Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Homologar el grau d’un títol universitari estranger

L'homologació a grau acadèmic és la millor manera d'agilitar els tràmits de reconeixement d'un títol universitari estranger
Per martavazquez 7 de febrer de 2008
Img tituloextranjero listado
Imagen: Francis Storr

Aquest sistema permet que als titulats per una universitat estrangera se’ls reconegui que el nivell d’estudis que han aconseguit es correspon amb els nivells universitaris espanyols (Diplomatura, Llicenciatura, Màster o Doctor) evitant el complex procés que suposa en molts casos l’homologació a un Títol concret del Catalogo de Títols oficials.

La integració d’Espanya a l’Espai Europeu d’Educació Superior, que culminarà en el 2010, juntament amb el fenomen cada vegada més creixent d’immigració al nostre país, ha portat aconsegueixo un augment considerable de les sol·licituds d’homologació de títols universitaris estrangers. Tan sols en els últims tres anys s’han rebut a Espanya més de 72.000 noves sol·licituds d’homologació. Aquest increment, unit a la complexitat que suposa l’anàlisi i estudi de cadascuna de les titulacions per les quals se sol·licita l’homologació, a l’hora d’equiparar-les a les del Catàleg Oficial de Titulacions, són les causes principals que es produeixin retards considerables en els tràmits de resolució i que no es compleixin els terminis fixats per resoldre’ls.

És una via més ràpida per a aquells que necessitin tenir reconegut el seu nivell d’estudis

El Reial decret 285/2004, que va entrar en vigor al març del 2005, va introduir un nou procediment d’homologació de títols estrangers d’educació superior a graus acadèmics universitaris espanyols que, en lloc de referir-se a un títol específic, es refereix al reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció d’un títol estranger com a equivalent a l’exigida per a l’obtenció d’un grau acadèmic de qualsevol dels nivells en què s’estructuren els estudis universitaris espanyols. Aquest tipus d’homologació atorga al títol estranger els mateixos efectes del grau acadèmic (Diplomatura, Llicenciatura, Màster o Doctor) amb el qual s’homologa.

Encara que no assorteixi els efectes professionals que es reserven exclusivament a determinades titulacions, sí és una via més ràpida per a aquells que necessitin tenir reconegut el seu nivell d’estudis, independentment de la disciplina que ha estudiat, com és el cas dels estrangers que vulguin continuar amb els seus estudis de postgrau a Espanya, pel que se’ls requereix tenir un grau acadèmic equivalent a Llicenciatura o Grau. Així mateix, aquells titulats estrangers que vulguin optar per una beca determinada o presentar-se a una oposició que requereix igualment un determinat nivell d’estudis, poden optar per aquesta via com una forma d’agilitar els tràmits, sense que faci mancada l’homologació als títols concrets del catàleg oficial.

L’homologació a grau acadèmic es pot sol·licitar tant per als títols estrangers obtinguts en universitats fora d’Espanya, com per als títols obtinguts a Espanya en centres autoritzats per l’Administració. Això sí, sempre que tinguin validesa acadèmica oficial al país d’origen i que igualment atorguin un grau acadèmic en aquest país.

Com se sol·licita

La competència sobre l’homologació als graus de Màster i Doctor correspon als rectors de les universitats espanyoles

En primer lloc cal distingir entre la sol·licitud d’homologació al grau acadèmic de Diplomat, Llicenciat o Grau i la sol·licitud a Postgrau, ja que en el primer cas, és el Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) a través de la Sotsdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions l’encarregat de tramitar les sol·licituds, mentre que en el cas de postgrau (Doctor i Màster) la competència sobre l’homologació correspon als rectors de les universitats espanyoles (a excepció d’aquells màster oficials pels quals el Govern aprovi directrius generals pròpies). Per això, el més indicat en aquest últim cas és consultar directament a la universitat en la qual es vulgui sol·licitar l’homologació sobre els criteris, documentació i tràmits necessaris. En la Guia d’Universitats de CONSUMER EROSKI es poden trobar els enllaços a totes les universitats espanyoles.

Quan es vulgui homologar un títol a un grau acadèmic que no sigui de postgrau, l’interessat ha de començar per emplenar el Model de Sol·licitud Oficial i presentar-la davant els organismes competents, sempre acompanyada de la següent documentació:

 • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant. En el cas d’espanyols fotocopia compulsada de DNI.
 • Còpia compulsada del títol que se sol·licita homologar o certificat de la seva expedició.
 • Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats, on figuri la durada oficial en anys acadèmics del pla d’estudis, les assignatures i la càrrega horària.
 • Acreditació de l’abonament de la taxa corresponent: 88,32 euros per a Llicenciat o Grau i 44,17 euros per a Diplomat.
 • Documentació complementària: es poden requerir a més altres documents que es considerin necessaris per acreditar l’equivalència, programes de les assignatures o una altra documentació acreditativa.

  La documentació que s’adjunta a la sol·licitud ha de ser oficial i estar expedida per les autoritats competents de cada país. Així mateix, ha d’estar legalitzada, excepte quan es tracti de documentació expedida en algun dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Espai Econòmic Europeu. D’altra banda, la documentació que ho requereixi ha d’estar traduïda oficialment al castellà.

  No és necessari presentar la documentació oficial, n’hi ha prou amb una còpia compulsada

  Cal destacar que una de les novetats que es va introduir amb el Reial decret 285/2004 va ser el reduir al màxim la necessitat d’aportar documentació original al costat de la sol·licitud d’homologació, substituint-la per còpies compulsades, d’aquesta manera, s’eviten els tràmits necessaris per a la devolució de la documentació quan ha finalitzat el procés.

  Resolució de la sol·licitud

  Una vegada rebudes les sol·licituds, per dur a terme la resolució de l’homologació es tindran en compte diversos criteris. En el cas que els títols que se sol·licitin estiguin expedits per països de la Unió Europea s’examinarà que existeixi la deguda correspondència entre el grau acadèmic dels estudis que condueixen a l’obtenció del títol estranger i el grau al que se sol·licita l’homologació, així com que en les sol·licituds que opten per homologació als estudis de Grau o Llicenciat el títol permeti al país de procedència l’accés a estudis oficials de postgrau. Per a la resta de països es tindran en compte, a més d’aquests criteris, la correspondència entre els nivells d’accés acadèmic a la titulació que es vol homologar amb el grau que se sol·licita i la durada i la càrrega horària del període de formació.

  Una vegada valorats aquests criteris, els comitès tècnics designats per la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària emetran un informe previ a la resolució, que pot ser de caràcter general, és a dir, que es pronunciï de forma genèrica sobre una determinada titulació estrangera, o de caràcter particular, referit a la titulació concreta d’un sol·licitant. Segons es pronunciï aquest informe de manera favorable o desfavorable, el MEC haurà d’emetre una resolució, pel que compta amb sis mesos a partir de la data d’entrada de la sol·licitud.