Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Estudiants visitants

Es tracta d'una figura creada per a estudiants espanyols o estrangers que vulguin ampliar la seva formació universitària sense integrar-se de forma definitiva en els ensenyaments oficials
Per martavazquez 22 de juliol de 2009

Al marge de qualsevol programa de mobilitat o conveni internacional els estudiants que desitgin accedir per lliure a una universitat per completar la seva formació acadèmica poden fer-ho sota el règim d’estudiant visitant. Aquesta modalitat d’estudi permet integrar-se a les aules universitàries durant un semestre o un curs acadèmic complet i obtenir en finalitzar un certificat o diploma acreditatiu de les matèries cursades i avaluades.

Els programes oficials de mobilitat entre universitats, així com els diversos acords bilaterals d’intercanvi subscrits entre institucions d’educació superior de tot el món, permeten que els seus estudiants puguin accedir als ensenyaments en altres països sota el principi de reconeixement i validesa automàtica dels estudis realitzats. No obstant això, en ocasions, alumnes que no poden acollir-se a aquests programes desitgen cursar estudis parcials en altres universitats. Per a aquests casos s’ha creat la figura de l’estudiant visitant.

Aquest règim d’estudis facilita l’accés a les universitats permetent als estudiants completar la seva formació acadèmica a la universitat de la seva elecció sense necessitat de matricular-se per complet en els ensenyaments oficials, sinó tan sols en aquelles matèries o assignatures que siguin del seu interès. Des del punt de vista acadèmic, aquests estudis manquen de validesa oficial a la universitat d’origen de l’alumne i no són a cap moment conduents a l’obtenció d’una titulació oficial. No obstant això, en molts casos, sobretot entre universitats europees que utilitzen el sistema de crèdits ECTS, es reconeixen els crèdits aprovats en una altra institució com a alumne visitant per continuar els estudis.

Els estudis manquen de validesa oficial i no serveixen per obtenir una titulació oficial

La possibilitat d’estudiar sota aquesta modalitat afavoreix tant als estudiants estrangers que vulguin realitzar estudis en universitats del nostre país, com als espanyols que desitgin realitzar estudis parcials en universitats estrangeres, amb les quals els seus centres no tinguin establert cap conveni i en les quals hagi determinades matèries o ensenyaments per les quals l’alumne tingui un especial interès. D’altra banda, com a estudiant visitant també poden accedir a les universitats espanyoles els titulats nacionals que vulguin completar la seva formació sense tenir com a objectiu aconseguir una titulació oficial.

Requisits per ser visitant

Cada universitat, tant espanyola com a estrangera, estableix la seva pròpia normativa aplicable a aquests estudiants, de manera que si s’està interessat a accedir com a estudiant visitant en un centre determinat el més recomanable és consultar prèviament les especificacions i requisits d’ingressos particulars d’aquesta universitat. En general els que s’acullen a aquest règim d’estudis han de complir amb el següent:

Durada: els estudis realitzats com a alumne visitant tenen una durada màxima d’un any acadèmic, encara que l’estudiant pot optar per cursar tan sols un semestre o quadrimestre; en qualsevol cas, cada universitat estableix un mínim i un màxim de crèdits en els quals es pot matricular l’alumne que oscil·la entre 30 crèdits mínim i 60 màxim.

La majoria de les universitats exigeixen que l’estudiant hagi completat almenys un any acadèmic complet

Estudis previs: la majoria de les universitats exigeixen que l’estudiant hagi completat almenys un any acadèmic complet a la universitat d’origen. No obstant això, en alguns casos és suficient amb complir els requisits d’accés a la universitat al nostre país o al país de procedència, en cas d’alumnes estrangers. D’altra banda, és obligatori que els estudis cursats prèviament per l’alumne pertanyin a la mateixa àrea o àmbit de coneixement que els que es pretenen cursar com a estudiant visitant, encara que en alguns centres aquesta condició no és requerida, i fins i tot, es permet cursar assignatures o matèries de diferents titulacions. Per als estudiants que vulguin accedir a estudis de postgrau és imprescindible acreditar una titulació universitària.

Matèries d’estudi: les universitats elaboren cada any un llistat de les assignatures en les quals es poden matricular els estudiants visitants, ja que algunes matèries són impossibles de cursar en aquesta modalitat, ja sigui per absència de contingent de places o per la impossibilitat de cursar-les sense haver aprovat prèviament una altra assignatura.

Coneixement d’idiomes: perquè els estudianes puguin cursar amb el degut aprofitament els ensenyaments, les universitats els exigeixen un nivell determinat de cocimiento de la llengua en la qual s’impartiran les classes.

Admissió

Per ser admès com a estudiant visitant els interessats han de consultar els terminis i documentació requerida de forma específica per cada universitat. El normal és que hi hagi dos períodes de matriculació oficials, un per cada semestre. Respecte a la documentació, els alumnes han de presentar, a més del certificat dels estudis previs que hagin realitzat i l’acreditació del nivell de coneixement de la llengua estrangera si és necessari, el currículum vitae i, en alguns casos, una carta de recomanació subscrita per un professor universitari del centre d’estudis d’origen.

Durant la seva estada l’estudiant tindrà accés a tots els serveis universitaris en les mateixes condicions que la resta dels alumnes

Una vegada admès, l’estudiant ha d’abonar els preus de matricula dels crèdits que vagi a cursar; aquestes taxes són establertes cada any per les universitats, encara que en molts casos corresponen amb els mateixos preus que cal abonar per accedir a ensenyaments oficials. El pagament dona dret a l’alumne a docència i avaluació exclusivament per al període en el qual es matriculi. A més, durant la seva estada l’estudiant tindrà accés a tots els serveis universitaris en les mateixes condicions que la resta dels alumnes del centre, ja que generalment se’ls emet el mateix carnet universitari que a ells.

Finalitzades els ensenyaments, l’estudiant rep un diploma o certificat acreditatiu de les assignatures cursades, en el qual consta el nombre de crèdits i les hores lectives realitzades, així com les qualificacions obtingudes en les diferents avaluacions de les matèries. Ha de tenir en compte que els crèdits cursats amb aquest tipus de matrícula no poden ser tinguts en compte per a l’obtenció de títols universitaris oficials de la universitat on els hagi cursat.