Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com inscriure’s en un màster oficial

Cada títol de màster té uns criteris específics d'admissió per als candidats
Per EROSKI Consumer 27 de maig de 2011
Img uni asesorespolistado

La majoria de les universitats espanyoles han iniciat ja els processos de preinscripció als diferents programes de màster oficial. Per sol·licitar una plaça, és necessari complir amb els requisits d’accés generals per a aquesta formació i amb els específics que s’estableixen per a cadascun dels títols. L’admissió s’efectua en diferents fases, d’acord als criteris de selecció fixats pels diferents plans d’estudi, i els candidats poden reclamar si no estan d’acord amb la resolució final d’adjudicació.

L’oferta de programes de màster oficial a les universitats espanyoles s’ha ampliat de forma significativa des de la seva implantació en el curs 2006-2007: fins a 2.429 títols entre els quals triar. El nombre d’estudiants que es decanten per aquesta opció s’ha incrementat de la mateixa manera. Segons les ultimes estadístiques d’estudiants universitaris del Ministeri d’Educació, es preveu que durant aquest curs 2010-2011 prop de 100.000 alumnes atenguin aquests estudis, més del 85% en universitats públiques.

En molts casos, les places que es destinen a aquests títols de postgrau són limitades

Encara que l’oferta de programes és molt àmplia, en molts casos, les places que es destinen a cadascun d’aquests títols de postgrau són limitades. La mitjana oscil·la en general entre 30 i 50 estudiants, encara que en ocasions, es redueix a 10 o 15 places com a màxim. Aconseguir ingressar al programa d’interès per a l’estudiant depèn, en part, del nivell de demanda que tingui el títol.

Primer pas, verificar els requisits

Abans de sol·licitar la preinscripció en un màster oficial, l’estudiant ha de verificar que compleix un dels requisits generals per ser admès en aquests estudis:

 • Estar en possessió d’un títol oficial universitari espanyol: grau, llicenciat diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer superior.
 • Comptar amb un títol universitari d’una institució universitària de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti per accedir als ensenyaments de màster.
 • Tenir un títol universitari estranger aliè a l’EEES, no homologat però amb un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials d’Espanya i que permeti al país d’origen l’inici d’estudis de postgrau.

  El candidat ha d’informar-se de forma exhaustiva sobre els requisits específics d’admissió del màster

  Una vegada comprovat aquest criteri, el candidat ha d’informar-se de forma exhaustiva dels requisits específics d’admissió que les universitats estableixen per a cadascun dels seus títols de màster oficial. Aquesta informació la poden trobar a les programacions sobre els estudis de postgrau que publiquen cada any les institucions d’educació superior. Com a norma general, la majoria dels màsters especifiquen les titulacions universitàries que donen accés als estudis. En el cas dels programes molt especialitzats, és imprescindible comptar amb aquesta formació prèvia requerida, mentre que uns altres més generalistes estan oberts també a altres titulats, encara que sense caràcter preferent.

  Alguns títols de màster exigeixen a més l’acreditació d’altres condicions acadèmiques o extraacadèmiques que habiliten a l’estudiant per cursar amb èxit els ensenyaments. Algunes de les més freqüents són un determinat nivell de coneixement d’una llengua estrangera o experiència professional prèvia en un camp o àrea concreta relacionada amb els estudis.

  Segundo passo, preinscribirse en el màster

  Si es compleixen tots els requisits marcats per al títol triat, l’estudiant pot iniciar el procés de preinscripció universitària. Per a això, ha d’informar-se dels terminis de presentació de sol·licituds. Els candidats que abans de finalitzar aquests terminis encara no comptin amb el títol requerit, o no compleixen encara amb algun dels criteris específics d’ingrés als estudis, han de verificar els terminis marcats per a les següents fases d’admissió, que s’obren en els casos en què no es cobreixen la totalitat de les places del màster convocades en primer lloc o si s’han reservat un nombre determinat de vacants.

  La preinscripció es realitza a través de les diferents plataformes en línia de les universitats

  La preinscripció es realitza a través de les diferents plataformes en línia que les universitats posen a la disposició dels estudiants per a tal efecte. Els candidats han d’assenyalar, a més de les seves dades personals identificatives, el títol o els títols als quals desitgen accedir i marcar en aquest últim cas l’ordre de preferència d’adjudicació de plaça. Aquesta sol·licitud ha de complementar-se amb la documentació requerida en cada cas, ja sigui en format electrònic (si el sistema ho permet) o mitjançant la seva presentació en les oficines d’admissió del centre d’estudis. En general, és necessari adjuntar:

 • Còpia del Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Còpia del títol universitari que dona accés al màster o certificació d’haver-ho sol·licitat o credencial de l’homologació en el cas de títols homologats.
 • Còpia del certificat acadèmic en el qual constin les assignatures cursades amb la qualificació.
 • Currículum vitae.

  Adjudicació de places

  Mentre que en els estudis de grau l’únic barem per a l’adjudicació de places (en les titulacions amb major demanda que ofereix) és la nota d’admissió de l’estudiant, en els màsters oficials cada títol compta amb els seus propis criteris de preferència. En la memòria d’implantació de cadascun dels programes de postgrau consta el valor que s’atorga a cadascun dels criteris, segons el programa d’estudis i les habilitats requerides als candidats.

  Diferents programes exigeixen superar proves addicionals per baremar la sol·licitud

  En alguns casos, l’expedient acadèmic és l’aspecte més valorat per a l’admissió, en uns altres es dona prioritat a l’experiència professional o a altres mèrits associats al títol de màster. Diferents programes exigeixen superar diferents proves addicionals per baremar la sol·licitud dels estudiants, com una entrevista personal o un examen de continguts relatius a la programació de la titulació, entre unes altres.

  Llistes d’espera i reclamacions

  Una vegada valorades les sol·licituds, el candidat pot resultar admès en el màster de la seva elecció, exclòs (si no compleix amb tots els requisits exigits) o integrar-se en la llista d’espera per a posteriors adjudicacions. Si l’estudiant ha sol·licitat l’admissió en més d’un títol i se li ha assignat plaça en un d’ells, podrà romandre en les llistes d’espera dels estudis que estiguin per damunt en l’ordre de preferència que va marcar en la seva sol·licitud, però haurà de reservar la plaça en el màster assignat.

  En el cas que hi hagi disconformitat amb els resultats de l’adjudicació, l’estudiant pot presentar una reclamació o sol·licitar una revisió de la seva candidatura, dins del termini que determini cada universitat (entorn de quatre o cinc dies després de la publicació). Després de resoldre aquestes reclamacions, es publica de nou la llista definitiva d’admesos, contra la qual, en alguns casos, es pot interposar un recurs d’alçada davant el Rector de la institució d’educació superior.