Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Estudiar a temps parcial a la universitat

Els estudiants universitaris que compleixin certs requisits poden matricular-se a temps parcial per raons de treball, familiars, personals o altres
Per Azucena García 13 de juny de 2012
Img estudiantes biblioteca

Estudiar a temps parcial a la universitat és una modalitat contemplada per els qui, per raons de treball, familiars, personals o unes altres, no poden cursar una carrera o estudis de postgrau a temps complet. També poden acollir-se a aquesta modalitat les persones amb discapacitat o que acreditin una situació considerada extraordinària. No obstant això, abans de decidir-se per aquesta modalitat, cal saber en què consisteix la matrícula a temps parcial, el nombre de crèdits obligatoris, quins requisits s’han de complir i l’obligació de presentar la documentació que justifiqui la matrícula a temps parcial.

Matrícula a temps parcial, en què consisteix

Els alumnes universitaris han d’especificar en cada període lectiu els estudis als quals s’acolliran: a temps complet o parcial

Els estudis a temps parcial a la universitat són una solució per als estudiants que, per raons de treball, familiars, personals o unes altres no poden dedicar-se als estudis a temps complet. Cada matrícula estableix les característiques del curs vigent. Això significa que els alumnes han de renovar cada període lectiu la modalitat d’estudi a la qual s’acolliran: a temps complet o parcial. L’elecció s’especificarà abans de realitzar la matrícula, en la mateixa o després, segons les normes de cada universitat.

Amb freqüència, els alumnes que realitzin la matrícula ordinària i tinguin necessitat de canviar després de modalitat a temps parcial, poden fer-ho si compleixen els requisits establerts per acollir-se a aquest model. Això és així tant en el cas dels alumnes de primer curs com en el supòsit d’alumnes que no complien els requisits en iniciar el procés de matriculació, però resulten afectats per alguna de les justificacions considerades.

Nombre de crèdits obligatoris

Un aspecte destacat en els estudis a temps parcial és el nombre de crèdits. ja que es cursen menys assignatures, els crèdits ECTS (European Credit Transfer System, Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) dels quals es matricula l’alumne també són menys, si ben cada centre estipula el límit mínim i màxim. En general, un curs acadèmic a temps parcial computa com a mig curs.

El Pla Bolonya reconeix aquesta modalitat, que ja es recollia en el Reial decret 1393/2007, sobre ensenyaments universitaris oficials. En aquest document es regula la possibilitat que els alumnes cursin estudis a temps parcial i s’estableix que, per a això, se’ls exigirà un nombre mínim de crèdits ECTS per període lectiu que permeti aquesta opció. A més, amb el pla Bolonya es redueixen les hores de classes presencials obligatòries i s’amplien les hores d’estudi, projectes i exercicis, per la qual cosa els alumnes tenen més facilitat per combinar els seus estudis amb altres activitats.

Requisits per matricular-se a temps parcial

De moment, no tots els centres ni titulacions admeten la matriculació a temps parcial, per la qual cosa convé informar-se al moment de decidir els estudis. La Universidade dona Coruña (UDC) ha estat una de les últimes a aprovar aquesta modalitat, que estarà vigent a partir del proper curs 2012-2013 i permetrà, entre altres coses, que els qui es matriculin a temps parcial tinguin preferència en triar el torn d’una assignatura i una assistència de caràcter flexible a les classes.

Aquest centre estableix els següents requisits per als alumnes que volen matricular-se a temps parcial:

 • Tenir fills menors de tres anys.
 • Treballar durant el curs un període mínim establert per la universitat.
 • Tenir una discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.
 • Ser major de 45 anys.
 • Estar a cura de persones depenents.
 • Exercir labors de representació estudiantil, de cooperació o voluntariat.
 • Ser considerat com a víctima d’actes de terrorisme o de violència de gènere.
 • Tenir la reputació d’esportista d’alt nivell i alt rendiment.
 • Estar inclòs en un conveni subscrit amb altres universitats que contemplin aquesta situació, per garantir la mobilitat dels estudiants.
 • Tenir dificultats econòmiques per continuar els estudis, per causes sobrevingudes o imprevistes.
 • Estar matriculat a temps complet alhora en altres estudis universitaris o superiors externs a la universitat.
 • Ser membre electe o representant dels ciutadans d’alguna Administració pública.

En el cas de la Universitat de Valladolid, a més dels motius laborals, es contemplen les següents condicions:

 • Tenir a càrrec la cura d’un familiar fins al segon grau de parentiu per consanguinitat o afinitat.
 • Ser esportista d’alt nivell, alt rendiment o alt nivell universitari.
 • Tenir necessitats educatives especials.
 • Altres situacions extraordinàries que l’òrgan encarregat de la resolució del cas estimi que són determinants per concedir l’estudi a temps parcial.

Aquestes condicions es repeteixen en la majoria dels centres que contemplen els estudis a temps parcial, a més de reservar-se contingents a persones majors de 25 anys.

En el cas de la Universitat de Còrdova, tots els estudis mantenen un mínim del 5% per a matrícules a temps parcial, encara que les titulacions en les quals no es cobreix el 100% de les places ofertes, “la Junta de Centre podrà eximir la justificació de motius”. D’aquesta manera, la petició d’aquesta matriculació s’accepta de forma automàtica, segons indica el centre.

La Universitat de Salamanca també reserva un contingent mínim del 5% en totes les titulacions amb límit de places i matisa que, de rebre’s un percentatge de sol·licituds superior, l’òrgan encarregat de resoldre-les decidirà l’adjudicació, que en cap cas superarà el 10% de les vacants. Aquest límit no es tindrà en compte si queden places lliures en la modalitat de temps complet.

Presentar la documentació que justifiqui la matrícula a temps parcial

Tots els centres on se sol·liciti la matrícula a temps parcial requereixen que es presentin els documents que acreditin la justificació exposada. La Universitat de Valladolid exigeix que es demostri la circumstància laboral raonada mitjançant el document d’alta en la Seguretat Social o equivalent.

La Universitat de Saragossa afegeix també requisits per a cada argument exposat:

 • Acreditar una ocupació. Tenen preferència els qui justifiquin una ocupació fixa, mentre que no s’atendran situacions eventuals, com a contractes en pràctiques o beques de col·laboració inferiors a un any. Cal presentar l’informe de vida laboral, contracte de treball i certificat d’horari de treball; el nomenament i certificat d’estar en servei actiu, en el cas dels funcionaris; i el document d’alta en l’activitat econòmica o el rebut de l’impost d’autònoms .

 • Acreditar una raó familiar. Cal demostrar que es tenen familiars dependents o fills amb discapacitat a càrrec o bé que es forma part d’una família nombrosa amb fills en edat escolar. No s’atenen altres situacions familiars que no es justifiquin amb la documentació corresponent.

 • Acreditar un motiu personal. S’entenen en aquesta circumstància els estudiants amb un grau de discapacitat superior al 33%, que han de justificar-ho.