèdits en els quals l’alumne s’ha matriculat pel valor que la corresponent comunitat autònoma hagi establert per a ells. Aquest valor no és una xifra única, sinó que pot variar en funció de dos aspectes fonamentals:

 • El grau d’experimentalitat: les titulacions universitàries es classifiquen per graus en funció de les necessitats d’ensenyaments pràctics que requereixen els estudis; a cadascun d’aquests graus se’ls assigna un preu diferent per crèdit, i són més elevats els corresponents a les titulacions amb major grau d’assignatures experimentals i més reduïts els de menys. D’aquesta manera, per exemple, sempre serà més alt el preu del crèdit en les assignatures de la Llicenciatura en Medicina, que inclouen un alt percentatge d’ensenyaments pràctics, que en les de la Llicenciatura en Filosofia, on la pràctica és molt escassa.

 • Rendiment acadèmic: el preu de cada crèdit depèn així mateix del rendiment de l’alumne, ja que augmenta progressivament en funció de si l’estudiant es matricula en l’assignatura per primera vegada o si ho fa en segona o tercera matrícula; així, els alumnes que obtenen pitjors resultats acadèmics, veuran reflectit aquest aspecte en el cost final que han d’abonar a l’hora de formalitzar la seva matricula universitària.

  Cada comunitat autònoma té el seu propi criteri amb el preu del crèdit en les matèries de lliure configuració

  Per tant, tenint en compte aquests factors, l’import final de les taxes acadèmiques serà el resultant de multiplicar el nombre total de crèdits matriculats pel preu del crèdit segons es tracti de primera, segona, tercera o successives matrícules, d’acord amb el nombre d’assignatures experimentals corresponent al pla d’estudis de la titulació. És important destacar en aquest sentit el cas especial de les matèries de lliure configuració. Aquestes matèries, que formen part obligatòria del pla d’estudis dels alumnes, poden estar integrades en una titulació diferent a la qual s’estigui cursant i tenir diferent grau d’experimentalitat; en aquests casos, cada comunitat autònoma té el seu propi criteri, que és necessari consultar a l’hora de formalitzar la matrícula. Per exemple, a Aragó, els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció han d’abonar-se conformement a la tarifa establerta per a la titulació en la qual està integrada l’assignatura, amb independència de la titulació que pretengui obtenir l’alumne, mentre que en la Comunitat de Madrid és al revés, el preu del crèdit de les matèries de lliure elecció correspon al de l’establert per a la titulació que estigui cursant l’alumne, no al de la titulació a la qual pertanyi l’assignatura.

  D’altra banda, a l’hora de calcular el preu també cal considerar si l’alumne es matricula en matèries sense docència, és a dir, aquelles assignatures els crèdits de les quals s’aconsegueixen mitjançant la superació d’una prova o assignatures que pertanyin a un pla d’estudis extingit de les quals no s’imparteixin ensenyaments. En aquest cas, les universitats estableixen un preu més reduït per als crèdits, que oscil·la entre un 25% i un 30% dels preus de la tarifa ordinària, depenent de cada comunitat.

  Serveis administratius

  A l’import per serveis acadèmics cal sumar-li a l’hora de calcular el cost total del curs universitari les diferents despeses resultants dels serveis administratius que reben els alumnes:

 • Taxes de secretaria: est és una despesa fixa amb el qual han d’explicar tots els alumnes anualment a l’hora de formalitzar la matrícula i correspon a les despeses administratives derivades del procés de matriculació. Aquestes taxes no solen ser molt elevades, entre 4 i 19 euros depenent de cada comunitat; en elles, en alguns casos, s’inclou l’expedició de la targeta universitària, que servirà d’identificació a l’alumne durant el curs acadèmic.

 • Obertura d’expedient: els alumnes que ingressin a la universitat per primera vegada, o aquells que iniciïn una nova titulació després d’haver finalitzat una altra requereixen que se’ls obri un expedient acadèmic, on es recollirà tota la informació resultant de la seva activitat acadèmica. Per l’obertura d’aquest expedient han d’abonar una taxa addicional d’entre 24 i 30 euros, depenent de cada autonomia.

 • Segur escolar: tots els universitaris menors de 28 anys hauran d’abonar a l’hora de formalitzar la matrícula la quota d’1,12 euros corresponent al Segur Escolar Obligatori, que cobreix els riscos d’accident escolar, malaltia o infortuni familiar a tots aquells estudiants espanyols, o estrangers residents legals a Espanya, que estiguin cursant estudis oficials des de 3º d’Educació Secundària Obligatòria fins al tercer cicle universitari.